Now Reading
Icheme obala i-International Criminal Court koluthinta uPutin
Dark Light

Icheme obala i-International Criminal Court koluthinta uPutin

Ngeledlule, iNkantolo yamazwe ngamazwe i-International Criminal Court (ICC) iphinde yaziveza ukuchema nokuthanda ukugxambukela kwezepolitiki yamazwe omhlaba emveni kokudalula isinqumo sayo sokubeka icala abaholi ababili baseRussia okunguMengameli wezwe uMnu uVladimir Putin kanye noNksz uMaria Alekseyevna Lvova-Belova onguKhomishani Wamalungelo Ezingane eHhovisi likaMengameli waseRussia.

Idalula lesinqumo sayo i-ICC ibeke yathi labasolwa ababili “banecala lobugebengu bempi bokudingiswa kwabantu (izingane) ngokungemthetho kanye nokudluliselwa kwenani labantu (izingane) ngokungemthetho lisuka ezindaweni ezihlaselwe e-Ukraine liyiswe eRussian Federation (ngaphansi kwesihloko 8(2)(a)(vii) no-8(2) )(b)(viii) seRome Statutes.”

Ngaphambi kokuba sinabe kabanzi ngokuthi kungani sithi lesinqumo ngesikhombisa ukuchema nokugxambukela ake sisibuyekeze ngokubheka umongo weRome Statute okuwuhlaka lwemithetho nemibandela elawula ukusebenza kwe-ICC namacala egunyazwa ukuthi iwaphenye.

Uma kubhekwa iRome Statute, ikakhulukazi lamacala abasolwa ababekwa wona angeke kuphikwe ukuthi leNkundla yeNkantolo inawo amandla okuphenya amacala afana nalawa, ngaleyo ndlela angeke iphikiswe uma kulandelwa lomthetho ngesinqumo esithathile. Kodwa lapho lesinqumo sifike sixake khona isekutheni kunempi efaka amazwe amabili, iRussia kanye ne-Ukraine osekuphele unyaka yaqubuka, nesidale umonakalo kwizakhiwo, impahla, ukubulawa kwabantu ngendlela eyisihluku nokwephulwa kwemithetho eminingi yamazwe ngamazwe, ikakhulukazi ephathelene nokukhuzwa kwempi.

Eminye yemibuzo okumele ibuzwe ngethi, kungani le Nkundla ikhethe ukusola laba ababili ngalamacala ibe ingakaze iveze ukuthi isiphezu kophenyo olufaka lezinkunzi ezimbili – iRussia kanye ne-Ukraine – ngendlela eziyibambe ngayo kulempi ekhona? Yini edala ukuthi kuwo wonke amacala egunyazwe ukuthi iwaphenye mayelana neyezempi phakathi kwamazwe ikhethe ukuphenya inkunzi eyodwa, phezu kwalokho kungani igxile kulamacala esiwabalile yawayeka amanye?

Mhlazane lempi iqala ohulumeni bamazwe ehlukene ikakhulukazi awaseNyakatho akhipha izitatimende eziningi esola futhi egxeka elase Russia ngokuthi liphule imithetho emisiwe ngokuyiphaka kwelinye izwe. Icala lokuhlasela elinye izwe lingelinye lamacala i-ICC egunyazwe ukuthi iwaphenye ngaphansi kwesihloko se-8 seRome Statute. Lesihloko siqukethe uhla lwamacala ehlukene angaphenywa uma kuqubuke impi nokubalwa kuwo wona lawa esola ngawo laba ababili.

Lesinqumo ngesikhombisa ‘ipolitiki’ nokukhetha iphela emasini ngoba ukube i-ICC ibinentshisekelo yokwenza ubulungiswa yayizothatha isinqumo sokuphenya wonke amacala enzekile nasenzeka kulempi ngaphansi kwalesihloko se-8. Ukube ibithathe lesinyathelo esisiphakamisayo ibingeke isinde ne-Ukraine ophenyweni. I-ICC ibone kuncono ukuthi ikhethe uhla lwamacala oluzokwenza ukuthi isole iRussia kuphela. Lokhu ke ‘kuyisiza’ ngokuthi ihambisane ‘nevangeli labehluleli’ okungamazwe asenyakatho nelithi kulempi ekhona kumele ijoka lobubi lethweswe iRussia kuphela.

Emveni kokukhishwa kwalesinqumo sekuvele izinkulumo nemibono eminingi, eminye yayo ebhekiswe kumazwe anobudlelwane neRussia, nokuthiwa kumele akhombise intshisekelo yawo kwezobulungiswa ngokuthi abambisane ne-ICC kuloludaba. Lokubambisana kufaka eyokuthi, uma ngase okaPutin noLvova-Belova bahambele amanye amazwe kuzomele ukuthi lawo mazwe abafake ozankosi.

See Also

Elinye lelizwe elizozithola likwingcindezi ngalokhu yiNingizimu Afrika ngoba kulindeleke ukuba imeme bonke oMengameli bamazwe angamalungu eBrazil-Russia-China-India-South Africa (BRICS) kumhlangano ozoba kulelizwe nonyaka. Kukhona asebethe iNingizimu Afrika ingaphindi esika Al-Bashir, nabanye abathi okungenani ayingamumemi ukuze ingazitholi isenkingeni. Lokukhuluma okunjena yimbundane yodwa ngoba ayikho into evimba iNingizimu Afrika ukuthi imeme uPutin, futhi neyokumfaka ezikhindini ayiqondile kahle uma kubhekisiswa imibandela nemigomo emiswe yiyo iRome Statute.

Lokhu sikusho ngoba uma kubhekisiswa iRome Statute inemibandela nemigomo ethize mayelana nezinyathelo okumele zithathwe umshushisi we-ICC ngaphambi kokuba akhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa komsolwa. Lemibandela ibhekele kakhulu uma umsolwa enguMengameli wezwe noma enesikhundla kuhulumeni ngoba kunemithetho emisiwe kumazwe omhlaba yokuthi kumele baphathwe kanjani.

Isihloko sama-98 seRome Statute nesiphathelene “nokubambisana maqondana nokumiswa kwamalungelo kanye nemvume yokuzinikela sithi:  “INkantolo angeke iqhubeke nesicelo sokuzinikela esingadinga ukuthi uHulumeni oceliwe wenze ngokungahambisani nezibopho zawo ngaphansi kwezivumelwano zamazwe ngamazwe lapho imvume yoHulumeni othumelayo idingeka khona ukuze inikele umuntu walelo zwe eNkantolo, ngaphandle uma iNkantolo ingathola kuqala ukubambisana noHulumeni othumelayo ukuze anikeze imvume yokunikezela”.


UMnu Senzo Ngubane, uNgoti kwezocwaningo lokudala ukubuyisana nokuthula ezwenikazi i-Afrika

Scroll To Top