Now Reading
Intsha isabona uhlelo lweNDP lungayiniki amathuba okuzibonakalisa
Dark Light

Intsha isabona uhlelo lweNDP lungayiniki amathuba okuzibonakalisa

Izishoshovu eNyuvesi yaseFort Hare e-Eastern Cape zikholelwa ekutheni iNational Development Plan (NDP) ayizifezi izidingo zazo.  Le mizwa yavezwa kumgubho  weminyaka eyi-10 weNDP e-Alice.

INDP iwuhlelo lukaMengameli uCyril Ramaphosa, okuhloswe ngalo ukulwa nezinselelo eziqhubekayo umphakathi obhekene nazo ezifana nokuntuleka kwemisebenzi, ukungalingani, kanye nobubha. Ifuna ukukunqoba lokhu ngonyaka wezi-2030. 

Intsha ithi abaholi abakhona manje sebephelelwe ngamasu okwenza impilo yabo ibe ngcono.

Esinye isishoshovu, uMosuli Cwele sithi izinga eliphezulu labantu abangasebenzi kanye nokuntuleka kokuthuthukiswa kwamakhono kubukeka  njengezinkinga ezidinga ukunakwa ngokushesha. “Sidinga abaholi abazoba nentando yepolitiki. Ngokwayo yonke imigomo nezinqumo zikahulumeni ezithathwayo, njengoba ubheka manje uma kukhulunywa ngamakhono abekho. Kumele batshale imali eningi emakhonweni ukuze kubhekwane nezinga lokuntuleka kwemisebenzi nohulumeni kumele abhekane nezinkinga zomnotho ngisho nasemkhakheni wezamabhizinisi intsha ayinikwa amathuba.”

UMengameli weSRC, uSnowi Hawker, uthi, “Abaholi abadala sebekhathele manje, ngeke sibasole, kumele bahlehle. Intsha kumele ithathe izintambo. Sekuyisikhathi sokuthi intsha ibambe iqhaza ezintweni eziningi. Bangaba khona ephalamende, kodwa iminyango kumele ihlale intsha, yiyo okumele ibe ngabaqondisi-jikelele bale minyango ngoba  iyakwazi okudingekayo ezweni.”

See Also

IPhini likaSihlalo weNational Planning Commission, uSolwazi Tinyiko Maluleke uyavuma ukuthi kukhona ukwehluleka okuvela ohlangothini lwabo mayelana nokuqaliswa kweNDP. 

Indikimba yemigubho ye-NDP yalo nyaka ithi: ‘Siyiqala futhi siyisebenzise kanjani i-NDP ukuze kube nefa elisha lezenhlalo-mnotho eNingizimu Afrika?” Intsha yaseNyuvesi yaseFort Hare inethemba lokuba yingxenye yempendulo.                     

Scroll To Top