Now Reading
Kuthibelene uBukhosi neKhomishana
Dark Light

Kuthibelene uBukhosi neKhomishana

INdlunkulu ibheje ibomvu ngeKhomishana, ithi abezindaba mabasakaze yonke inkulumo yeSILO banganyanyalati

 

Isonto esikulo liqale ngemibiko esisabalele izwe loke ngalokho okuthiwa kushiwo yiSILO ngabokufika kuleli. Kusuka ngosuku lwangeSonto amaphephandaba abike ukuthi emcimbini obusenhla nesifundazwe sakwaZulu-Natal oPhongolo nobuhanjelwe phakathi kwabanye, nguNgqongqoshe wezamaPhoyisa kuZwelonke uMhlonishwa uNathi Nhleko, uMphathiswa wezokuPhepha kwaZulu-Natal uMhlonishwa Willies Mchunu nezikhulu zamaphoyisa.

Loyo okhulumela iKhomishana yamaLungelo abaNtu (Human Rights Commission) ephawula kwabezindaba uthe ikhomishana izocubungula ukuthi konje zikhona na izizathu ezingenza njengekhomishana bathathe izinyathelo. Lokhu wathi bazokwenza emuva kokubuka inkulumo yeSILO noma balalele lokho okuqoshiwe.  Bekulindeleke ukuba ngoLwesithathu sibe sesiphumile isinqumo nokho size saya koshicilela kungakacaci ukuthi iKhomishana imiphi. Loyo okhulumela iKhomishana, uMnu Issac Mangena ucashunwe ethi bayitholile incwadi yesikhalo nathe izolandela imigudu yangaphakathi kepha ukugcizelele ukuthi uma ngabe impela kuyikuthi lokhu okuthiwa ISILO sikuphimisile kuliqiniso, kuyobe kusho ukuthi inkulumo le icwasa abokufika kuleli sonto esikulo liqale ngemibiko esisabalale izwe lonke ngalokho okuthiwa kushiwo yiSILO ngabokufika kuleli. Kusuka ngosuku lwangeSonto amaphephandaba abike ukuthi emcimbini obusenhla nesifundazwe sakwaZulu-Natal oPhongolo nobuhanjelwe phakathi kwabanye, nguNgqogqoshe wezamaPhoyisa kuZwelonke u Mhlonishwa uNathi Nhleko, uMphathiswa wezokuphepha kwaZulu-Natal uMhlonishwa u-Willies Mchunu nezikhulu zamaphoyisa.

UMntwana uThulani Zulu weNdlu yaseZibindini zamaDoda uthe ngeke Ongangezwe Lakhe axolise ngakushoyo nacabanga ukuthi uma abantu bekulalelisisa bazobona ukuthi konke lokhu osekukhulunywa yiziga nje. “Cha ngeke sixolise kumuntu ISILO ngoba kalikho iphutha kwesakukhulumayo. Umongo wenkulumo yaso  wawusekutheni leli lizwe linenkinga yobugebengu nokuyinto eqoshwe phansi.”

UMntwana uThulani uqhube wathi  “ISILO kasiqali ukukhuluma ngobugebengu kuleli,  umahluko walokhu obekukhulunywa yiSILO ngobugebengu wukuthi besibhekise kulokhu okuqhutshwa yilabo bokufika abakuleli ngokungekho emthethweni. Akekho ongaphika ukuthi leli lizwe lethu lisenkingeni yabantu abagila imikhuba bese bewela imingcele, okubikwa ngokwenzeka ezweni laseKenya nje lapho umlungu thizeni wangaphandle wangena kuleli waze waphuma kanti uyogila imikhuba eyashiya kukhalwa kwelase Kenya,” kuphawula uMntwana.

Uqhubeke wathi, “Into emangazayo wukuthi uma iSILO sikhuza umhlola ogilwa ezweni sakhile bese kuguqulwa lokho kwenziwe enye into. Sekungawubuwula ukuthi kuthiwe Ongangezwe Lakhe akabafuni abantu abangebona abakuleli ekubeni khona lapha eNdlunkulu kukhona omama bethu abangabokudabuka kwaNgwane. Abantu mabasho okunye hhayi lokhu abakushoyo okungenzi mqondo. ISILO asilwi nabokufika kepha silwa nezigebengu okuliqiniso nangemibiko yamaphoyisa ukuthi ezinye ziqhamuka ngaphandle kwemingcele yakuleli.”

Ephawula ngemibiko yabezindaba  uMntwana uthe kuyadumaza ukuthi abezindaba bangathatha umusho owodwa bese bethunga isithombe esehluke kangaka.     “ Okumangazayo yikuthi bonke laba bantu asebebhala babengekho ngisho emcimbini kodwa ukuphawula kwabo kwakha isithombe sengathi babekhona mathupha. Kuyaxaka ukuthi bathi (abezindaba)  banenkulumo ebhalwe phansi eyayikhulunywa yiSILO kanti neKhomishina nayo  sizwa kuthiwa ithi inayo. Owethu umbono uthi uma ngempela benayo abamusa ukuthatha  lokhu abakuthandayo, abashicilele inkulumo le abathi banayo  emphakathini ukuze uzifundele umphakathi  bese uthatha isinqumo”.

Imibiko yamaphephandaba idale inkulumo mpikiswano ezweni lapho kukhona abathi bayahambisana nalokhu okuthiwa kushiwo yiSILO kanti ngakolunye uhlangothi kukhona abathi inkulumo izobhebhethekisa udlame oluvele lukhona olubhekiswe kwabokufika kuleli. Loyo okhulumela i-Democratic Alliance noyilungu lePhalamende uMhlonishwa, uPhumzile van Damme uthe, “Lokhu okushiwo yiSilo kunobudedengu  kakhulukazi uma ubuka ukuhlaselwa kwabantu bokufika kuleli” .

Kanti naloyo okhulumela uHulumeni wakwaZulu-Natal, uMnu Thamsanqa Ngwenya ucashunwe ethi  uHulumeni wakwaZulu-Natal uyaziqhelanisa ‘nenkulumo’ yeSILO ngoba uhulumeni wakuleli unezibopho zokuthi alandele izivumelwane zamazwe omhlaba kanye ne-African Union odabeni lokuhlonipha amalungelo abantu.

See Also

Uma abeKhomishana begcine bengaphenyanga ngalokhu abathi kushiwo yiSILO kuyobe kungaqali . Ngonyaka ka 2012 iKhomishana ngomlomo kaMnu Vincent Moaga yathi izophenya inkulumo okwakuthiwa ikhulunywe yiSILO emgubhweni weMpi yaseSandlwana. Lapha ngokwemibiko yabezindaba kwakuthiwa Ongangezwe Lakhe ukhulume kabi ngabathathandana bewubulili obubodwa.  IKhomishana yathi izobhalelela iNgonyama incwadi iphenye ngalo ludaba nokwagcina kuyinto engenzekanga. Ngaleso sikhathi loyo owayekhulumela iNdlunkulu, uMntwana uMbonisi Zulu wahlaba wahlikiza abezindaba ngokuhumusha isiZulu ngokungeyikho nokuphetha kubeka isithombe esingelona iqiniso ngokwakhulunywa yiSILO.

Enkulumweni esayethula ngesonto eledlule leli phephandaba elinayo iSILO sithi “ Njengobukhosi sibuka ngokunengwa nangokumangala lapho  abantu abadala nabancane behlangana, besekelana  ekwenzeni okubi. Sibonile abantu abathi bafuna izidingo ku-Hulumeni, okulilungelo labo  bephenduka imidlwembe nabenzi bobugebengu. Sibonile lolu hlobo lwabantu lushisa amahhovisi, imitapo yezincwadi nezikole. Sibuke ngokumangala lapho sifunda ngezenzo zabo  ‘labonomalungelo’  zokubhubhisa impahla yabokufika kuleli. Sizwile nangezinsana nezaguga ezidlwengulwayo ngamalungu emindeni. Konke lokhu nokunye kwenza sizibuze ukuthi konje ngabe yiyo yini le nkululeko eyayilwelwa esiyenze abantu baphenduke izilwane ezingalawuleki?”

ISILO siqhubeka sithi , “ Kubuhlungu kimi uma ngibuka izwe elalwelwa ngokhokho bami kanye nezinkulungwane zabantu liphenduka umhume wabaphangi. Ngiyazibuza ukuthi  konje yiyo yini lenkululeko  iNgonyama uCetshwayo nendodana yakhe, iNgonyama uDinuzulu ababoshelwa yona. Ukuthi konje yiyo lenkululeko eyalwelwa ngamafela nkosi eSandlwana. Impela ngiyazibuza ukuthi konje kuthulelweni lapho abantu befela ngamathe umsebenzi weminyaka wokhokho balesi sizwe. “

ONgangezwe Lakhe uphetha ngokuthi, “Ngiyazi kwenye inkathi kulukhuni kwabanye osopolitiki ukukhuza imihlola ngoba phela labenzi bobubi babuye babe ngabavoti eminyakeni emihlanu nokuthi kukhona abantu okungenzeka ukuthi kanifuni ukubanyathela. Esimweni esinjalo kungumsebenzi wami , mina engingalinde minyaka emihlanu ukuba ngikhuze uma konakala. Njenge Nkosi yesizwe esihlonishwa umhlaba wonke ngeqhaza laso emzabalazweni wokukhululeka kwe-Afrika ngeke ngithule izwe lethu lidlala abantu abangenambono,” kuphetha ISILO

Scroll To Top