Now Reading
UMasipala Ethekwini uvukuza umlando, amasiko namagugu
Dark Light

UMasipala Ethekwini uvukuza umlando, amasiko namagugu

Unyaka wezi-2020 uzoba unyaka onomlando omkhulu nokhumbulekayo emlandweni womhlaba ngenxa yezigameko ezahlukene esihlangabezane nazo okubalwa nokubheduka kobhubhane ukhuvethe.

Kuningi esikubonile nesikufundile kodwa lokho ngeke kuguqule umlando wesiko lanoma yisiphi isizwe. Kuvele izindlela ezintsha zokwenza izinto nokuphila nezindlela eziningi zokwenza amasiko nomlando ukulwa nokhuvethe.

Kukhona konke umuntu adlule kukhona akufanele akhohlwe isiko lakhe nemvelaphi yakhe. NjengoPhiko Lwamapaki, Ezokungcebeleka Namasiko ngaphansi kukaMasipala i-Ethekwini siqhamuke nezinhlelo ezahlukene zamasiko nokuxhumana okuhloswe ngazo ukufundisa abantu ngomlando namagugu abo.

Ngaphezu kwalokho, njengoba sibheke enyangeni yamagugu, izinhlelo eziningi zamasiko namagugu zizokwethulwa ngendlela yobuchwepheshe ukuze abantu bezowazi umlando wabo namagugu. Ngeke kusetshenziswe kuphela izinhlelo zobuxhakaxhaka ukuzuza lokhu osekubalulwe ngenhla kodwa imibukiso yamasiko, umlando namagugu ezindaweni ezingaphansi kwedolobha kuzokwenziwa unyaka wonke. Phambilini iLocal History Museums ngaphansi koPhiko Lwamapaki, Ezokungcebeleka Namasiko isebenzise ngempumelelo izindawo ezingaphandle ukwenza imibukiso yokufundisa abantu ngomsuka wesiko labo, umlando namagugu.

Eminyakeni emibili eyedlule kufakwe imifanekiso kuthelawayeka uM4 ukufundisa abantu ngamaqhawe namaqhawekazi e-African National Congress.

 Lo mbukiso ulandela leyo yabantu ababalulekile KwaZulu-Natal okunguMahatma Gandhi, uMphrofethi u-Isaiah Shembe neSILO njengengxenye yokuphilisana kwabantu ngoba laba baholi babambe iqhaza elibalulekile ekuletheni ubunye phakathi kwezinhlanga eNingizimu Afrika.

Ngonyaka odlule omunye umbukiso wenziwa eRed Square ngoMengameli abakhethwa ngokwentando yeningi kusuka kuNelson Mandela kuya kokhona manje uMengameli uCyril Ramaphosa. Kumanje sivuselela iHuman Rights Wall engase-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC) ngenhloso yokufaka umbukiso ezindaweni zamasiko idolobha elizihlinzeka abantu balo nezivakashi eziphuma ngaphandle.

Emveni kokubukisisa ngokucophelela iLocal History Museums isinqume ukubeka umbukiso weziNgonyama zaKwaZulu eziqavile eziyisi-8 eRed Square njengendlela yemizamo yayo yokufundisa abantu umlando nosiko loMbuso kaZulu. 

See Also

Lezi Zingonyama kusuka eNgonyameni uShaka kuya kwesesihlalweni manje ngoba kwakuyizo ezadlula kokunzima ngezikhathi zazo, iSilo uShaka okwafikela kuso izifiki zaseBritain ngeminyaka ye-1829, iSilo uDingane kufika amaBhunu okwaholela empini yaseNcome/Blood River neSilo uCetshwayo ngempi yaseSandlwana eyayibhekene namaNgisi kuya kusi iSILO esikhona manje esibhekene nokubheduka kweHIV/Aids nokhuvethe. 

Ngisho nasezimweni abantu abahlangabezana nazo empilweni yabo yansuku zonke akufanele bakhohlwe umlando wabo, usiko namagugu.

Kungalesi sizathu uPhiko Lwamapaki, Ezokungcebeleka Namasiko lunqume ukubeka umbikiso eRed Square wazo zonke iZingonyama zakwaZulu eziyisi-8. Lo mbukiso uzohlala lapha unyaka emuva kwalokho kube ngowezimeya zikaMasipala i-Ethekwini ezakhethwa ngokwentando yeningi kusuka kuMnu u-Obed Mlaba kuya kwekhona manje iKhansela uMxolisi Kaunda. Kufanele kubalulwe ukuthi lokhu kwenzelwa ukufundisa abantu ngezingxenye ezahlukene zomlando wabo, isiko namagugu.

Scroll To Top