Now Reading
UMnyango awusukumele izinkinga, imiphumela izolunga
Dark Light

UMnyango awusukumele izinkinga, imiphumela izolunga

CISHE sekungumlamdo manje ukwehla kwezinga lemiphumela kamatikuletsheni yango-2014 njengoba kuphumelele abafundi abangu-403 874 kubafundi abangu-532 860 ababhale izivivinyo. Labo bafundi abenze bazilungiselela ukuya ezikhungweni zemfundo ephakeme.

 

Kwabangu-128 986 abangaphumelelanga sithi, akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Lisekhona ithuba lokubhala izivivinyo zokuchibiyela emasontweni ambalwa ezayo.

Uma bengakwazi ukwenza lokhu, bangaphinda unyaka ezikoleni abebefunda kuzo noma kuma-Finishing Schools asabalele nezwe lonke.

Ongoti, amaqembu aphikisayo, abalwela amalungelo esintu nomphakathi jikelele sebephefumulile ngale miphumela.

Cishe yehle ezweni lonke njengoba kuyizifundazwe ezine kuphela ezikwazile ukukhuphula izinga lokuphumelela kwabafundi okuyiLimpopo (72.9% isuka ku-71.8%), Mpumalanga (79% isuka ku-77.6%), Eastern Cape (65.4% isuka ku-64.9%) kanye ne-Northern Cape (76.4% isuka ku-74.5%). Nokho ubungcono be-Eastern Cape abuyisizanga njengoba kuyiyona elele emsileni. IKwaZulu-Natal ithole u-69.7% isuka ku-77.4% ngo-2013.

Lokhu kusho ukuthi emlandweni wokwehla kwemiphumela ezifundazweni zaseNingizimu Afrika lesi sifundazwe siqophe umlando ngokwehla ngo-7.7%, okungabafundi abangu-42 223 abangaphumelelanga ngo-2014.

Ngenxa yalesi sibalo esingaka sabafundi abangaphumelelanga kube sekwehla isibalo sabafundi abaphumelele kuzwelonke saba ngu-75.8% sisuka ku-78.2%.

Kuphinde kwaqopheka omunye umlando ngaphambi kokudedelwa kwale miphumela njengoba noMkhandlu oqinisekisa izingabunjalo lemiphumela uMalusi kuyiwona owabhoboza ithumba ngokubika ukuthi kunezikhungo ezibalelwa ku-39 KwaZulu-Natal nezingu 19 e-Eastern Cape okunezinsolo zokuthi bezikopela.

Kuyacaca ukuthi i-Eastern Cape neKwaZulu-Natal yizona zifundazwe ezibe nezinkinga ezinkulu zemfundo ngo-2014 njengoba kuyizo lezi zifundazwe ezibe nezifunda ezithole imiphumela emibi kakhulu kuzwelonke. I-KwaZulu-Natal iyisifundazwe esikhulu kunazo zonke ngokwesibalo sabafundi. Lokhu kusho ukuthi uma senza kabi neNingizimu Afrika izokwenza kabi, yikho kufanele sisondele khona sizame ukuthola ukuthi ngabe yiziphi izinto ezehlise izinga lale miphumela ka2014.

Thina njengothisha, ikakhulukazi laba esibamele njengeNational Teachers Union (NATU), sisebenze ngokuzikhandla sifundisa ubusuku nemini, ngamaholidi, nangezimpelasonto ukuqinisekisa ukuthi umntwana, ikakhulukazi womuntu omnyama iyaphumelela. Akusiphathi kahle neze ukwehla kwezinga lemiphumela ka-matric ngoba lokho kusho ukuthi kunabafundi abangaphumelelanga abangakwazi ukuyofunda emanyuvesi, emakolishi noma ukuyozama amathuba emisebenzi. Siyazi ukuthi izakhamizi zaseNingizimu Afrika nabazali babafundi bakamatikuletsheni basola thina ngokungananazi. Bagxeka thina ngokungaphumeleli kwabantwana babo. Nathi singothisha asimsulwa kulolu talatiya.

Uhlelo olusha lwezemfundo, i-Curriculum Assessments Policy Statements (Caps), okuhloswe ngalo ukuphucula ezemfundo obekubhalwa okokuqala ngqa kwa-matric nyakenye ngenye yezinto osekukhulunywe kakhulu ngayo njengeyenze kwehla kakhulu le miphumela. Ngaphansi kwalolu hlelo kube nezinguquko ezinqala kwezinye izifundo. Kwi-Maths nje engenye yesifundo esithathwa njengesinzima kube nezinguquko ezinqala njengoba kuhlanganiswe iphepha lesithathu umfundi abelibhala uma ethanda lafakwa laba yimpoqo. Kuleli phepha kubhalwa i-Euclidean Geometry kwelinye kwafakwa ama-probabilities okuyinto efundwa kakhulu abantu abenza iStatistics.

Lokhu kube nomthelela ongemuhle. Nasezifundweni ezifana no-Business Studies kube nezinguquko ezinzulu kanti iningi labafundi abakwazanga nokuqeda ukubhala iphepha ngenxa yesikhathi esincane abasinikwa. Lokhu kuvamile uma kuguquka indlela yokufundisa noma  uhlelo lwemfundo ngoba abasetha amaphepha, abahloli nazo zonke iziphathimandla basuke besadidizela bese kuthi abafundisayo basuke bengakabi naso isiqiniseko sokuthi iyiphi indlela okuzobuzwa ngayo.

Wonke umuntu usuke esaphumputha, esazama nokuthatha unyawo kuhle komntwana osuke esafunda ukuhamba. Kuyishwa ukuthi abafundi yibona abalimalayo ngenxa yalezi zinguquko. Ukuqeqeshwa kothisha ngohlelo olusha lwemfundo ngesinye sesizathu esibalulekile esenze yehla imiphumela.

Uma kuqalwa uhlelo olusha lwezemfundo othisha bayathathwa bayoqeqeshwa cishe usuku noma ezimbili. Lokhu sekukhombisile ukuthi kunomthelela omubi ngoba kusishiya singothisha silenga sinemibuzo eminingi futhi siphikisana nangezindlela ezithize zokwenza izinto. Asikhumbuzane nokuthi uhlelo lwezemfundo cishe selushintshe kaningi kuleli. Ukuyoqeqeshwa usuku ngeke kukwenze ungoti kuleso sifundo,  ikakhulu uma kuza nezinguquko ezinqala.

Siyizinyunyana zothisha, ikakhulu siyiNatu, sifake isandla saxhasa uMnyango weMfundo eyisiSekelo ngoba sibona inhlekelele. Sathatha imali kothisha, sakha isikhungo sokubaqeqesha esidle izigidi zamarandi eMadadeni. Kulo mcimbi, okwakukhona kuwo noNgqongqoshe wezemfundo uNkk Angie Motshekga, sakubeka kwacaca ukuthi ngeke sisonge izandla siyekele isizwe sibhubhe ngoba sifuna ukuthuthukisa ingane yomuntu omnyama.

NoNgqongqoshe u-Angie Motshekga ukugcizelelile ememezela imiphumela ukuthi kumele kuqiniswe kakhulu ekuqeqeshweni kothisha ngoba uhlelo lushintsha njalo ukuze luhambisane nezidingo zomnotho. Njengoba lehle kakhulu izinga KwaZulu-Natal okwenzekile bekuvele kulindelekile. Izikhalazo zothisha kulesi sifundazwe azinakwa. Ziningi izinto ebesikhala ngazo kuMphathiswa walo Mnyango uMhlonishwa uPeggy Nkonyeni neNhloko uDkt Nkosinathi Sishi kodwa kungenzeki lutho.

Namuhla isifunda iLembe sibalwa njengesinye sezifunda ezingenzi kahle kodwa kade saqala singuNATU sikhala ngokwehluleka kwabaphathi nangokuhlukunyezwa kothishanhloko bezikole nangezinkinga ezingaxazululwa.

Kodwa akukho umnyango oke wakwenza ngaphandle kokuvikela izigilamkhuba eziphazamisa ukusebenza kwezikole.Sibone umnyango uzama ukubulala uMkhumbane Secondary School ngenxa yokuthi uthishanhloko ubengavumelani nokuhlukunyezwa kwezingane ngabanye bothisha okugcine isikole sesilahlekelwa ngothisha ababalelwa eshumini.

Siyazi ukuthi uMnyango unamahloni ngoba lesi sikole ebesinothisha abayingcosana ebesebelala esikoleni ngenxa yokuzinikela nekomidi lesikole besekelwa nawumphakathi sikwazile ukuphumelela ngamalengiso sathola u-96%.

Siyambonga uthishanhloko owamiswa ngendlela engekho emthethweni ozabalaze kwaze kwaba sekugcineni elwela ikusasa lezingane zaseMkhumbane. Kuyichilo ukuthi uMnyango oholwa uDkt uSishi wenze konke okusemandleni ukudicilela isikole phansi wangasinika othisha abayishumi unyaka wonke ngoba isikole singavumelani nabaholi acheme nabo.

Lesi sifundazwe okulindeleke ukuthi othisha bazikhandle ngaso sehluleke sancama ukugcwalisa izikhundla ezibalelwa ku-2000, saphinde sahluleka ukuqasha othisha ukuze kuphele ukugcwala ngokweqile kwezingane emakilasini.

Sekuphele iminyaka engaphezulu kwemihlanu othisha bebhekene nale nkinga. Pho othisha bazokwenza muphi umlingo uma abantu abathenjwe ngemfundo yezingane eziyikusasa lesifundazwe bezipholele bevuna abangani babo ngisho sebesa uMnyango ehlathini?

See Also

UMnyango uhudula izinyawo uma kufanele uthathe izinqumo esifundeni uMzinyathi, esingesinye sezifunda esenze kabi kunazo zonke ezweni, kunezinkinga ezabikwa kudala. Lezi zinkinga zifaka iCabangokuhle High School eyaphazamiseka isikhathi eside izingane zingafundi, nanamuhla inkinga yakhona ayikaze ixazululwe. Asazi ukuthi ubani okufuneka aze afe ukuze uMnyango uqale ukunyakaza. Pho lesi sifunda besingandlondlobala kanjani uma uMnyango ungazihluphi?

U Nkk Motshekga ukhulume into ebaluleke kakhulu engibona ukuthi ibukelwa phansi abaphathi beminyango ezifundazweni yokuthi kuqiniswe kakhulu emazingeni aphansi ezemfundo zisuka amadaka kwa-Grade R. KwaZulu-Natal inkinga iqala lapho-ke, othisha bakwa-Grade R bathathwa njengento engekho, babukelwa phansi, bakhushulelwa imali uma umnyango uthandile ngosuku oluthandwa yiwo.

I-Gauteng namuhla iyisifundazwe esihamba phambili nje, ngonyaka ofile ikhuphulele othisha bakwa-Grade R imiholo yabo ngo-R2 000 kanti KwaZulu Natal bakhushulelwe ngo-R50 nje kuphela, kukhalwa ngokunyamalala kwezimali. Iqiniso lithi emhlabeni imali akwenzeki inyamalale. Phela inkinga yakwa-matric ayiqali kuleli banga kodwa iqala kwaGrade R.

Uma uDkt Sishi engabakhokheli othisha ulindele ukuthi kwa-matric imiphumela izoba mihle kanjani? Ngisho nothisha betoho kuphela izinyanga bengaholi, abanye othisha bavele bamiswe noma baxoshwe ngokungalandeli imithetho kumiswe nemiholo yabo. Kunobaba womuzi owamiswa kanye nonkosikazi wakhe esifundeni uGu bavalelwa imiholo yabo unyaka wonke. Ngikhuluma nje lo mndeni ube nokhisimusi omnyama.

UMnyango kaDkt uSishi uthi kwaba yiphutha nodudedengu okwenza ukuthi imiholo yalaba basebenzi ivalwe.Ngeke wenzeke umlingo kwa-matric uma kuxega abaphathi  noma uma umnyango unesisekelo esintekenteke. Asicabangi ukuthi kukhona okunye ukuphoxeka okungadlula okwalo nyaka ngenxa yabaholi abangatshelwa. Asethembe ukuthi uMhlonishwa Nkonyeni no-Dkt Sishi bazosilalela uma sibatshela ngezinkinga ezikhona basheshe bazisukumele ngoba thina sizazi kangcono kunabo ngoba yithina nothisha bethu esisuke sibhekene nazo. Ngokuba seMgungundlovu ngeke bacabange ukuthi bazazi zonke izinkinga ezikhona ezikoleni ezingaphezulu kuka-6 000 zesifundazwe.

Indaba yothisha abafundisa ngaphansi kwezimo ezinzima, ezikoleni ezingekho esimweni, eziswele izinsiza kufunda, izingane ezingadli ekubeni izigidigidi zamarandi zanikezwa uMnyango ngezinye zezinto ezizokwehlisa izinga uma zingalungiswa.

Izikole zasemakhaya

Uma uya ezikoleni eziningi ezisemakhaya uthola ukuthi abahloli abafiki, bafuna othishanhloko kube yibo abeza emahhovisi abo. Yizinto lezi esihlezi siziphakamisa eMnyangweni kodwa kukhalwe ngokuthi inkece ayikho ngisho isidingo singekho. Ngenxa yokuzikhandla kothisha zikhona izikole zasemakhaya ezenza kahle ezize zidlule ezisemadolobheni yize zibhekene nengwadla yezinsiza kufundisa nokuswelakala kothisha.

Ku-2015 akufakwe izinsiza kuzona zonke izikole, uthisha afundise isibalo esincane sabafundi ukuze sikwazi ukubuza ukuthi kungani isikole esithile singenzanga kahle. Akungagxekwa futhi othisha kuphela uma abafundi bengaphumelelanga kodwa uMnyango okumele uphendule ngoba sinemiqingo yezikhalazo  ezingasukunyelwa. Ezikoleni ezizimele uthola uthisha efundisa izingane ezingaphansi kuka-20 kuthi kwezethu uthisha ufundisa abafundi abangaphezulu kuka-60 ekilasini elilodwa. Noma kungathiwa lowo thisha uyisibabuli esinjani kuleso sifundo ngeke akwazi ukufinyelela kubona bonke laba bafundi.

Kulezi zikole ezizimele uthola othisha abathathu befundisa i-Maths, bafundisa lokhu abanamava kukhona. Ezikoleni zikahulumeni uthisha ufundisa yedwa i-Maths uthole ukuthi ungena kusuka kwa-Grade 10 kuze kufinyelele ku-matric. Siyi-Natu sizoqhubeka nokufuqa umkhankaso wokuqinisekisa ukuthi ingane emnyama iyathuthuka, asethembe ukuthi nemiphumela yezikhungo ezisolwa ngokukopela izosheshe ikhishwe ukuze abafundi bachibiyele noma bathole imiphumela yabo bakwazi ukuyofunda emanyuvesi noma baphinde unyaka. Isexwayiso eMnyangweni ngukuthi kumele wazi ukuthi asizona izitha kodwa siwuhlaka olubalulekile ngoba ngaphandle kwethu ngeke kube khona kwanalowo-69.7%, ngakho asilalelwe bo uma sikhuluma futhi uyekele ukuchema.

Sinifisela unyaka omuhle nonezibusiso siyethembisa ukusebenza ngokuzikhandla ukuze sibuyise isithunzi semfundo yabantwana bethu.

  • UMnuz Allen Thompson uyiPhini likaMengameli weNatu
Scroll To Top