Now Reading
Umunwe womlando ukhombe yena
Dark Light

Umunwe womlando ukhombe yena

Usuku oluqale ngokujwayelekile lapho abantu abebevela kuzo zonke izinkalo bebethutheleke enkundleni yempi iSandlwane. Lapha bekukhona amanxusa, izikhulu zikahulumeni, aMakhosi, izinduna , umkhumbi wempi kaZulu, omama nezintombi. Usingaye lapha bekunguCetshwayo ophilayo, ISILO, iNdlulamithi yaMakhosi. 

Isizathu salolu suku yisikhumbuzo sempi enkulukazi eyabanjwa ngomhla zingama-22 kuMasingana. Lapha kwabe kubhekene ubukhosi obubili, obabahlaseli amaNgisi kanye noZulu. Nonyaka bekugujwa iminyaka eli-145 ekaJininindi yadla abafo. Ngalempi uZulu neNgonyama uCetshwayo bangena emlandweni ngokuginga isiqhwanga esabe sesidlavuze abantu abehlukene emhlabeni. 

Njengokwejwayelekile kube khona izikhulumi ezahlukene kulomcimbi nokuthe sezikhulume zonke izikhulumi kusuka kwiMeya uNgubane, uSihlalo weNdlu iNkosi uShinga  noNdunankulu uMaDube kube sekukhuluma ISILO samabandla. Omdala evula inkulumo yakhe ukuvezile ukuthi ngalolu suku uzovala isikhala sikaNdunankulu. Lesi sikhala savuleka emuva kokugoduka  kukaNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindangene.

ISILO emumva kokwendlalela sibe sesimemezela amagama amabili kwesikaNdunankulu kaZulu, bekunegama leNkosi yaseMadungeni uChiliza okhonjwe njengeSekela Ndunankulu. Sibe sesisuka lapho samemezela igama likaMfundisi uThulasizwe Buthelezi njengoNdunankulu waso ISILO noZulu. Bobabili uNdunakulu nesekela lakhe bafungiswe phambi kwezinkumbi zabantu. 

OMdala ukugcizelele ukuthi kulesi sikhundla sobuNdunankulu kalindele inhlese yepolitiki yamaqembu nokuthi lokhu ukwenze njengegunya lakhe njengenhloko yesizwe. Leli gunya uthe unalo ngisho sekumele asuse loyo amubekileyo uma kuwukuthi akenzi kahle. 

Ungubani uMfundisi uButhelezi ?

UMfundisi uThulasizwe Dominic Buthelezi wazalwa mhla zili-12 kuNhlangulana ngowe-1981. Uqedele izifundo zakhe zamabanga aphezulu eShowe High School. Wasuka lapho wayofunda kwaNgqondonkulu e-University of Cape Town  izifundo ze 

Politics, Philosophy kanye ne  Economics. Waqhubeka waya eUniversity of KwaZulu-Natal  lapho athola khona iqhuzu kuBusiness Administration. 

See Also

UShenge uke waba yilungu leSishayamthetho sakwaZulu-Natal kusuka ngowezi -2006 kuya ngowezi-2011. Usuke lapho waqokwa yiqembu lakhe njengeMeya yaseZululand ngowezi-2017 okuyisikhundla aqokelwe kwesobuNdunankulu esiphethe. Ngokogcobo ungumfundisi ebandleni lamaSheshi aseNingizimu Afrika.  Usebenzile neNgonyama endala uMdlokombana ezintweni ezahlukene. Ohambweni lwakhe lokugcina phesheya kwezilwandle ngonyaka we-2019, uMdlokombane ufake uShenge ethimbeni lakhe elabe liyobona loyo oseyiNkosi yamaNgisi, uCharles. 

Kanti nase mkhosini kaZulu kasali umfundisi njengoba ubebonakala njalo noNdunankulu omdala uMntwana wakwaPhindangene. 

Impilo yomndeni 

Uzalwa nguSobaba uLawrence Buthelezi ongasekho kanye nomama uMaChiliza odabuka eSt. Faiths eHighflats.  Ungowesibili ezinganeni ezine.  Kumkakhe umaMzila ubusiswe ngezingane ezimbili okungumfana nentombazane,  uMagugesizwe noGabangezwi.

Scroll To Top