Now Reading
Sasiqinile isandla ezindaweni ngesikhathi semithetho yobandlululo
Dark Light

Sasiqinile isandla ezindaweni ngesikhathi semithetho yobandlululo

Ngaba nenkulumompikiswano nowomdabu wase-India, waseNingizimu Afrika, owazi ukusuka nokuhlala kwedolobha laseThekwini, owayegxeka ukungcola okuseThekwini, okusemadolobheni, kwazise ukuthi usahlala kweminye yemigwaqo yaseThekwini okungoGrey, Queen, Victoria, Prince Edward, Leopold neminye. Wathi angibuke ukuxathuka okuseThekwini, futhi kwakungenjena.

Ngafikelwa ukuthi wayezogxeka njengeningi aphelele lapho, athi ukungcola emadolobheni kungenxa ye-African National Congress ANC, kodwa angacacisi ngokuncane okuhle nokubi  ngomlando wezwe, eqhathanisa kusengabamhlophe ababephethe izwe. Ngamanye amazwi angivikeli okubi nokungasijabulisi okwenzeka ngaphansi kukahulumeni wedemokhrasi oholwa yi-ANC, uma ngibalula ngalowomuzwa.

Nembala wathi ukungcola eThekwini kwakungenxa ye-ANC nabokufika (wayebhekise kwaboHlanga kuphela, hhayi amaPakistan nezinye izizwe) asebegcwele iTheku. Abanye bokufika bayizigebengu ngokuxakile, bagcwele lonke iTheku, ekhomba ikakhulukazi ngakwimigwaqo, oGrey, Queen, Victoria, Prince Edward, Leopold neminye.

Ngamvumela, angimphikisanga kwayekugxeka ngamadolobha eNingizimu Afrika ukuthi angcolile, akulona iTheku kuphela. Akekho ongaboni noma ongawuboni umehluko izwe lisalawula ngeminye yemithetho yobandlululo lukahulumeni wamaBhunu. Kusemqoka ukungaphiki izinto ezisobala, ozaziyo ukuthi zazinjani ngaphambi kukahulumeni wedemokhrasi. Uma uthi okubi kwaqala sekuyi-ANC, kobe kusho ukuthi wawusesaba ukuphawula, kusengamaBhunu ngoba babukhona ububi kusengubandlululo lwamaBhunu namaNgisi, okusanezinsalelo zakho.

Waziba ngenye inkulumo, ngimtshela ngabokufika ukuthi kwakumbandakanya abasePakistan, abaseChina nabanye abamhlophe ukuthi babengabaningi izwe lisalawulwa yimithetho yobandlululo lwamaNgisi namaBhunu ngamapasi. Eminye yaleyomithetho, amaBhunu ayiqeda ngowe-1986, eyekisa aboHlanga ukuphatha amapasi, nina (amaNdiya), abamhlophe namakhaladi naningawaphathi. Ngikhumbula ngisafunda ngiphatha ipasi, okwakugxivizwa isigxivizo sesikole ukuqinisekisa ukuthi ngangifunda.

Kwakugxivizwa ngesigxivizo kubhalwe izindawo okwakufanele owoHlanga afune umsebenzi noma agcaluze khona. Lalichaza indawo yasemakhaya ngenombolo yedolobha lakhona njengowakaHlathi eMnambithi kwakubhalwa epasini inombolo, ikhulu namashumi amahlanu, eDurban kwakubhalwa section 10, kubhalwe ubuzwe kanjena; Venda, Pedi, Chuana (Tswana), Mpondo, Xhosa, Zulu njalonjalo ngezansi kwesithombe sakho. Wawungenzi umathanda, wawungahlali kwelinye lamadolobha njengasePietermaritzburg, eGauteng kube kugxivizwe ‘Durban’ epasini lakho, wawuboshwa ngamaphoyisa ayeqapha lezozinto.

Akekho owayenakile ukuthi izinto zaseziqala ukonakala, uhulumeni woBandlululo lwamaBhunu ushaya umthetho wokuphathwa kwama-Identity Documents (ID), afanayo naluhlaza ngumphakathi wonke ngowe-1986. Lama-ID  awanayo imidanti nemibandela, okwakuyisigxivizo esasisemapasini aboHlanga, kwakungasaboshelwa ukuphathwa kwepasi ngaboHlanga. Kungakuhle ama-ID abhalwe imidanti nemibandela kuwowonke umuntu njengasemapasini, ukuze kuhluzeke abantu ngononina.

Kwathutheleka emadolobheni aboHlanga baseNingizmu Afrika, beqhamuka emakhaya ahlukene, bezokwakha imijondolo emahostela, emalokishini, emadolobheni, esaqhubeka namanje ngezizathu ezehlukene, njengobugebengu, kusukela kowe-1986, ngoba kwakungasaboshelwa ukungabi nepasi noma ukungaliphathi ipasi elalinemidanti nemibandela ngawe.

See Also

Kwelanywa ukufika emadolobheni kwabokufika boHlanga bakulamazwe angenhla neNingizimu Afrika, kwabase-Pakistan namanye amazwe kuze kube manje ngowe-1990, 1991, 1992, 1993, 1994, kusenguhulumeni wobandlululo owawuholwa nguF.W de Klerk. Phela uDe Klerk, emva kokumemezela kwakhe kwithelevishini, mhlazimbili kuNhlolanja kowe-1990, ukuxegiswa kweminye yemithetho yezwe. Okwakuwukuxolela kwezinhlangano ezazivalwe imilomo nababesekubhaceni babengeke besaboshwa ngaphansi kweminye yemithetho, kwakungasekuboshwa muntu ngokukhuluma ngezepolitiki esidlangaleni. Sasisesaba amaBhunu, ingakho sesicevuza sekungaboHlanga, kungesewona amaBhunu.

Uhulumeni ngaphansi kukaDe Klerk wawungasaqinisile uhlelo lwamasosha namaphoyisa ukuqapha imingcele yezwe. Yenza amaphutha i-ANC ngokungaqinisi leyomithetho yokuqapha kwemingcele eminyakeni iqala ilawula (iANC) izwe, bayekela phansi ngamabomu izinto, abangenza njengamaBhunu, yingakho kunjena. Abafananga nabakulamazwe ababebhace kuwona okwakunemithetho eqinile ngabokufika kuwona, njengoba kwakwenza abelungu kulawomazwe. Akuthusi ukuzwa abantu bethi u-ANC ubadayisile noma sithi u-ANC usidayisile.Bethi bona bagodukiswa ngabakuhulumeni wamazwe angenhla neNigizimu Afrika.

Abe-ANC ngeminyaka ebalulwe ngenhla, babethi abokufika abangahlaliswa ezinkanjini. Ekubeni abanye ku-ANC babebhace ezinkanjini iminyaka eyevile eshumini kuyaphezulu, ngokwehlukana kwezinhlangano zabo, hhayi emaflethini njengoba sibona kwenzeka. Kunezikhalo zokuthi uyazuza uhulumeni ngabo.

Ngamkhumbuzisa ngokutatshwa ezitolo, emadolobheni, ngoNtulikazi, ziyishumi nambili ngowezi-2021, osukwini lwangoMsombuluko.Nokuthi ibaphi aboHlanga abagcwele emaflethini asemadolobheni ngowezi-2021. Babengahlali aboHlanga emaflethini ngowe-1985, yingakho kungatatshwanga ezitolo zasemadolobheni, kusenemithetho yamaBhunu ngowe-1985. Wathi: “Ngabokufika  abaningi emadolobheni”.

Scroll To Top