Now Reading
Balwela ukuthi abazimele nabo bakwazi ukuncintisana okhethweni
Dark Light

Balwela ukuthi abazimele nabo bakwazi ukuncintisana okhethweni

Uma iPhalamende liphasisa uMthethosivivinywa Wokuchitshiyelwa Kwezokhetho ngendlela ekuyona njengamanje, kuba sengozini yokuthi isichibiyelo siphikiswe enkantolo. Lokhu kushiwo yizinhlangano zomphakathi ezifunge zagomela ukuthi zizowuchitha uMthethosivivinywa uma izinguquko ezihlongozwayo zingabhekwa. Iqembu lezinhlangano ezingaphezu kwama-50 licele ukuthi kube nohlelo oluxubile olumele ukhetho olumele izifunda. Badlulisele isitatimende ngokuhlanganyela esiphikisana noMthethosivivinywa esisebenzini seKomidi lezasekhaya lePhalamende.

Lezi zinhlangano zifuna kube nohlelo lokhetho oluvumela abazimele ezingeni likazwelonke nelezifundazwe ukuthi bangenele ukhetho ngokulingana nalabo abamele amaqembu ezepolitiki. IPhalamende linomnqamulajuqu kaZibandlela wokuphothula uMthetho Wokuchibiyela Ukhetho.

Inhlangano i-Organisation Undoing Tax Abuse, iCouncil for the Advancement of the South African Constitution, iMyVote Counts, kanye ne-Independent Candidate Association South Africa ngezinye eziphikisana nalo Mthethosivivinywa.

Umsunguli we-Independent Candidates Association SA, uMnu uMichael Louis uthi lo Mthethosivivinywa ngendlela okuyo njengamanje awunamaphutha. 

See Also

“I-Indaba iphethe ngokuthi uMthethosivivinywa unamaphutha ngokuphelele. Okwesithathu, inkinga enkulu ngohlelo lwethu lwamanje ukuthi amaLungu ePhalamende awakhethwa abantu ngqo. Sifuna kube nohlelo oluzovumela abavoti ukuthi bakhethe ngqo abameleli babo futhi bakwazi ukubenza baziphendulele ngesinqumo abasithathayo kanye nokwengamela abakwenzayo. Labo abasimele ePhalamende, emaPhalamende ezifundazwe, ezishayamthetho zendawo, kufanele baphendule ngqo kubantu nasezifundeni zabo,” kusho uLouis.

ULouis uthi enye yezinto ezishodayo kulolu hlelo wukubonisana okubanzi kwezinhlaka ezahlukene. “Inhlangano yomphakathi emelwe ku-Indaba yethu, sinombono wokuthi iPhalamende kanye nekomidi ikakhulukazi kumele balungise kabusha uhlelo lokhetho ukuze kuzuze umphakathi ngokusebenzisa izinguquko zokhetho ezithembekile, ezinobulungisa, futhi ezibandakanya wonke umuntu futhi ezikhuthaza ukuziphendulela okukhulu.”

Scroll To Top