Now Reading
Kwabakwabo uyohlala ewuphawu lobunye
Dark Light

Kwabakwabo uyohlala ewuphawu lobunye

Yize adlula emhlabeni esezinze eMelika, kepha eNigeria nasezwenikazi uyohlala njalo ewuphawu lobunye nokungancethezi kwabasemandleni. Umculi, imbongi, nombhali uSonny Okosun wayesebenzisa umculo ukuxhumanisa iNigeria namanye amazwe omhlaba. NgoZibandlela leli ciko eselalala kobandayo lizokhunjulwa ngengoma nezinkondlo edilini elikhulukazi lomculo eLagos. Kubantu baseNigeria umculo wakhe uyohlala njalo uyisikhumbuzo sezikhathi ezinzima izwe eladlula kuzo ngaphambi kokuthola inkululeko.

Enye yezingoma zakhe eyaba nedumela ngethi, “Which way Nigeria” eyayikhuluma ngokuthi abantu bakuleli lizwe ne-Afrika yonkana basadunguza ebumnyameni, futhi kubonakala kusazothatha isikhathi eside ukuba bafike ezweni lesethembiso okuyizwe abalishiyelwa oyisemkhulu.

Ngeminyaka yawo- 1980 le ngoma yayidlalwa kakhulu eNingizimu Afrika kuyicwecwe, kodwa yayingavunyelwe emisakazweni kahulumeni ngenxa yomyalezo wepolitiki eyabe iwuqukethe. Wazalwa lulunye kuMasingana we- 1947 esifundazweni i-Enugu khona eNigeria.

Wayenesiphiwo esingandile emculweni ekwazi ukungena khaxa kumculo wakholo, iraggae nerock. Wayephinde akwazi ukudlala isiginci, iflute, isaxophone, upiano nama percussions. Wadlula emhlabeni zingama-24 kuMbasa we-2008 esibhedlela iHoward University, eWashington DC.

See Also

Uzakhele udumo esahola iqembu lomculo i-Ozzidi, igama lalo elisuselwa emfuleni omkhulukazi kuleli lizwe ijaw owawaziwa njengomfula wensindiso nenhlambuluko ngoba kuthiwa usondelene noMvelinqangi. Ngenxa yokuthi ukudlondlobala kwakhe emculweni kwagqama ngesikhathi sobandlululo kuleli, wayengomunye wabaculi owayesohlwini lwalabo okwabe bengadingeki.

Scroll To Top