Now Reading
Sezibondwe zashiywa ngomthetho kahulumeni ozolawula izimboni
Dark Light

Sezibondwe zashiywa ngomthetho kahulumeni ozolawula izimboni

UNgqongqoshe Wezabasebenzi nokuQashwa, uMnu uThulas Nxesi, uthe uhulumeni usezivulile izingxoxo mayelana nomthetho ochitshiyelwe we-Employment Equity. UNxesi uchaze ukugxekwa kwalesi sichibiyelo njengesenzo sosomathuba, inhlese yepolitiki nokwesaba.

Ngenyanga edlule, uMengameli Cyril Ramaphosa usayine uMthethosivivinywa Wokuchibiyela Ngokulingana Kwezokuqashwa wezi-2020 ukuba ube umthetho onikeza uMnyango Wezabasebenzi amandla okubeka imigomo emisha yokuguqula izimboni.

Inyunyana yabasebenzi iSolidarity isabisa ngokuthatha izinyathelo zomthetho ikhala ngokuthi izophikisana nalesi senzo isibiza ngobudedengu futhi esiphambene nomthethosisekelo.

UNxesi wethula inkulumo yosuku eNgqungqutheleni yeSteel and Engineering Industrial Federation of Southern Africa (Seifsa) Metal Industries Collective Bargaining Summit.

Inkulumweni yakhe ibigxile kakhulu  ezindabeni eziphakanyisiwe mayelana noMthetho Wokulingana Kwezokuqashwa kanye nokubaluleka kwesichibiyelo.

“Zakhelwa ukukhuthaza abaqashi ukuthi balandele futhi baguqule lokhu okulandelayo, ungqongqoshe unikezwe amandla ngokuxoxisana nabo bonke abathintekayo ukuze abeke imigomo ye-EEA yemboni, imihlahlandlela edwetshiwe kanye nemigomo yesikhashana okuvunyelwene ngayo futhi lokhu kwakungemva kokubonisana nababambe iqhaza, akuzange kube nohlangothi olulodwa ngisho nakumhlahlandlela futhi inhloso wukusekela ukumelwa ngokulinganayo kwabantu abaqeqeshwe ngokufanele kuwo wonke amazinga abavela emaqenjini aqokiwe. Umbuso unelungelo lokulindela ukuthi amabhizinisi esenza nawo athobele umthetho,” kusho uNgqongqoshe.

Uthi iziphakamiso sezibhaliwe kanti uhlelo seluvuliwe ukuze kuxoxiswane, unxusa labo abakhathazekile ukuthi basebenzise lolu hlelo ukuze baphawule esikhundleni sokusabisa ngezinyathelo zomthetho.

See Also

“Kuyamangaza ukuthi labo abahlomula kakhulu ngelungelo lobuhlanga ngaphansi kobandlululo yibo abokuqala ukusola abanye ngokucwasa ngokwebala futhi amanye amaqembu awasifundi lesi senzo, futhi kuyacaca ukucwasa okusekhona ezindaweni zokusebenza eNingizimu Afrika njengamanje, ngiqonde ukuthi uma kungenziwa lutho lokhu kuzogxilwa emashumini amaningi eminyaka ezayo futhi yilokho abanye abakuvikelayo kanye nenselelo i-EEA efuna ukuyilungisa.”

UNxesi ucela ababambiqhaza ezindaweni zabasebenzi ukuthi basebenzisane nohulumeni ukuya phambili ekuthuthukisweni kohlelo lwezwe lokuxoxisana ngokuhlanganyela kanye noMthetho Wezobudlelwano Babasebenzi ozwelayo emnothweni ogulayo kanye nokugqugquzela ukuthula kwezimboni.

Uphinde wathela amanzi abandayo ezinsongweni zokuthathelwa izinyathelo zomthetho kanye nokukhathazeka okuvezwe mayelana noMthetho Ochitshiyelwe Wokulingana Kwezemisebenzi ethi lolu hlelo luhlala lubalulekile ekuguquleni indawo yabasebenzi yezwe.

Scroll To Top