Now Reading
Usuphelile unyaka: Isimo sombusazwe asisafani
Dark Light

Usuphelile unyaka: Isimo sombusazwe asisafani

Usuku lwayizolo (7 kuNhlaba) beluqopha unyaka elakuleli laya okhethweni lukazwelonke. Kulolu khetho izakhamuzi zakuleli kwakulindeleke ukuba zikhethe amalungu ePhalamende nawezishayamthetho zezifundazwe

 

Liningi isasasa elalikhona ngalolu khetho. Phela, kwakukhona amaqembu amathathu amasha ayebhekwe ngabomvu okwakungokokuqala ukuthi angenele ukhetho lukazwelonke. Lapha kubalwa i-National Freedom Party kaMhlonishwa uZanele Magwaza – Msibi, yi Economic Freedom Fighters eholwa nguMhlonishwa uJulius Malema kanye ne Agang eyayiholwa ngu Dkt Mamphela Ramphele.

Okwenza isasasa lalikhulu okwenzeka ezinsukwini nje ezimbalwa ngaphambi nasemva kokhetho. Zisaya nje kumaliyede kwabakhona izinkulumo zokusebenzisana phakathi kwe DA kanye ne Agang. Lokhu kwathiwa kwakufuqwa kakhulu ngababexhasa lezi zinhlangano ezimbili ngemali. Wonke amalungiselelo ‘ alomshado’ enziwa, nabemithombo yezindaba bamenywa. Inkinga kwaba wukungavumelani ngohlobo lomshado, i-Agang ingayivumi eyokugwinywa kanti nomholi we DA yena wayemi kwelesivumelwano esasithi i-Agang iyona eyayingomakoti kulo mshado. Sekungumlando ukuthi i-Agang no Dkt Ramphele seyahlukana phakathi, kwamshado lowo wahlakazeka usemanzi.

I-ANC engcupheni yokulahlekelwa yiTheku neNelson Mandela Metro

Esikhathini esingangonyaka kwavotwa inhlangano ye African National Congress ( ANC) ibhekene nezinselelo emikhandlwini emibili emikhulu. Leyo mikhandlu yi – eThekwini Metro kwaZulu – Natal  kanye ne Nelson Mandela Metro eMpumalanga Koloni. Ngesonto eledlule izinkinga kulezi zindawo zithande ukweqa amadolo ngesikhathi ingqugquthela yokukhetha ubuholi besifunda iTheku ifekela. Kuphoqelekile ukuba iphinde ihlehliswe kulandela umsindo obekhona. Ngakolunye uhlangothi, ubuholi obuphezulu be ANC obabubandakanya uMengameli uZuma nephini lakhe uMnu Cyril Ramaphosa baphikelele e Nelson Mandela nakhona kuseyikho ukuyobhula imililo. Nakhona laphaya

e Nelson Mandela Metro kuxabene ubendle emagatsheni ka ANC. Lokhu kuholele ekuthini le nhlangano ihlakaze ubuholi balesi sifunda yabeka obesikhashana. Lobu obukhona buholwa ngu Mnu Charles Nqakula.

Lokhu kwenzeka ngesikhathi esinzima njengoba ezinyangeni nje ezimbalwa kuzoqala imikhankaso yokhetho lohulumeni bezindawo. Lapho-ke i-ANC iyobe ingabhekene nje kuphela nezimbangi zayo ezaziwayo okuyi Democratic Alliance (DA), Economic Freedom Fighters ( EFF)  kepha indaba isingenwe  yizimbangi ezintsha okuyinhlanganisela yenyunyana i-Numsa nezinye ezihambisana nayo kuhlangene nabaseka uMnu Zwelinzima Vavi. Emasontweni amabili edlule i-Numsa iqede ukungabaza ngeqembu lezepolitiki ezolethula. Iphonsela uKhongolose inselelo yokuzibamba ziqine.

Akukho ukuqagela ekuthini uma leliqembu selikhona indawo elingafisa ukuzwa amandla alo kulo kungaba se Nelson Mandela Metro. Lapha yisizinda samalungu ayo ayiningi embonini yokwakha izimoto kwa VW. Lesi simo singadala nomphumela wokwehla kwezibalo zokuvotelwa kwe-ANC noma IVELE yehlulwe. Okwesibili uma izinombolo zithothene amaqembu aphikisayo ayoba lumbimbi akhe uhulumeni wobumbano oyosho ukuphuma kwe ANC kulowa Masipala.

Nase-Thekwini yinto engacishe ifane ngoba amaqembu aphikisayo kawasazishendezi izinhloso zawo zokwephuca i-ANC iqatha emlonyeni.  Isitha sika ANC asikho emaqenjini aphikisayo kodwa siphakathi kuyo i-ANC luqobo. Noma ngabe kuphumelela  bani phakathi kuka Mnu Nxumalo kanye no Nkk Zandile Gumede, kungasho ukwehlukana phakathi kubalandeli. Ibe yini ke i-ANC okhethweni langonyaka ozayo? Inaso isizathu sokukhathazeka i-ANC ngokuqhubeka kulabomasipala bayo abakhulu. Izinkomba zokhetho lwangonyaka owedlule zaveza ukuthi ukhona umonakalo owenziwa wudaba lwama e tolls eGauteng nalapho sehla isibalo sabantu abayivotela sabe sesenyuka kwaphikisayo.

Ukushabalala kwephupho leNFP

Wonke umuntu ongumthandi wentando yabantu akananxa nokuba khona kweqembu elisha nelinombono owehlukile. Kwaba njalo nangokuvela kwe-NFP. Ngaphandle nje kwezimpi zayo ne IFP ne ANC, kwakunenhlansi yethemba ngokufika kwaleli qembu. Kwakungathi ukufika kwayo kuzoba yisiqalo esisha onyawo olusha kumbusazwe wakuleli. Umholi wale nhlangano u Mhlonishwa uZanele KaMagwaza Msibi ubengaconsi phansi kwabezindaba ngenxa yamagalelo akhe ebikezela okuhle nokukhulu okwakuza neqembu lakhe.  Ukufika kwalo lithole izihlalo kuzwelonke nakwaZulu-Natal kwaba ngubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi nebala inkunzi yangomuso yayisematholeni.

Kuyadumaza ukuthi esikhathini nje esingangonyaka amagange iqembu elalingene ngawo asephenduke ibohlololo. Amathemba okwenza uguquko kumbusazwe wakuleli ashabalala ngokushesha. Ngaphambi kokuthi umholi weqembu axinwe wukugula ibisivele ibonakala imifantu ngaphakathi eqenjini. Isikhathi esiningi le nhlangano isichithe ibhula imililo ngaphakathi kunokuthi ikhankasele amavoti amasha ebisethubeni lokuwathola njengoba ibibonakala igadla ngeningi lamalungu okuqale kungabantu abasha. KwaZulu-Natal izinto zimapeketwane ngesivumelwano le nhlangano eyasenza ne ANC. Kukhona abathi akuqhutshekwe naso kanti abanye bathi ayidatshulwe incwadi yomshado.

Ngonyaka ozayo nakanjani kubukeka buzophela ubudlelwane be ANC ne NFP. Lesi sikhathi ngesinzima kwi NFP, umbuzo esikhathini esingangonyaka uthi ngabe lenhlangano izokwazi yini ukuziqoqa, ibhule umbango wangaphakathi ukuze ikwazi ukugadla kuzwakale okhethweni lohulumeni bezindawo.

INkatha engozini yokugida ndawonye

Ikhona inhlansana yethemba lokuthi le nhlangano yenza kahle njengoba kukhona izindawo lapho idle umhlanganiso ishaya izimbangi zayo ezinkulu i-ANC  ne NFP. Iphinde yakwazi ukudala ufa phakathi kwe ANC ne NFP. Ingozi nokho  ebukeka  icathamela le nhlangano eyokugida ndawonye. Okushiwoyo wukuthi yebo, ingawathola amalungu lapha nalaphaya avela kwi NFP ‘asebuyela ekhaya.’ Inkinga wukuthi ngeke abuya wonke futhi isibalo salawo malungu kungenzeka sisondeze le nhlangano eduze kwalapho yayikhona ingakabi bikho i-NFP. Lokho kuyobe kungenele ukuba yenze umzizima obonakalayo ngokwezibalo.

Le nhlangano inomqansa ezintweni ezimbili. Umqansa wokuqala  owokubuyisa omasipala abalahleka ngesikhathi  samahlubuka e-NFP.  Owesibili umqansa owokubuyisa isicoco sokuba yiqembu eliphikisayo kwisiFundazwe sakwaZulu-Natal okumanje siphethwe yi-DA. Nonyaka leli qembu ligubha iminyaka engamashumi amane labunjwa nobekungaba yithuba elihle lokubuyisa abalandeli. Nokho kushonisa phansi umoya ukuthi lokho akukenzeki. Abanye bengathi kusesekuseni kepha iqinisio lithi, izinhlangano ezihlale zikhala ngokungaxhaswa njenge IFP akuzisizi ukulinda ‘isikhathi sokuvota’ ukuze ziqale imikhankaso yazo.

Okwamanje leli qembu emuva konyaka kwaba nokhetho zikhona izinto ezinhle elingazishaya isifuba ngazo, kepha uma usukhuluma ngepolitiki yokhetho, inkulu ingozi yokuthi lizithole ligida ndawonye. Osekuguqukile kulenhlangano wukuthi kwaZulu –Natal seliyaqala ukubonakala lingenisa komasipala ababelilahlekele. Nokho abukho ubufakazi bokuthi amalungu abuyayo noma abajoyinayo ngabantu abasha abavela kwezinye izinhlangano. Okwamanje le nhlangano isakhuluma ngamalungu ayo angaphakathi nalawo ahlubukayo. Emhlabeni wonke jikelele alikho iqembu elinqoba ukhetho ngamalungu alo.

See Also

Imizamo yeDA yokwebuza

Imizamo ye DA yokwebuza kulokho iningi elaliyazi ngakho kayiyona imfihlo. Umholi wayo osehla esikhundleni , uMhonishwa u Helen Zille kakufihlanga ukuthi eminye yemikhankaso yakhe kuleli qembu wukuguqula isithombe sokuthi iyisizinda sabelungu abadla izambane likapondo. Nebala oka Zille kulesikhathi esingangonyaka angazishaya isifuba ngempumelelo yezinhlelo zakhe. Kusuka kwimiphumela yokhetho kuya ekuqokweni kuka Mnu Mussi Maimane njengomunye wabazongenela isikhundla sobuholi kuzwelonke. Lokhu kubukeka kuza nezakho izinselelo. Sekuvele sekukhona abaxwayisa ngobungozi bokwanda kwabaholi abamnyama ezikhundleni nokwesatshelwa ukuthi kungase kubalekise abamhlophe okuyibo abanomlando omude kuleli qembu.

OwayenguMengameli waleli qembu uMnu Tony Leon kuleli sonto ukhiphe isexwayiso. Uthe noma ngubani ozohola leli qembu kumele akwazi ukuncelisa amawele; enelise abamhlophe abanomlando kuleliqembu kanjalo nezinkumbi zabamnyama ezingenayo. ULeon ubengenasidingo sokusho angakushongo kusahola uMhlonishwa uZille. Kuyacaca-ke ukuthi ubekhulumela uhlangothi oluthile olukhathazekile ngekusasa.  Nakanjani i-DA kuleli sonto izowela ezandleni zomholi omnyama noma Okungaba nguMnu Maimane noma uJames. Kepha loku ‘kunqoba’ kwabamnyama kwi DA akukasho lutho uma kungenasiqinisekiso sokuthi kuzothola ukwesekwa ngabamhlophe abayizimpunyela ezifaka izimali. Umbuzo ozobuzwa yiningi kuya phambili uthi ngabe lowo mholi omnyama ozophatha i-DA uyobe ezimele noma uyobe eyisichuse sabangemuva kwakhe. Okunye okuzoqashelwa ngonyaka ozayo wukuthi ngabe izibalo zizokwenyuka noma ziyokwehla yini ngaphansi komholi omnyama.

I-EFF phezu kwentabamlilo engadla nabasondezeli

Imilomo iyavumelana ezweni ukuthi ukufika kwe EFF ePhalamende kulethe umdlandla kwipolitiki yakuleli. Yize kukhona abangakhala ngendlela amalungu ale nhlangano aziphatha ngayo ePhalamende kepha kukhona ukuvumelana ukuthi esikhathini nje esingangonyaka kufike ezama-ovalolo abomvu iPhalamende lakuleli kalisefani, linomdlandla nokuphaphama okade kungasekho.

I-EFF ingazishaya isifuba ekuthini ikwazile ukuthatha isikhundla se DA njengeqembu eliphikisayo ePhalamende yize inezibalo ezincane. Ubuchule bamalunga aleli qembu bukwazile ukuthi esikhathini nje esingangonyaka lenhlangano ibe sematheni kuleli nasemazweni angaphandle. Izinto eliziphakamisile ngaphandle nangaphakathi ePhalamende ezinye zishaqisile kanti ezinye zemukelwe ngo “elethu” kuzo zonke izinkalo. Ukuphakamisa amaphuzu athinta ukubuyiswa komhlaba, isihluku okwaphathwa ngaso abavukuzi  eMarikana kanye nokuthelwa othulini kwemifanekiso-fuzo yabaholi bemibuso yakudala kulinyakazisile izwe.

Nokho esikhathini esingangonyaka  kukhona asebeqalile ukukhipha izexwayiso.  Isexwayiso esikhulu sisekutheni ezinye zezinto leliqembu eliziphakamisayo, yize ziliqiniso, kepha zingase zidale ukungqubuzana phakathi kwezakhamuzi nokungaholela ekungahlonishweni komthetho ezweni.  Sekube khona ukugqubuzana odabeni lomhlaba lapho amalungu alenhlangano evinjwe esengena ngoshova endaweni ebibekelwe ukwakha izindlu zomxhaso. Lokhu kubukeka kungenye yemikhankaso yale nhlangano ezithandekisa ngayo njengoba sekusondele ukhetho lwezindawo. Umbuzo obuzwa ngabathize owokuthi ngabe ilangabi lomphakathi ofuna izidingo liyokwazi yini ukulawuleka? I-EFF ayive yini iphehla uzwathi olungathi ngokokheleka leli liphenduke umlotha?

Njengoba siye sizwe kushiwo ukuthi unyaka yisikhathi esincane kwipolitiki, kuningi-ke okusengenzeka.  Izinyanga ezingamashumi nambili esiziqalayo kuleli sonto zizoba ngezimqoka ekuvezeni isithombe esiphelele ekuthini njengezwe sibhekephi.

Bukhulu ubufakazi obukhomba ukuthi amaqembu kufanele asebenze ngokuzikhandla ukuze agadle kuzwakale okhethweni oluzayo. Isimo besilukhuni kuwo wonke futhi akubukeki izinto zizoba ngcono.

Scroll To Top