Now Reading
Imidlalo yezingane imnandi iphinde idle nangezimfundiso
Dark Light

Imidlalo yezingane imnandi iphinde idle nangezimfundiso

Kuqhubeka kushicilelo olwedlule: 

Lo mdlalo uke ube yingozi uma wenziwa ngokungaqashelwa kakhulukazi lona wokuhlamba kuphikiswana ukuthi ngubani oyophelelwa ngamandla kuqala. 

Kunqunywa ibanga umuntu okufanele alihlambe. Ahlambeke eya ebuya kubalwe ukuthi uze wahlamba ehamba leli banga kangaki ngaphambi kokuba athi usekhathele. Kuqale omunye njalo njalo-ke.

Omunye umdlalo wabafanake oyingozi ukucwila emanzini kubonakale ukuthi ngubani ocwila isikhathi eside kunabo bonke, engaphefumuli. Umdlalo ovamisile futhi ukulwa ngodongwe emanzini kuqenjukwe amaqembu amabili kuthiwe ngamabutho empi. Kujikijelwana ngodongwe, kube ubuphacaphaca emzimbeni, ize idwenguke-ke enye.

Kubuywe futhi kuqhudelwane ngokutshuza nokushaya idamu nokushaya intshiki. Omunye umdlalo okhona ngowezingwenya. Kuba khona idlanzi labantu ababizwa ngokuthi izingwenya. Kuthi-ke uma kubhukushwa bona bahambe bebamba abanye abehluleka ukubaleka bebacwilisa emanzini baze bacishe bagwilize.

Ukumisa induku entendeni yesandla ungayifumbathi

Umuntu ubeka induku entendeni yesandla, asiqondise nje isandla sibe yisicaba angafumbathi, bese elokhu eyibheka induku le, ithi itshekela ngapha ase isandla ibuye, njalo njalo ingawi. Kuthi kusuka kube kugijinywa kujahwa kubonwa umafika kuqala endaweni ethile induku ingawanga, futhi engazange ayifumbathe.

Iminwe ibuye icuthiswe futhi induku ibekwe emachosheni eminwe, ngamunye ngamunye umunwe, noma kuyo yonke iminwe kanyekanye.

Ukungcweka

Ukungcweka ngumdlalo omdala wakwaZulu wokuvivinyana amandla nobuchwepheshe bokudlala induku.

Insizwa ifike ibuze enye lapho zihlangana, ithi: “Uyiliphi?” Uma iphendula ithi ingelendoda, kuphakanyiswa izinduku kubhulwane ukuba wena ongazi uthi bayalwa, baxabene. Kanti uma lena ebuzwayo iphendule yathi ingelomfazi, akwenziwa lutho, lokho kuyaye kukhombise ukuthi kayingabungabu ukungcweka, noma iyesaba.

Lapho sekukhona insizwa esikhathele kungcwekwa iyaye imemeze ithi: “Malushu!”

Ukununuselana, ukwesabisana

Kukhona umdlalo osadlalwa namanje wokuthatha inyoka efile noma iselesele, noma igundwane kubekwe eduze komuntu okwesabayo ngesikhathi engazelele, qambe uyethuka sekulapha eduze kwakhe.

Laba abenze lokho-ke bahleke lapho lo muntu esethuka eqikileka.

Lo mdlalo ungaba yingozi, angaquleka umuntu oyesaba kakhulu into eyibona isiseduze kwakhe, engazi ukuthi manini.

Ukuphicaphicana

Umdlalo wokubuzana incazelo yeziphicaphicwano kubonakale ukuthi ngubani oneziphicaphicwano eziningi okunzima ukuzihlazulula, noma okwazi ukuchaza kakhulu izimpicampicwano zibe yingcosana ezimehlulayo.

Ukuqwagela

Umdlalo wabafana abelusile. Bahamba baye emasimini babhonyule ummbila noma baklubule imfe lokhu bakubophele emaqakaleni, nakhu phela bazobonakala lapho bekuthwala, ukuthi kwasengathi ukhona okade efula nje ensimini, noma umuntu ezihambela kude. 

Bazihudule-ke izikhwebu baye bayozosela endle. Lo mdlalo wawungathathwa ngokuthi uwukweba.

See Also

Ukuvalana amehlo

Umdlalo wokunyenya uqhamukele umuntu ngemuva bese umuthi mbo ngezandla emehlweni usuthi akaqagele ukuthi izandla ngezikabani. 

Uma eqagele ngokuyikho lona ovalwe amehlo bese evunyelwa ukuba abheke abanye abasaqagela. Lo mdlalo ufundisana ukuqaphelisisa ngoba kuphumelela labo abafunda masinyane ukuphawula izandla zabantu bazazi basho abaninizo.

Ukuzingela amabuzi

Ngumdlalo ababewuthanda kakhulu abafana basendulo lona. Amabuzi ahamba ngemizila noma imingqangu, njengomkhuba wamagundane.

Bekuyaye kuthi-ke lapho esalindelwe ukuba aqhamuke ngemizila yawo amabuzi lawa, abafana behlukane kabili, kube khona abema emzileni, kube khona abahamba behlwathiza emafusini befuna ukuwethusa.

Elilodwa iqembu beliyaye lihlabelele lithi: “Imbimbi ju!” Abanye bathi: “Hha!” “Idla abantwana!” “Hha!”

Ayothi lapho eqhamuke-ke amabuzi acitshwe, osiwe, adliwe.

Ukwakha izindlu

Lo mdlalo wawuvamise ukuba ngowamantombazane. Amantombazane izindlu ayezakha ngenswani, ngotshani, ngamahlamvu, ngesihlabathi nangodaka. Umuntu wayezakhela inxuluma lakhe kubonakale ukuthi ngubani olenze kahle noligcina lihlanzekile.

Scroll To Top