Now Reading
Ngabe uthini uSobukwe kulesi sikhathi sempilo?
Dark Light

Ngabe uthini uSobukwe kulesi sikhathi sempilo?

Ezinyangeni ezintathu kusuka manje iNingizimu Afrika izobamba ingqophamlando yokhetho ngenxa yesibalo esikhulu sabantu ababhalisele ukuvota ngethemba lokuqoka ubuholi obuzoguqula impilo yabo. Emaqenjini angaphezu kwe-100 abhalise eNhlanganweni  Ezimele Yokhetho azoncintisana zingama-29 kuNhlaba we-2024, kukhona nePan Africanist Congress of Azania (PAC) okungelinye lamaqembu amadala emzabalazweni wezwe eyasungulwa nguSolwazi uRobert Mangaliso Sobukwe.

Kulesi sikhathi esifushane esisele ngaphambi kokubanjwa kokhetho, kuncane okuzwakalayo ngomnyakazo wePAC nezinhloso zayo ngale kokhetho. Umbango weminyaka wezikhundla ogubuzele leli qembu usuwaholela ekufadalaleni kwalo kwaphela nodosi eyayitinyela ngalo ngesikhathi sikaSobukwe nayebambisene nabo. Lo mbango usuholele ekuhlehlelweni izikhuni kwaleli qembu elabe lisungulelwe ukuqhakambisa aboHlanga nokubuyisa isithunzi sabo ezwenikazi. Emuva kweminyaka engama-30 leli lizwe lathola inkululeko iPAC inesihlalo esisodwa vo ePhalamende kuzwelonke, ezifundazweni eziyisi-8 ayimelelekile eZishayamthetho zazo ingasaphathwa eyokumeleleka komasipala.

Kuleli sonto kuphela iminyaka engama-46 kwasithela lesi sigomagoma somzabalazo emuva kwemibiko yangaleso sikhathi eyayithi wayenesifo somdlavuza zingama-27 kuNhlolanja we-1978. Ukube usadla anhlamvana ngoZibandlela nonyaka ubezohlanganisa ikhulu leminyaka.  Kuzoyiwa kulolu khetho nje, ukukhuluma kuthi engabe iPAC izobonakala yini ngale kwalo ngenxa yokuqhubeka nokushabalala nemibango equbuka njalo eyenza abavoti bashenxe. INyuvesi iNelson Mandela ibambe iSifundo ngempilo kaSobukwe njengegxenye yesikhumbuso sempilo yakhe.

UDkt uLebohang Pheko obengomunye wezikhulumi zosuku usebenzise leli thuba ukukhumbuza iNingizimu Afrika ngokubaluleka kokukhetha kahle uma ivota ingakhohlwa nayimisebenzi kaSobukwe nezinhloso zakho ngezwe. “Singephike ukuthi kuncane okuningi okuqoshiwe ngempilo kaSobukwe okubambekayo namuhla ngenxa yokuthi abacindezeli babefuna ukushabalalisa konke okwakuthinta igama lakhe. Namuhla okuningi esikushoyo sesiyacazibangela ukuthi ngabe yini ayengayikhuluma  kulesi simo sanamuhla”. kusho uDkt uPheko.

Utshele amakhulu abantu abebethamele iSifundo ngoSobukwe ukuthi imibuzo iyohlala njalo iqhamuka  ngokuthi okuningi okuqoshiwe ngaye kwaphelelaphi. Uthe ukube waqhubeka waphila izwi labantu basezwenikazi e-Afrika lalizozwakala ngokwehlukile kunalokhu elizwakala ngayo namuhla, futhi nemisebenzi yakhe ayisoze yacindzelwa lapho isizukulwane esazi ngemisebenzi yakhe sisaphila. Kuze kube yinamuhla ayikho imigubho ehlelwa uhulumeni ukukhumbula leli qhawe naphezu komnikelo elawenza ekutheni iNingizimu Afrika igcine ithole inkululeko ngowe-1994 

Intshisekelo yemfundo ne-Afrika

Ngaphambi kokuxebuka ku-African National Congress (ANC) ekanye noPotlako Leballo, u-AP Mda uSobukwe wayevele enentshisekelo enkulu ngenkululeko ye-Afrika enesifiso sokubona ama-Afrika ebumbene ezwenikazi. Okunye okwabe kuphambili kuye ukufuqa imfundo kwaboHlanga ngoba ekholelwa ukuthi yiyo eyisikhiyo senkululeko. Abazali bakhe uMnu uHubert noNkk u-Angelina Sobukwe owayengumsebenzi wasezindlini ababedabuka eLesotho babekholelwa ekutheni izingane kumele zinikwe imfundo yize kunzima. Noma wayenguthunjana kwabo, uSobukwe waqinisekisa ukuthi kukho konke akwenzayo akaqhelelani nesikole.

See Also

Uthando lwakhe lwemfundo lwafakazelwa nayisinyathelo seNyuvesi iRhodes eminyakeni emihlanu edlule ngokwetha kabusha indawo yokuhlala yabesilisa ngeRobert Sobukwe Residence njengengxenye yokuqinisekisa ukuthi intsha yaseNyuvesi iyaqhubeka nokugubha impilo nothando lwakhe ngemfundo. Kusukela ngonyaka we-2010, le Nyuvesi yaqala umkhankaso  wokuqamba kabusha izindawo zayo zokuhlala ngamagama ase-Afrika nezishabasheki zokulwela amalungelo abantu. Yize engafundanga eNyuvesi iRhodes kepha lesi sikhungo samhlonipha emuva kowe-1994 ngeqhaza ekugqugquzeleni imfundo nokuhlonipheka kowoHlanga.

Imfundo yakhe wayiqhuba eNyuvesi iFort Hare ngowe-1949. kungalesi sikhathi lapho akhombisa khona ukuvelela kupolitiki eqokwa njengoMengameli woMkhandlu Omele Abafundi.  Ekuqokweni kakhe wasebenzisa isikhundla ayesiphethe ukufuqa umzabalazo wokukhululeka kwaboHlanga. Waqhubeka nalo mkhankaso nangesikhathi sokusungulwa kwePan African Party egxile ezixazululweni  ezazibeka phambili aboHlanga ezwenikazi okuyibo ababecindezelwe yize bebaningi.

Kuningi okungumlando ngoSobukwe okwaphethwa ngokushabalalisa kodwa okuyohlala njalo kukhumbuleka  yisigameko okubulawa kwabantu abangama-69 eSharpeville. Lo mholi wayephambili embhikishweni wamapasi ephikisana nemithetho yokuphoqa aboHlanga ukuthi baphathe ipasi zikhathi zonke. Namuhla usuku okwehla ngalo lesi sigameko lomhla zingama-21 kuNdasa luyiholidi eNingizimu Afrika kepha kuncane okubalulwayo ngoSobukwe neqhaza lakhe kumigubho yalo esuke ihlelwe uhulumeni.

Scroll To Top