Now Reading
Muva nje abantu sebevame ukuqamba izingane ngamagama esiNtu njengomlando
Dark Light

Muva nje abantu sebevame ukuqamba izingane ngamagama esiNtu njengomlando

Uthini-ke ngalana aqala ngesiqalo sika“Maso-”, okungamagama afundwa ohlelweni lwesiZulu, ukuthi ibizo nebizo linesiqalo, njengelikaMasogobokazi, uMasotshitshi, uMasogoyile namanye-ke aqala ngesiqalo sika-“uMaso-”. Phela lawo awezinsizwa, omafunda afobele, umthamo unezinyembezi. Izinsizwa ezikhule zidla amasi, nezisawadlayo namanje.

U-“Maso-” lona ususelwa kuwo phela amasi. Sekuzoqalwa-ke ngawo amasi, uma kuyigama lowesilisa, kuthiwe Masoshintshi, Masombuka. Imbuka phela ngohlubuke kwabanye. Nasempini imbuka ngozihlanganisa nezitha. Angazi noma ukhona yini uMasohlubi, ngoba nokuhlubuka kusasho khona ukumbuka. Uma singalandela uhlelo lomuntu oyimbuka kuzothiwa “mbuka’ kwakhiweke ibizo elinesiqalo sika-”maso”, lesisiqalo esizohlanganiswa nesiqu “mbuka”, ebese kuvela uMasombuka. Vele njena amasi kwakuyinto enkulu kwaZulu, ngoba kwakuyikhona kudla okusemqoka. Uthi abekho nje oMasophalishi, oMasokhondensimeleki uMasobhifu, oMasopholoni? Noma bebengabibikho, bayeza njengemvula, ngoba Iokhu ukudla esengikubalile yikho impela osekudliwa namhlanje. NawoMasogesi sengike ngezwa ngabo, engikholwa ukuthi kwaze kwathiwa bangoMasogesi njena babesebenza kwagesi. Asedlule.

Akhona-ke amagama ethiwa abantwana kulandelwa izinto ezazenzeka kubazali engakazalwa umntwana, njengawoMphikwa, noPhikiwe, abaphikwa bengakazalwa. Mhlawumbe njalo ngakho ukuphikisana kwabazali ngomntwana.

Ukwetha umntwana igama yinto ebhaliwe naseNcwadini yezincwadi. Nampu ubufakazi obuqanda ikhanda esingafakaza ngabo. Sifakaza ngencwadi kaMathewu isahluko sokuqala, indima yamashumi amabili nanye: “Uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo.”

Nampu obunye ubufakazi: uBheka, intombi iyakukhulelwa, izale indodana; bayakuyiqamba igama lokuthi uEmanuweli okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi.” (Mathewu 1:23) ‘Indaba yomphristi uZakariya isikhombisa ngokusobala ukuthi igama liyinto enkulu. Kukhona abaqamba abantwana babo amagama ngoba belayelwe uMoya kaNkulunkulu ukuba babaqambe kanjalo. Okwenzeka ekuqanjweni kukaJohane waseBhayibhelini igama, kwaba yisimanga esakhombisa ukuthi umntwana akaqanjwaqanjwa nje igama ngoba kufanele abenegama. Kwala lapho umntwana bemqamba ngelikayise uZakariya. Kwaphika unina womntwana uElizabethe wathi: uQhabo, uzakuthiwa uJohane.”

Kwathi nalapho sebebuza uyise womfana uZakariya owayeseyisimungulu ngenxa yokungakholwa ngokwashiwo yingelosi kuye, wavele wathi abalethe isileti, waloba kuso ukuthi: NguJohane igama lakhe. Kuthiwa bamangala bonke ababelapho, kwasekuvuleka umlomo wakhe khona lapho nolimi lwakhe, wakhuluma embonga uNkulunkulu.

Baningi-ke abaqamba abantwana babo ngamagama aseBhayibhelini, becabanga mhlawumbe ukuthi abantwana babo bazowafuza. Abanye bathi amagama aseBhayibhelini yiwona wona akhombisa ukuthi bayakholwa nokuthi nabantwana babo bazokholwa ngenxa yokwethiwa amagama aseMqulwini. Nabefundisi-ke banesabelo kulokhu ukuthi abantwana baqanjwe ngamagama eBhayibheli, ukuze kubonakale phela ukuthi abazali sebekholwa yilo. Kodwa-ke kubuye kudide kuxake uma kubonakala oLuka bengasakwenzi okwakwenziwa ngoLuka boMqulu, noPawula  bengasalishisekeli iVangeli.

Abanye babetha ngamagama oBhelshazari nawoNebukadinezari, inkosi yamademoni, ngoba bethi alungile ngoba ekhona eMqulwini. Kwedlule lapho abantwana kube ngoBhelshazari nawo Nebukadinezari boqobo ngezenzo. Noma kunjalo, iningi lamakholwa liyalesaba leli likaKayini, umbulali wokuqala emlandweni wesiNtu. Noma nalo lilotshiwe eBhayibhelini, bayalizila. Bakhona-ke o-Abela abaminikelo yabo ifika emafini koGuqabadele koMvelinqangi.

lningi lethu liba namagama ngamathathu. Awesilungu amabili, imvamisa athathwe eMqulwini, njengawoJames, John, Lucas: Andrew njalo-njalo. Kuthi-ke elesithathu nekungelokugcina ohlwini  kube ngelesiNtu, njengelithi Thokozani, Mpiyemithi, Sibusiso, Muntu, Mbheduka Thathakhona Bhekumthetho njalo-njalo. Kuthiwa ukuze abemathathu nje, elinye ngelikaNkulunkulu uYise, elinye ngeleNdodana, elinye ngelikaMoya oNgcwele. Lokhu kuthiwa  kwenziwa ngoba umntwana ubhajadiselwa egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Bathi-ke futhi igama lokugcina yilona elasekhaya  lana-ke amabili angaphambili yiwona awesikolo noma awesonto. Kuyamangalisa-ke ukuthi uMdali ngeke amazi yini umuntu uma enegama elilodwa likaThemba? Angithi uyomazi noma enamabili noma amathathu, noma amane noma ayishumi?

See Also

Muva nje, sekwande ukwetha abantwana amagama esiNtu kuphela okuyiwona azovela emapasini ngisho nakuzozonke izincwadi zeminininingwane yonke eqondene nombuso nesonto nempilo. Noma angaze abe mathathu noma ukweqa lapho, kodwa lawomagama kuba ngawoMdabu. Uzwe uMfundisi uma ebhabhadisa ingane esebiza amagama ayo ethi: Siboniseleni Bhekumuzi, Siyaphi Zungu, ngiyakubhabhadisa egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, Amen.  Abanningi sebeyawaphika manje amagama esilungu bengesibo abelungu, ngisho nasemapasini imbala sekuqave awesiNtu oMadodasondelani Ntombela no Sokesimbone ShelembenoThulani Sizwe Luthuli.

Sekuyabonakala futhi ukuthi igama lokugcina kwamathathu okuthiwa yilona elasekhaya, sekuyilona elichumayo manje. Ngiyabona nabaniniwo sebethanda ukubizwa ngawo, njengaye nje uJeremiah Isaac Muntu Xulu, osekwashibha kuye lana awesilungu, kwachuma elikaMuntu elasekhaya. Kuyoyonke into ayenzayo sekuthiwa yenziwe nguMuntu.

Amagama omdabu sekuyiwona asemqoka manje. Singasho ukuthi lokho kwenziwa yikuthi yiwona akhuluma nomuntu nakhuluma ulimi lomdabu kunawesilungu, kumbe athathelwe eMqulwini. Ubuzwe bomuntu nengemuva lakhe yikhona osekwenza abe neqholo ngezinto zakhe zomdabu njengamasiko akhe nemikhuba yakhe, ngisho nemvunulo yakhe nanalokho akudlayo.

Sibona umuntu oMnyama esebuyela kokwakhe!

Scroll To Top