Now Reading
Yinkombankombane ngolwezindlu kwaNongoma
Dark Light

Yinkombankombane ngolwezindlu kwaNongoma

UMasipala wakwaNongoma ukhiphela aboMnyango kanye nenkampani ebasola ngenkohlakalo inselelo

 

Kule lisonto ubuyise izinduku umasipala obusolwa ngenkohlakalo ethinta udaba lwezindlu zomxhaso kahulumeni. Lokhu kulandela umbiko oshicilelwe yileli phephandaba mayelana nesikhalo esifakwe yinkampani yakwa FIDECO eMnyangweni wezeZindlu kwaZulu-Natal. Kulesi sikhalo esathunyelwa mhla ziyi 28 kuNcwaba2013 , le nkampani inuka uMasipala wakwaNongoma oholwa nguKhansela Mavundla ngaphansi kweNhlangano ye National Freedom Party ngokuyimisa emsebenzini ngoba yenqabe ukwenziswa inkohlakalo. Le nkampani ikhala ngokuthi kayikaze inikwencwadi eyazisa ngokumiswa kwayo. Ngakolunye uhlangothi uMnyango, ngomlomo ka-Mnuz Mbulelo Baloyi waveza ukuthi nawo kawuyazi incwadi yokuthi le nkampani yamiswa nokuthi yamiselwani.

Le mibiko yenze loyo oyiMenenja walo Masipala, uMnuz Bonga Ntanzi wazifikela mathupha emahhovisi e-BAYEDE ngenhloso yokuzoqondisa inkulumo. UMnuz Ntanzi ufike nobufakazi athe yibo obukhipha umasipala wakhe phambili kulolu daba. Phakathi kobufakazi abethulile yincwadi eyabhalwa ngomhla ziyi 8 ku Nhlaba 2013  nokuyilapho uMasipala wawazisa khona abakwa FIDECO Homes kanye nabasebenzisana nabo ngokunqanyulwa kwenkontileka yabo.

Obunye ubufakazi abulethile wukuxhumana okubekhona phakathi kukaMasipala wakwaNongoma , uMnyango wezeZindlu kanye nenkampani yakwaFIDECO nabasebenzisana nayo.  ‘Yebo ikhona inkohlakalo kulolu daba. Umbuzo wukuthi yenziwa ngubani? Kuyamangaza ukuthi sekungathi lapho sithi silungisa umonakalo bese kuthi abenzi bawo kube yibo asebekhala ngenkohlakalo. Okubuye kumangaze wukuthi lowo okhulumela uMnyango akhulume into angayazi nedukisa abantu” kusho uMnuz Ntanzi.

Ukuqinisekisile ukuthi njengomasipala balandela yonke imigudu yomthetho kulolu daba nathe kulokho bebehambisana nawo uMnyango lo osubashiya okhalweni. “Iqiniso elimsulwa wukuthi noma sikhuluma ngokuthi kwanqandwa inkohlakalo yabantu okuthatha iminyaka ebalelwa kwemihlanu ukwenza umsebenzi abanikwe wona, kwasiza ukungenelela kwe SILO esabuza ku-Mhlonishwa uRavi Pillay ukuthi kudlalelwani ngabantu baso lapha oSuthu. UMhlonishwa wabe esebiza umhlangano okwakukhona kuwo mina luqobo , naye ehambisana nowayeyiNhloko yomnyango ngaleso sikhathi, uMnuz Zungu. Kusuka kuloyo mhlangano sazama konke okusemandleni ukuba kulunge isimo kepha kwatholakala ukuthi singaphezu kwethu nokwaholela ekuthini kumiswe inkontileka. Ubufakazi bemizamo yethu buqoshwe phansi”.

Odabeni lokuthi izinkampani zayinikezwa yini incwadi, UNtanzi ukuqinisekise lokho ngaphandle kokucwayiza. Ube eseveza ikhophi yencwadi athi yiyo eyanikezwa abaphathi benkampani. Le ncwadi  esayindwe ngomhlazi 8 ku-Nhlaba 2013 ifundeka kanje: “Ngenxa yokwehluleka ukusebenza siqinisekisa isinqumo esathathwa ngomhlaka 6 kuNhlaba 2013. Inkampani yakho yayimelwe nguNkkz Dudu Zungu (Mbatha) ukuthi sesiyinqamulile inkontileka yakho yokusebenza ohlelweni i-Siyazama Rural Housing Project.” Incwadi iphetha ngokuthi: “Ngale ncwadi sikwazisa ukuthi lesi sivumelwano sesinqanyuliwe.’’

Ebuzwa uNkk Zungu ngalokhu okushiwo nguMnuz Ntanzi  ukugcizelele ukuthi bona abakaze bathunyelelwe ncwadi. “UMnuz Ntanzi uyazihemela ngalento ayishoyo. Thina namanje sisayilindile incwadi,’’ kusho uNkk Zungu nowalile ukuqhubeka nokuphawula ngalolu daba  ngoba ethi usematasatasa.

See Also

UMnuz Ntanzi uphinde wasola lowo okhulumela uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu uMnumzane Baloyi ngokukhuluma angakwaziyo ngalolu daba “UMnyango ubulwazi kahle lolu daba ngoba isikhulu sawo uMnuz Mbonane waze wabhalela  iFIDECO incwadi ngomhlaka 7 kuLwezi wango 2012 ecela ukuba ilethe uhlaka lwayo olumayelana nokwakhiwa kwezindlu ebesefuthi lolo hlaka iluthumela kwa NHBRC ungakashayi umhlaka 15 kuMfumfu ka 2012 kodwa behluleka ukuhlangabezana nalowo mnqamulajuqu.

Oshicilelweni lwangesonto eledlule uMnuz Baloyi uthe bona njengomnyango akukho ncwadi abayaziyo ngokunqanyulwa kwenkontileka ye-FIDECO Homes ne-Magxabhashe Consturction.

Nokho ekhuluma naleli phephandaba kuleli sonto uMnumzane Baloyi uselale waphenduka wavuma ukuthi sengathi kukhona ukuxhumana okukhona njengokulandisa kukamasipala. “Nami lolulwazi ngiluthole ngomunye wabaphathi bami namhlanje ( ngoLwesithathu) ngesikhathi ngifuna imininingwane ngokuqhubeka kwi Siyazama Rural Housing Project. Umphathi wami ube esengazisa ukuthi cha ikhona incwadi eyathunyelwa eMnyangweni ngokunqanyulwa kwenkontileka yeFIDECO Homes neMagxabhashe Construction,’’ kuphetha  uMnuz Baloyi.

Scroll To Top