Now Reading
UMsholozi lamthetha mhla enyusa isidwaba u-Advocate Madonsela
Dark Light

UMsholozi lamthetha mhla enyusa isidwaba u-Advocate Madonsela

Kuhlale kuwumbono wami ukuthi ipolitiki ifana nomdlalo weshashalazi. Inabalingisi abamqoka nabenza umdlalo lo uhlabahlose

 

Nakhona kupolitiki kuba khona isikhathi lapho umlingisi noma abalingisi bekudida khona, kwesinye isikhathi bayakuhlekisa, kwesinye uzibone usukhala ngoba uzwelana nabo. Njengasemdlalweni weshashalazi, kupolitiki zikhona izethameli ezivame ukuwushubisa umdlalo ngenxa yemizwa yazo.

Epolitikini yaseNingizimu Afrika asikho isiqephu somdlalo wepolitiki esihehe abantu njengaleso saseNkandla esithinta ukulungiswa komuzi kaMengameli wezwe, uMhlonishwa uJacob Zuma. Bonke abalingiswa lapha bakushiya unemibuzo okungathi uma ungathathi ikhefu ukuyilandela noma ujule ngalokhu okubonayo nokuzwayo, cishe uhluthuke.

Ngesonto eledlule udaba lwaseNkandla luthathe elinye igxathu yize bekuvele kulindelekile. Isimemezelo saloyo onguNqgongqoshe wezamaPhoyisa, uMhlonishwa uNkosinathi Nhleko sokuthi uZuma ngeke akhokhe nendibilishi bekuyinto ebilindelekile kulabo abalandela ngokuyikho lolu daba. Empeleni loyo noma labo abebehlanganisa lo mbiko (uNhleko akezenzelanga uphenyo) bekumele bazibuze ukuthi yikuphi obekuzongenisa amanzi endlini. Okokuqala ngabe wukuthi uMengameli unecala noma wukuthi akanacala?

Lokhu kokuthi unecala bekuyolimaza uhulumeni kanye nenhlangano ebusayo. Ngakolunye uhlangothi ukuthi kanacala nakho kubi kepha bekungasetshenzwa ukuze kungenzi umonakalo obungenzeka ukube kuthiwe unecala.

Yize iningi lisola uNhleko  ngalo mbiko empeleni umuntu omele ukusolwa nguMvikeli woMphakathi, u-Advocate Thuli Madonsela. Uma ubuka umbiko awethula ngodaba lwaseNkandla u-Advocate Madonsela uyabona ukuthi empeleni wayemthole enecala uMengameli kepha wabe esenqena ukusiphimisa sime isinqumo ngezizathu azazi yena yedwa. Lokhu kufakazelwe nayimibiko ephume emaphephandabeni esilungu lapho u-Advocate Madonsela ecashunwe ekhuluma sakuzisola ethi empeleni wamshaya ngoswazi oluncane uZuma.

Uma lombiko wamaphephandaba uliqiniso okusho ukuthi nguye u-Advocate Madonsela owenzela ‘izwe phansi’ ngoba phela uma ngempela  uZuma enza umgunyathi njengoba uMvikeli WoMphakathi nabanye besho, kwakumele anqandwe futhi lokho kubekwe ngendlela eqondile. Sekuliphutha ukuthi sithi uMgilija (uNhleko) wonile ukuvikela uMengameli ekubeni umuntu owaphakamisa izidwaba phezu kukaMsholozi nguye okaMandonsela kuqala.

Okuxakayo lapha wukuthi sifunda ebesingakwaziyo, kokuthi uMehluleli akhiphe isigwebo bese futhi kuba nguye ode echaza.

See Also

Phela esikwejwayele wukuthi uMehluleli enkantolo ukhipha isinqumo bese eyekelela kwabanye (kwenye inkantolo) ukuba ihumushe lokho yena asekunqumile. Lokhu kusiza ukuthi uma kukhona ofisa ukudlulisa icala akwazi ukuthola ubulungiswa.

Uma lokhu esikuzwa kuthiwa uyakusho okaMandosela koswazi oluncane kungase kone umsebenzi wakhe omuhle wokuphenya. Ngamafuphi uyobe eseshiya ukuba ngumlingisi angene enguye kulo mdlalo esephenduka omunye esingazi ukuthi siyomchaza sithini. Lokhu-ke kungaba yishwa.

Kuningi okuhle nokuyizifundo okukulo mbiko ka-Advocate Mandosela. Uma sonke, kubalwa naye uMsholozi qobo  singawubuka ngeso elingachemile kukhona lapho singavala khona izikhala esezavulwa ngamankentshane akhonze ukukhwabanisa.

Ngakolunye uhlangothi uMvikeli woMphakathi kuyomele alivume iphutha (noma angakwenza esidlangalaleni) ukuthi silapha sikhona nje kungenxa yozwelo lolu naye avumayo ukuthi kwaba luswazi oluncane.  OkukaMgilija ke khona  kuyayithola indawo lapha olimini lwesiZulu nxa kuthiwa,  “isishiphi somnumzane sesulelwa kubafokazana.”

Scroll To Top