Now Reading
Ukuhlukahlukana kwemidlalo yezingane nezifundo ezikuyo
Dark Light

Ukuhlukahlukana kwemidlalo yezingane nezifundo ezikuyo

Ngoba kuqalelwa ngokugiya. Abafana bayaqhathwa kuthi abehlulwayo awabo amaqatha aqale acwiliswe emanzini. Ubhedu ludliwa yizingqwele. Yilona olulwelwa du. 

Kuthi ingqwele eyesatshiwe lapho ifuna ezokulwa naye noma ehlule omu nye obelwa nayo, iludle. Engabe kuliwe kakhulu njalo kuphopho thwana amakhanda, izingqwele zingabe zisalunuka nobhedu lolo selubhuquzeke emhlabathini, bese luze lucoshwe ngabafana nje.

Ukufundisana izilwane nezinyoni

Lo mdlalo ungadlalwa ngabantu ababili kweve. Omunye uthi phezulu noma phansi. Uma ethi phezulu lowo okufanele asho uzobiza igama lenyoni. Uma ethi phansi abize elesilwane. Akufuneki aphinde igama aseke walibiza futhi akulindelekile ukuba athithize.

Ukugenda

Ziningi izinhlobo zokugenda. Kukhona indlela yokubeka amatshe amathathu phansi bese umuntu ephosa elilodwa phezulu, kuthi ngesikhathi lisesemoyeni umuntu acoshe lawa amabili phansi, aqale acoshe elilodwa, abemabili, aze ajike ingendo kuphela acoshe amatshe amathathu kanyekanye.

Amantombazane asemadadlana wona afaka amatshe amaningi esigojaneni bese kugendwa kudedelwana njalo njalo. Umuntu udedela omunye lapho eseshile (esehlulekile). Kuhamba kuhambe aze aphele amatshe emgodini ngoba bawakhipha ngalinye ngalinye.

Umuntu aphose ingendo phezulu akhiphe elilodwa alibeke eceleni ajahe ukwenqaka ingendo ngoba ukwenza konke lokhu nje isemoyeni. Bathatha amatshe ngalinye, ngamabili, ngamathathu kuze kube ngamahlanu.

Umuntu ubuye adle amatshe omunye lapho engasashi, aze aqothe nengendo yalona omunye. Nabafana bayagenda ekweluseni.

Ukugibela amathole

Lo mdlalo udlalwa ngabafana. Amathole lawa agitshelwa ahanjiswe kubonwe ukuthi ngubani ozowiswa yithole.

Kubonakale futhi okuzothi noma libhoka ithole angawi, aligibele uma kubanjwa amathole asekhule kakhulu anolaka. 

Awagitshelwa lize lifoje. Lo mdlalo ufundisana ukugibela noma-ke uke ube yingozi futhi esemancane kakhulu ngoba ukuwabulala lokho. 

Ukugola izintethe

Lona ikakhulu ngumdlalo wabafana. Bagola esikhotheni noma babambe amaqhwagi emmbileni izintethe ehlobo. La maqhwagi ayosiwa adliwe.

See Also

Ukuhlamba emanzini

Lo mdlalo uke ube yingozi uma wenziwa ngokungaqashelwa kakhulukazi lona wokuhlamba kuphikiswana ukuthi ngubani oyophelelwa ngamandla kuqala. 

Kunqunywa ibanga umuntu okufanele alihlambe. Ahlambe-ke eya ebuya kubalwe ukuthi uze wahlamba ehamba leli banga kangaki ngaphambi kokuba athi usekhathele. Kuqale omunye njalo njalo-ke.

Omunye umdlalo wabafana-ke oyingozi ukucwila emanzini kubonakale ukuthi ngubani ocwila isikhathi eside kunabo bonke, engaphefumuli.

Umdlalo ovamisile futhi ukulwa ngodongwe emanzini kuqenjukwe amaqembu amabili kuthiwe ngamabutho empi. KujikijeIwana ngodongwe, kube ubuphacaphaca emzimbeni, ize idwe nguke-ke enye.

Kubuywe futhi kuqhudelwane ngokutshuza nokushaya idamu nokushaya intshiki.

Omunye umdlalo okhona ngowezingwenya. Kuba khona idlanzi labantu ababizwa ngokuthi izingwenya. Kuthi-ke uma kubhukushwa bona bahambe bebamba abanye abehluleka ukubaleka bebacwilisa emanzini baze bacishe bagwilize.

Scroll To Top