Now Reading
Sekuyimfana iyefanana uma sekugqokwe amabhulukwe
Dark Light

Sekuyimfana iyefanana uma sekugqokwe amabhulukwe

Awusekho neze umehluko phakathi kowesifazane nowesilisa. Awusekho umehluko phakathi kwentombi nensizwa. Awusekho umehluko phakathi komfana nentombazane. Sekuyimfana iyefana uma sekugqokwe amabhulukwe amade ngisho nezikhindi imbala, namanye-ke amabhulukwe asedlulele ngokuba yizimbilijisi okuthiwa ngamabhotsotso, afana nawawojoki abagibela amahhashi omjaho.

Uma isoka lihamba nentombi yalo lifake ibhulukwe likagawini nentombi ifake elayo ibhulukwe likagawini, ungeke umkhombe okunguyena nsizwa nokunguyena ntombi. Uzobona kuxhakenwe, umangale njena ukuthi lokhu izinsizwa zona azibambelani eduzane nje, lezi-ke ngezinjani ezihamba zixhakene.

Kwale-ke uma insizwa yakhona ibhema umdloti nentombi yakhona ibhema ukhathini, beyidonsa kanyekanye nemindweza yabo, intuthu beyikhomba phezulu ibe njengamafu ezulu lihloma, impela ungeke uwukhombe nakanci umehluko phakathi kwabo, ngoba sekungamadoda bobabili.

Umehluko ungawubona uma usulandelisisa impela futhi ubhekisisa ngempela. Mhlawumbe ungawubona ngokuhamba kwabo, kumbe ngokuthwala okuthile ekhanda, noma-ke ngezwi lapho umuntu wakhona ekhuluma. Nje-nje-nje, lutho phela, ngeke ubehlukanise uma sebebhulukele.

Uma owesifazane engathwele lutho ekhanda olokumkhomba ukuthi ngowesifazane, ezikamile nje izinwele zakhe, ungeke umbone ukuthi ngowesifazane uma ebhulukele. Noma-ke izwi limdalula ukuthi ungowesifazane, kodwa akusakhanyi kahle ngoba bakhona nabesilisa abanamazwi amancane azishaya samtshingo.

Ungadela lapho uhlangana nensizwa nentombi ebhulukele, bethwele ojosaka, bedle otapolo namahhudlu ezicathulo, bethwele izigqoko zensimbi lezi ezifana nezo-Apholo abandiza ngeziputiniki, behlezi benamathelene emibhabhadleni yezithuthuthu zeKawasaki, noma iHonda, noma iSuzuki, belidabula izwe ngomkhulu umjaho wejubane elinjengombani wezulu, ungafunga uthi ngabantu besilisa abagibelisene isithuthuthu, kanti ushaye phansi kwashunqa, ongaphambili yindoda, ongemuva ngowesifazane.

Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ongaphambili okunguyena osishayelayo isithuthuthu kube yisimame, obelethe kube yisilisa. Phela abesifazane manje sebezigibela kuze kusike kwamancane kuwe wena ndoda.

Uma bezinyathela, zibhabhadla, zibhobhodla, zidubuleka okwenhlamvu yesibhamu sezidabula umoya, zigaya izwe, uze umbone esecuthe ethe nje ne phezulu umame, engasadle nkobe zamuntu.

Uyoze ayokhahleleka kudekude eKibhithawini, eyilokhu esihlokozise njalo, emiswa kuphela ukusithela amafutha. Ngisho nasemajikeni imbala akesabi ulala ngomhlubulo, acambalale njengoCambalele wakwaCambalala, idolo lize lihuhuluze phansi, esika ijika.

Sekuya khona ekubeni abesifazane balingane nabesilisa. Angithi naseMelika isimame silwela ukuba silingane nesilisa kukho konke. Nayo inkululeko yokuba bazimele geqe abesifazane sebeyilwela ngezindlela eziningi, ngoba nabo sebemfuna phela bekhankasile umazimelegeqe. Sebencintisana nabesilisa ngemisebenzi.

Nakwezobupolitiki sebengene ngeziphanga. Ingani iNgilandi lena ibuswa yiSilo sowesifazane, uKhwini Elizabeth II. Uthini-ke ngoNdunankulu wakhona, naye ngowesifazane uNkosikazi Margaret Thatcher. Manje, mehluko muni okhona phakathi kowesilisa nowesifazane? Mina ngithi awukho, ngoba umqondo nengqondo kuyefana. Futhi lababantu bayafana nangokubhulukela uma bethanda.

Ngiyakubona nje ukushayelwa kwezimoto ngabesifazane, lokho sebekwenza bebhulukele noma besemalokweni, abasakugqizi qakala nje lokho. Kubo sekuyisidala kabi njengesipele sokuCathula. Kodwa uthini ngokushayela ibhasi, iloli likatheni-thani, ugandaganda? Nalokho akuselutho, sebekushayela bebhulukele noma bengabhulukele. Isimanga nasi! Uthini ngabashayela amajethi ezindizamshini zempi? Nhhi-i-i, uthini-ke ngalabo?

See Also

lya kwa-lsrayeli phesheya uyozibonela khona ngawakho, abesifazane abangamasotsha bayawashayela amajethi. Sebethwala nezibhamu emahlombe, badubule ngombayimbayi, bashayele namathangi empi, kukhale ubuquququ bedubula ngomashinigani.

Ungababona, bamashisa okwamasotsha empi lena sebeyithatha njengomdlalo wokugenda izingendo. Bonke babhulukele. Ungeke wazi ukuthi leli yisotsha lom-lsrayelikazi noma elomlsrayeli.

Nakulo leli lakithi asekhona amasotsha esifazane, namaphoyisa esifazane. Nawo ayamasha, adilile, adubule, alwe. Namandla abo asesuke alingane nawamadoda uma sebebhulukele.

Emhlabeni namuhla, ukufa kwesotsha lowesilisa sekufana ncamashi nokufa kwesotsha lowesifazane.

Akusikhona emasotsheni kuphela lapho okungasekho khona mehluko phakathi kwabesilisa nabesifazane. Esontweni namhlanje sekukhona ngisho nabefundisi besifazane abafaka ukhololo omhlophe entanyeni.

Sebeyakhwela nabo phezulu epulupiti, bashumayeze ibandla labesilisa nabesifazane bengathwele lutho emakhanda, ngoba nomthetho kaPawula uMphostoli wokuthi owesifazane akavunyelwe ukushumayela noma ahambe engalihloniphisanga ikhanda lakhe, sebewushaya indiva ngoba kubo sekungumthetho osufana nokwashiwo nguye uPawula ukuthi konke usekushaya indiva ngenxa yeVangeli.

Scroll To Top