Now Reading
Emuva kweminyaka izwekazi lakhululeka isekhona inhlese yobuKoloni
Dark Light

Emuva kweminyaka izwekazi lakhululeka isekhona inhlese yobuKoloni

Ngaphambi kokuba sinkante, sigxeke kakhulu, kafuphi njena asikuvume noma asivume, singakubalekeli ukuthi mina nawe sisehlulwa ngabelumbi, ngabamhlophe, ngesimoyamqondo sabo esisenzayo, esatshalwa ngubukoloni singakazalwa, singakafundi, singakabingamaKhrestu, buhambisana nemfundo nemali nobuKhrestu sangakwazi ukwenza izinto kuphelele ngesimoyamqondo saboHlanga, yize kuthiwa i-Afrika, iNingizimu Afrika seyiphethwe ngaboHlanga.

Sisehluleka ukwengeza okwase-Europe ngokwase-Afrika sibe sithi sifundile sinemali, singamaKhrestu. Sehluleka kanjani singaboHlanga ekwenzeni izinto ezincomekayo nezitusekayo ngokwaseNtshonalanga nangokwase-Afrika sakhe amafamlando amahle ngathi sisaphila. Kuzwakala ngenkathi sibeka imibono, siphawula emisakazweni, komathelevishini, ezinkundleni ezehlukene zokuxhumana, ukuthi akuveli lapho sithi sesiyazama ngalokhu nalokhu ukuzimela ngesimoyamqondo saboHlanga e-Afrika, eNingizimu Afrika, sakwelikaMthaniya kuzwakale ngisho kwabamhlophe e-Europe nakwamanye amazwe.

Okuqaphelekayo ukugxeka ngokungakhi, sengathi singosopolitiki abafuna ukuphathiswa izwe. Senza sengathi asibhajiwe kwimimoyamqondo yobukoloni kodwa ngabakuhulumeni, abakomasipala, iqembu elihola izwe kuphela. Sizithola sesizobuza sithi, yini umsebenzi weSilo, wamaKhosi nokunye ekubeni singazazi ukuthi yini umsebenzi wethu omuhle lapho sikhona nokuthi singobani, siyini ngenhloso kaMdali neyabadala.

Njengokubekwa kweziNgonyama zaboHlanga e-Afrika, eNingizimu Afrika nakwelikaMthaniya, ezisabekwa ngokwemimoyamqondo yobukoloni, yobuNtshonalanga, nobu-Europe obuhambisana nemali eziyiholelwa nguhulumeni kusukela ekubuseni kweNgonyama uCetshwayo.

Lapho ubukoloni bahlakaza umbuso kaZulu base bubeka amaKhosi awo (izincelebana) ayeyishumi nantathu ayesefunziwe ngamakoloni anjengoSir Theophilus Shepstone (uSomtsewu), uSir Melmoth Osborn namanye ukuba angabe esamthatha njengeNgonyama uCetshwayo. Kanti uCetshwayo wabekwa esihlalweni sokuba yiNgonyama ngesiko likaZulu ngaphambi kokwaziswa ngokobukoloni, ngokwase-Europe ngokwabamhlophe, mzukwana uMasiphula kaMamba Ntshangase owayeyinduna kaMpande enika iNgonyama uCetshwayo inhlendla esandleni esibayeni esigodlweni eMakheni, eMthonjaneni.

Ngokomoyamqondo wase-Europe nakulenkathi, kuwukwaziswa umhlaba kweziNgonyama zaboHlanga okwalandelwa ukunikwa kwazo izitifiketi ngokobukoloni, ngesi-Europe, kusukela kuTheophilus Shepstone eseMthonjaneni, kwelikaMthaniya ezokwazisa uZulu nabamhlophe ukuthi iNgonyama kwakunguCetshwayo mhla lulunye kuMandulo kowe-1873.

Nezinye iziNgonyama zaboHlanga, njengeNgonyama yesizwe sabaVenda, yaziswa abaVenda ngamaBhunu okuyiwo ayesaphethe noma kusaphethe uPaul Kruger eTransvaal,ngaphansi kwamakoloni amaNgisi kowe-1881. Kwaqhubeka njalo izwe seliphethwe ngamaBhunu kowe-1948 nangamzukwana kuvotelwa uhulumeni wedemokhrasi, izwe laphathiswa aboHlanga, zingamashumi amabili nesikhombisa kuMbasa we-1994.

Kanjalo neNgonyama uMisuzulu yayiqale yabekwa esihlalweni zingamashumi amabili kuNcwaba wezi-2022, ngoMgqibelo ekuseni esibayeni, esigodlweni KwaKhangelamankengane, KwaNongoma, ngokwesiko likaZulu, laboHlanga lasendulo kusukela kwiSilo uCetshwayo lapho iNgonyama uMisuzulu yanikwa esandleni inhlendla nguNdunankulu kaZulu uMntwana uMangosuthu Buthelezi beguqile. Ngawuqaphela umbhalo owawuqoshwe phansi ngamagama amakhulu athi: Bayede Hlanga Lomhlabathi, eCity Hall eThekwini ngasemnyango emgwaqeni uDr. Pixley kaIsaka Seme mhla zingamashumi amabili nesithupha kowezi-2022 ngoLwesithathu.

See Also

Sakubona ukwaziswa kwesizwe samaZulu nomhlaba ngeNgonyama uMisuzulu Sinqobile kaZwelithini ngenkathi inikezwa isitifiketi ngokwemimoyamqondo yabase-Europe ngumengameli wezwe uCyril Matamela Ramaphosa, zingamashumi amabili nesishiyagalolunye kuMfumfu wezi-2022, osukwini lwangoMgqibelo, eMoses Mabhida Stadium eThekwini kwelikaMthaniya. Siyakukhuthaza ukuzama ulimi lwebele kukaRamaphosa akubenjalo nakithina. NeNgonyama uZwelithini kaBhekuzulu yabekwa esihlalweni ngokwesiko likaZulu noma lamaZulu esibayeni esigodlweni KwaKhethomthandayo KwaNongoma, zintathu kuZibandlela kowe-1971.

Yaziswa uZulu nomhlaba wonke nguMnu uM.C Botha (Indlov’enebatha) owayengumphathi wezindaba zaboHlanga kowe-197. Imvula yayingazibekile phansi. Uma ngikhumbula kahle iculo ngoKwaKhethomthandayo, laqanjwa nguNewman Sipho Sibisi owayenguthisha wethu ebangeni elalibizwa ngoStd-6 (Grade-8) kowe-1973, eBuhle Higher Primary School, KwaMashu.

Laculwa mzukwana kubekwa iNgonyama uZwelithini kowe-1971. Kafushane, liqhakambisa ubunye,ukuma kobuKhosi bukaZulu, nokushiyelana ubuchopho kwethu, litusa noMntwana wakwaPhindangene ngeqhaza lakhe.

Ladlalwa emsakazweni iHighway Radio 101.5 FM, ohlelweni Ulozolo okungelomculo wamakwaya ngoMgqibelo emva kwehora lesikhombisa, nolwethulwa ngumsakazi uSipho ‘intshebe’ Mtshali. Laliculwa yikwaya yaseMgungundlovu, zingamashumi amabili nesishiyagalolunye kuMfumfu kowezi-2022, emizuzwini eyayingamashumi amane nanhlanu kushaye ihora lesishiyagalombili ebusuku. Ukwaziswa ngokwemithetho nemimoyamqondo yabase-Europe, kwabaVenda nomhlaba ngenkathi kunikewa isitifiketi iNgonyama uToni Mphephu Ramabulana eThohoyandou Stadium ngowezi-2016, nguJacob Zuma owayengumengameli wezwe.

Scroll To Top