Now Reading
UMbuzo Ongaphenduleki: Ngubani ophethe INgonyama Trust?
Dark Light

UMbuzo Ongaphenduleki: Ngubani ophethe INgonyama Trust?

Incwadi okuthiwa ixosha INkosi uMzimela inolibofuzo olufanayo neyaxosha uMehluleli uNgwenya

Umlando kaZulu ungephelele ngaphandle kodaba lomhlaba. Lena yingubo kaZulu selokhu kwathi nhlo. Ngaphansi kobuholi beLembe uZulu wathungwa wabunjwa ngenxa yomhlaba, kwaze kwafa abantu bevikela lengubo. Yize imibuso yamaKoloni kanye nalowo wamabhunu seyawa, uZulu emuva kweminyaka ecela kuma-30 wedemokhrasi usazithola ebhekene nodaba lomhlaba.  Indaba ingethonsi lomhlaba kaZulu ongaphansi kwesakhiwo soBukhosi Ingonyama Trust (IT) neyeluswa yibhodi elibizwa nge Ingonyama Trust Board (ITB).

Umbango ozungeze iTrasti  ne-ITB kawumusha nokho kulokhu ubukeka ufike kuvuthondaba. Kwenzeka konke lokhu abadala  nabaqala loluhlaka kabasekho. Okwakamuva kuthinta ukuphathwa kwe-ITB nesinoSihlalo omusha iNkosi uMzimela. Umfo kaMpiyezintombi ungene kulesi sikhundla zolo lokhu nakhona kungemnandi njengoba kukhona ingxenye esizweni ebithi kaqhubeke loyo athathe kuye uMehluleli uNgwenya.

Ekungeneneni kulesi sikhundla cishe uMfokaMpiyezintombi ulahlekelwe ngokukhulu njengoba aMakhosi abeyingxenye yawo amanye engoyise ngaphansi kwesifunda i-King Cetshwayo emhlamukile emsola ngokuzicabangela yena. Ngokusho kweNkosi uMzimela yena waziswa ngesifiso seSILO ukuba abe nguSihlalo ngusomabhizinisi waseMpumalanga uMnu uJacob Mnisi. Lapho kwavela incwadi eyabe ithunyelwe kuNdunankulu wesifundazwe uMhlonishwa uMaDube Ncube. Yize yaqale yangatshwazwa yaphikwa ngisho yihhovisi ngaleso sikhathi sekungumlando ukuthi uNgwenya waphuma esikhundleni , iNkosi uMzimela yaba nguSihlalo.

Kwala ngisho ongumsunguli walolu hlaka uMntwana wakwaPhindangene ngokwesikhundla sakhe sokuba nguNdunankulu kaZulu enxusa uMzimela naso ISILO ukuba uNgwenya ngenxa yamava akake abambe kwanhlanga zimuka nomoya. Kukhona ukukhuluma okuthi lokhu kungaboni ngasolinye phakathi kweSILO noMntwana nge-ITB kwadla uve phakathi kwabo kwaze kwaba uyagoduka uMntwana.

Emhlanganweni waMakhosi ngoNhlangulana nonyaka uMntwana wathi:

“Amahlebezi okugwazelwa kwabathile nokuhlela okuqhubekayo ukuqinisekisa ukuthi okungamagugu kaZulu kuyathathwa kithina, ukuze kucebise abathile abagcwele inkohlakalo. Uma bephumelela kuyosho ukuthi ISILO sethu siwudayisile umhlaba wethu. Uyobe edayise wona lomhlaba esakhe kuwo imizi yethu ewudayisela umuntu wakwesinye isifundazwe, osigxeka ngokucwasa ngobuhlanga uma sifuna ukuvikela amagugu ethu,” kusho uShenge.

Akugcinanga lapho kepha ukuqokwa kweNkosi uMzimela kwahlukanisa ngisho aMakhosi phakathi kuze kube yinamuhla. INkosi yakwaBiyela eMahlayizeni nenguSihlalo weNdlu eKing Cetshwayo yama noMntwana kulolu daba, yaveza nokuthi kube nemizamo yokukhuza iNkosi uMzimela ukuba igweme ukusetshenziswa ‘ yisitha’ .

” Asinamona ngesikhundla sakhe esisha, kodwa sikhathazekile ngokuthi kungaphazamisa ukuya phambili kwakhe ekuholeni nokusebenzela inqubekela phambili nempumelelo. Siyameseka uMntwana wakwaPhindangene kulolu daba ngoba kunesidingo sokuba sivikele ihlabathi ngaphezu kwalokho sisathembekile eSilweni sethu, futhi kumele siseluleke uma sibona ingozi, kusho iNkosi  yaseMahlayizeni

Ngakolunye uhlangothi uSihlalo weNdlu kuSifundazwe iKwaZulu-Natal , INkosi uShinga, waphumela obala ekutheni uyaseseka isinqumo seSILO sokuqoka iNkosi uMzimela.

Naso ISILO sathola ukusolwa ngesinqumo saso bebodwa abasisola ‘ngokuthengisa’ inhlabathi isebenzisa uMnisi. USolwazi uMusa Xulu nongumholi webutho lndonsa Yesizwe kananazanga ukusho lokho akucabanga ngoMnisi 

“UMnisi uphethwe ukungasihloniphi isizwe samaZulu. Waphumela obala wathi singamavila, yingakho sintula ekubeni sinodedangendlale womhlaba, waze wathi sicwasa ngohlanga. NjengoZulu singabantu abamnene kodwa uma usuthinte umhlaba wethu usuke usuyinyathele emsileni, uMnisi wenze lokho kanye. Ufuqa nomkhankaso wokuthi I-Ingonyama Trust iphathwe obhululu bakhe ukuze adle izimayini zethu nomhlaba,” kusho uXulu. 

Ngakolunye uhlangothi uMnisi wabe eziphungela kulokhu akubiza ngokuhlaselwa nokusatshiswa. Wama ekutheni akeze ngabubi. Wathi laba ababephethe okubalwa uNgwenya kabanalo ikhono lokwenza ibhizinisi ngengqalasizinda ekhona.

“Abakwazi ukuba nezinga eliphezulu kangaka labantu abangasebenzi ezweni benomhlaba ongaka. Khumbula ukuthi itrasti inomhlaba oyizigidi ezi-2.8 wamahektha. Bheka ngoba abalimi futhi azikho nezimayini KwaZulu-Natal ezingasiza ukulwa nendlala,” kuphawula yena uMnisi.

Seligaya ngomunye umhlathi 

Emasontweni edlule kuvele imibiko kanjalo nencwadi okuthiwa ibhalwe yiSILO emisa iNkosi uMzimela .  Okusobala ngalencwadi entsha wukuthi ihamba umgudu ofanayo njengaleyo eyabe ibhalelwe uNgwenya. Ifike ithunyelwe kuNdunankulu okungacaci ukuthi ungenaphi ngokomthetho bese iputshuzwa kwabezindaba. Okulandela lapho wukuphikisana ekutheni iyiyo noma cha. 

See Also

Kulena yakamuva uMnu uMnisi ukuqinisekisile ukuthi nembala incwadi lena iyiyo, isayinwe  yilo iBhubesi , uMzimela kaseyena uSihlalo. Igama laSihlalo omusha kuvele eleNkosi uTembe. Nokho uMnisi uphikiswe ngokhulumela ISILO uMntwana wasOnkweni u-Afrika nothe lawa ngamalumbo aluhlaza

“Umphakathi uyanxuswa ukuba ungayishayi mkhuba inkulumo yabantu abazenza abathile noma idlanzana labo elizama ukuziveza njengelinamandla elikwazi ukusho ukuthi ngubani okumele aqashwe yiSILO. IHhovisi leSILO liyakuchitha lokhu futhi liyakugxeka, kusho uMntwana u-Afrika.

Ekhuluma nelaboHlanga uMnu uNgcobo nokhulumela uNgqongqoshe uDidiza nowengamele ukusebenza kwe-trasti uthe ngamawuwa uqobo lawa athi iNkosi yakwaGolela ( uMzimela)  seyixoshiwe: nokuthi akuhambi kahle ku-ITB: 

“Akukho okungahambi kahle kutrasti. Njengomnyango asikhathazekile ngezincwadi ezivela ezinkundleni zokuxhumana ngoba azisho lutho. USihlalo wetrasti uqokwa ISILO hhayi ngencwadi kuphela kodwa ubiza nongqongqoshe amazise, ngokwazi kwethu akukho ISILO esesikushilo kungqongqoshe. UMzimela uyoshiya isikhundla uma ISILO sesibhalele ungqongqoshe simazisa, ngoba asibhaleli nje abantu ngabodwana ngesinqumo saso,” kusho uNgcobo.

Imibuzo engaphenduleki

Kukho konke lokhu kukhona imibuzo engaphenduleki. Akuphenduleki ukuthi uma nembala lencwadi okuthiwa ixoshe uMzimela ikhona ngubani oyibhalile nokuthi amaphepha ehhovisi leSILO akokotelwe yini. Kweyabe ibhalwe ngoNgwenya kwabe kukhona uphawu oluwukusayina kweSILO. Leyo ncwadi yamukelwa . Umbuzo uthi lena yehluke ngani?

Omunye umbuzo ngothi uMnisi uma ekhuluma ngalezi zindaba usuke enasiphi isikhundla. Uma enze icala ngalokho, ekhuluma ngale kweSILO noma esebenzisa amaphepha ehhovisi ngomgunyathi kabikwa ngani kwabomthetho?

Lona ibhodi le-Ingonyama lithule lithini manxa isithunzi salo sidiceleka phansi. Owokugcina ngothi ISILO okuyiso esiphathiswe lomhlaba njengeSethenjwa sithini manxa abantu belwa phezu kwaso?

Scroll To Top