Now Reading
Lube nomthelela ukhuvethe ekwandeni kodlame ngokobulili
Dark Light

Lube nomthelela ukhuvethe ekwandeni kodlame ngokobulili

Ukhuvethe lube yifu elimnyama kakhulu kunyaka wezi-2020. Kodwa futhi luqinisekisile ukuthi emveni kwalo izinto emhlabeni azisoze zafana kodwa umzala waleli lifu yena uyaqhubeka nokudlanga.

Unyaka wezi-2020 ube unyaka ongeke ufaniswe nomunye unyaka ngenxa yokuhlasela kwefu elimnyama lokhuvethe emhlabeni jikelele kodwa eNingizimu Afrika okuyizwe elibalwa njengelisathuthuka kubukeka leli lifu elimnyama liphelekezelwa umzala walo okuwudlame ngokobulili oseluqala phansi luqubuka.

Ukufika kokhuvethe eNingizimu Afrika kuguqule konke obekukhona kwafanele kwenziwe ngendlela yalo kodwa ithemba lalithi njengoba izwe libhekene nesitha lesi esingabonwayo ezinye izitha zokuthula ezweni zizohlala phansi zibukele. Kodwa okuvelayo ngukuthi esinye salezi zitha sigadla ngenxeba. Ukhuvethe lwaphoqa uHulumeni ukuba abeke umthetho wemvalelwakhaya eyayichaza ukuthi izakhamuzi zezwe zazingeke zikwazi ukuzihambela njengenjwayelo emigwaqeni, leso senzo sokuvikela izakhamuzi kungenzeka ukuba sizithumele kwenye ingozi njengoba izibalo zezigameko zodlame lobulili ziqhubeka nokwanda ezweni kakhulukazi ngesikhathi semvalelwakhaya okubeka isithombe sokuthi ukuhlala ezindlini kwabantu ekuvikeni ukhuvethe kubafake engozini yokuhlukunyezwa.

Iqiniso lithi udlame lobulili bekuyinto ekhona vele emzansi ngaphambi kokhuvethe kodwa abantu abaningi bathathe isithombe sokuthi ngenxa yokhuvethe izibalo nazo zizokwehla kodwa kusobala ukuthi lokho akwenzeki.

See Also

Inkolelo kodwa ebalulekile okufanele ibhekisiswe iphinde ihlehliswe ileyo ethi udlame ngokobulili luqondiswa kwabesifazane kuphela, kodwa okufanele kwamukelwe ukuthi izibalo vele zithi udlame oluqondiswe kwabesifazane yilo oluhamba phambili. Ukuhlehla kule nkolelo kuzodala ukuthi kukhulunywe kabanzi ngalolu daba ngenxa yokuthi yize abesilisa abanye bemsulwa kodwa isithombe esakhekayo sibabheca ngobubende inyama bengayidlanga isibonele nje i “Men Are Trash” ongakhuluma avikele la magama angathi uma wazi ukuthi wena awunacala akufanele ngabe uyezwela uma kushiwo kanje. Iqiniso lithi la magama athunaza isiqu sabesilisa uqobo; abayizisulu, abangenacala kanye nalabo abangobangela bodlame lobulili.

Okubalulekile okufanele kubhekwe manje akukhona ukumemeza ukuthi kuyenzeka kepha ukuqhamuka nezisombululo ekuvimbeni ukuthi izigameko zodlame ngokobulili zivimbeke okungaqhamuka kuHulumeni noma emiphakathini. Ngoba iqiniso ukuthi sekukhulunywe kakhulu ngalo mshophi osihlasele kodwa izenzo zona ziba mfushane kunalokhu esikukhulumayo. Lokhu kuba kufushane kwezenzo kuqhamuka kuye uHulumeni wabantu uqobo kanye nazo izakhamuzi. Iphuzu okufanele kuphunywe nalo njengoba lo mshophi usihlasela sibhekene nokhuvethe ukuthi unqandwa kanjani hhayi ukuthi kwande izindaba ngawo ngoba zona ngeke ziwunqobe kepha zizolibaleka kuphinde kwande izibalo zodlame emiphakathini yethu.

Scroll To Top