Now Reading
Amakhambi esintu akumele ashiywe ngaphandle ekwelapheni 
Dark Light

Amakhambi esintu akumele ashiywe ngaphandle ekwelapheni 

Saba neshwa ukuba imithi yokwelapha ngokwendabuko yaboHlanga okuwumhlonyane kwaphikwa, kwahlatshwa kwahlikizwa ngabamhlophe abakwinhlangano yezempilo,iWorld Health Organisation (WHO). Kwaxega amadolo komengameli abaningi boHlanga e-Afrika. Bangakhombisa ngokubhedla indaba ngomhlonyane nezokwelapha ngokwase-Afrika.

Ngisho noMnu. uCyril Ramaphosa owayenguSihlalo we-Africa Union (AU) ngowezi-2020, wathula, wangayivikela i-Afrika ngokuyimela kwezokwelapha ngendabuko kwayo. Kwazibani, ukube uMnu. Robert Mugabe wayengusihlalo hleze wayezoshiya angalazi ngabamhlophe abahlale behlisa isithunzi sase-Afrika.

Kuyajabulisa ukuthi akhona amaKhosi, bakhona abaholi, omengameli e-Afrika abakuvumela ukusetshenziswa kwamakhambi okwelapha ngokwendabuko yasemazweni abakhe kuwona. Baphokophela, baphakamisa leyonkeshezane ngokwase-Afrika. Bahlanganisa amakhambi asentshonalanga bawaxuba nawasemazweni abo. Bangagqizaqakala ukuthi abelungu baseNtshonalanga nase-America babezothini. Ngoba kwakungabase-Europe nase-America abafika nesikonhlalo ngokwasentshonalanga, njengoba sesaba ukuthi bazosenza isilo sengubo uma siphakamisa okwase-Afrika.

Abalindanga abezokwelapha ngokwe-WHO ukuba babatshele ukuthi kwakuyini okwakufanele belaphe ngayo abantu emazweni abawaholayo. Yilokho esikufisayo sonke singaboHlanga ukubona kwenzeka, kwenziwa ngabaholi nosopolitiki bamazwe, ukuthi bayawathemba amakhambi, bayayethemba imithi ngokwase-Afrika nasemazweni abawakheleyo, ngoba izihlahla nemithi kumila kuwona lawomazwe.

Kwaqondana amehlo, ngenkathi ngibona iphephandaba elalilahlwe phansi onqenqemeni lwabahamba ngezinyawo ku-Anton Lembede (Smith) Street, maqondana noMazeppa Street. Kwazise ukuthi amehlo ngawajwayeza ukungadluli ngingajeqezanga okubhaliwe noma okuyimibhalo. Ngalibuka lisephansi kunombhalo, obhalwe MBABANE, kwacaca ukuthi kwakuyiphepha laseSwatini leli, ngalithatha, nembala kwakuyiphephandaba iTimes of Eswatini Monday, June 1, 2020.

Ngahlabeka umxhwele ngabaholi ababanomgogodla, abangesabanga abelungu abaku-WHO, ukuthi bazothini uma beveza ezokwelapha ngokwaseSwatini. Ngoba abantu abamnyama e-Afrika babevele bezelapha lungakafiki e-Afrika, uhlobo  lokwelapa ngokwase-Europe, United States of America, nakwamanye amazwe.

Ekhasini lesithupha iTimes of Eswatini, kwakunodaba olwalubhalwe yintatheli uSabelo Majola ngesihloko esithi: MBABANE. Izingcwepheshi zaseTaiwan zenza umehluko onomthelela omkhulu.

Wayebhale ukuthi emasontweni amathathu, kwasekunenqubekela phambili ezweni. Kwelanywa ukufika kwezingcwepheshi ezine zaseTaiwan, ezafika ukuzosiza ezweni ukunqanda ubhubhane lwe-COVID-19, esibhedlela iLubombo Referral Hospital.

Ithimba labezokwelapha kwezifo ezibucayi kwakungu-Yu Hsuan Lin, kwezokumgudu wokuphefumula uHsin-Yu Li, udokotela wezokwelapha uKevin Shu-Leung Lai nowezifo ezithathelanayo udokotela uLi-Yuan Chen.

Enyangeni uNhlaba wezi-2020, mayelana ne-COVID-19, Eswatini kwakusafe abantu ababili, kwaba nababeyishumi nesishiyagalolunye nane ababetholwe benegciwane, ababeyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye ababelulama ekuhlaselweni yigciwane iCOVID-19.

Ngokomthombo osondelene nezempilo, kusukela kwafika izingcwepheshi, izwe selaqopha isibalo sabantu ababehaqwe yi-COVID-19, ngenxa yezincomo, yokwenzizinto nolwazi olujulile lwalezi zingcwepheshi. Kwakuyinani lekhulu namashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye abahlolwa bafunywana bene-COVID-19.

Lezozincomo zasetshenziswa zenza umehluko, kwakufunga ngokuqinisekisa uMagagula. Kwabuye kwaqinisekiswa nanguNgqongqoshe wezeMpilo uLizzie Nkosi, owavumelana ngokuthi odokotela abafika ukuzosiza emasontweni amane, babezogcina ukusebenza ngalelosonto. Inxusa lase-Taiwan lanxuswa ukuba licele izingcwepheshi zezempilo zaseTaiwan zithi ukuqhubeka nokuhlala amasonto amane zisiza kwezempilo.

Inhlangano iTaiwan National Research Institute of Chines Medicine (NRICM) ngokomqondisi uSu Yi-Chang, yaxhaswa nguhulumeni ekucubunguleni nasekukhiqizeni ikhambi lokwelapha ngokwaseChina kanye nokwelapha ngokwaseNtshonalanga ngasekuqaleni kukaMasingana.

See Also

Ukubambisana kwe-Health and Welfare’s (MoHW) Department of Chinese Medicine and Pharmacy kwenza ithimba lakwazi ukupheka iselaphi sekhambi lezifo (iformula), kusukela ocwaningweni nasolwazini lokulwa nesifo iSevere Acute Respiratory Syndrome (SARS) ngowezi-2003.

Kanti uSu wathi, ikhambi lokwelapha lingasebenza kwabagula ngezindlela ezine nangobucayo bazo kanje: uhlobo lokugula okusaqala, ukugula okuphakathi, okubucayi nokudambayo.

Ithimba lezempilo lathi kwasetshenziswa ikhambi lokwelapha ngokubambisana nemithi ngokwasentshonalanga engazange idalulwe, lwaluzoqalwa ukulapha iziguli eziyishumi nane ezazihaqwe yi-COVID-19, kusukela zintathu kuMbasa esibhedlela eTaipen, iTri-Service General Hospital neTaichung Veteran General Hospital.

Imithi yokwelapha ngokwasentshonalanga yabamba iqhaza ekulekeleleni ngenkathi imithi yokwelapha ngokwendabuko yaseSwatini yayisetshenziswa njengeselaphikhambi ukubhekana negciwane futhi liqinisekise ukusebenza kwamasosha asemzimbeni.

Iselaphikhambi sasikhiqizelwe ukuvikela ukuhlaselwa kwezicubu zomzimba yigciwane kanye nokusabalala kwalo. Ezinsukwini eziyishumi esibhedlela kwase kwelashwe futhi kwadedelwa iziguli eziyishumi nambili kwezaziyishumi nane ezazihaqwe yigciwane ezahlolwa kathathu, ukuthi zazingesenalo igciwane. Kanti ababili ababesasele babelulama futhi babevocwavocwa ngabezempilo kanti yayingakaziwa imiphumela ngabo.

Yayingekho imibiko yezempilo, yokungaphatheki kahle ocwaningweni lokuvivinya noma lokuhlola ngokusha kwezokwelapha ngokwaboHlanga okudidiyelwe nokwasentshonalanga.

Scroll To Top