Now Reading
Umcabango ngamadolobha namabutho eLembe
Dark Light

Umcabango ngamadolobha namabutho eLembe

Wena weNdlovu

Wena weNdlovu

Bayede!

Bayede!

ILembe eleq’ a many’ amalembe,

UDlungwane kaNdaba;

Odlung’ emanxulumeni,

Kwaze kwas’ amanxulum’ esibikelana,

UShaka ngiyesab’ ukuth’ uShaka,

UShaka kwakuyinkosi yaseMashobeni,

Uteku lwabafazi bakwaNomgabi,

Betekula behlez’ emlovini,

Beth’ uShaka kakubusa kakubankosi,

Kanti yilapho ezakunethezeka.

Umlilo wothath’ ubuhanguhangu,

Oshise izikhova eziseDlebe,

Kwaye kwasha neziseMabedlana!

Ndaba wakomkhulu!

Inkosi kayiqedwa.

Kwathi ngisanqikaza, ngilwa namathambo ekhanda, kimina engqondweni kwafika umcabango onjengephupho. Kungabe ngangiphupha? Kanjani ngoba ngangingalele ubuthongo? Kungabe ngangibona umbono? Cha, umbono uwubona njengoba ubona utho ngamehlo, nangamehlo ubone okwenzekayo.

Yebo, ngangingaphuphi, futhi ngangingaboni mbono, kodwa ngangicabanga, njengoba wonke umuntu enelungelo lokucabanga, futhi engenakuvinjwa yilutho ukuba acabange, ngoba imicabango iza njengezimpophoma kumuntu. Uma umuntu evuka ekuseni, uvuka esecabanga, uma elala ebusuku, ulala esacabanga. Akukho mngcele ovimbela umcabango. Ngisho kungabekwa umthetho onqala wokuvimba umcabango, lokho kuyobe kufana nokudlala ngegeja kuziliwe.

Umcabango phela awuthengwa ngankomo emhlophe, nami angikhokhanga lutho ukucabanga ngokuthi ukuba uShaka usaphila namanje, ukuba okaSenzangakhona uyabusa, ngabe sinamadolobha amakhulu kuleli, akhiwe nguye uqobo uNodumehlezi kaMenzi. ElakwaDukuza okwakuyokuba yidolobha elikhulu umuntu ayengaduka kulo kuhle okwabaduka enqabeni yaseZimbabwe amanxiwa iZimbabwe – inqaba enamagumbigumbi, nemihhumehhume, nemihubhehubhe, okuthi uma ungene kuyo ungazi nokuthi uzophuma ngaphi, ngoba ungene ungazi ukuthi khona ukungena ungena ngaphi; nakhu ifana nenqaba yamaRoma okuthiwa yi”Labyrinth”, umuntu ayezula kuyo aze aphathwe yinzululwane engafiki lapho engaphuma khona. Nalo-ke lelidolobha loweSilo, labe lizodukisa umuntu njengegama lalo uDukuza.

Ngabe kukhona itheku elikhulu elibizwa ngokuthiwa kuseKhangel’ amankengane, lapho okwakuyokwakhiwa khona imibhoshongo emide enezipopolo, lapho izinhloli ezazizoqapha khona, zikhangela amankengane-abantu abangakholwa, ziqaphe nabathumbi abangenasihawu, ngisho nazo izigcwelegcwele ezaziyofana noSigcwelegcwele ngokungahloniphi imithetho yoweSilo, ziqaphe nezimfamona nezitha imbala.

Leli theku lakwaKhangel’ amankengane lalizokuba namatilosi alwaziyo ulwandle, ngoba phela kukhona lapha, lapho uShaka ayephaka khona amabutho maqede athi awayogwaza amagagasi olwandle ngemikhonto ukuze akwazi ukuyigwaza bukhoma impi emehlo abomvu eza ikhankasile. Yilapho ayefundisa khona amabutho ukushaya intiki, ukuze kuthi uma eyohlasela nxa efica imifula igcwele avele nje angene emanzini ashaye intiki, aze ayowelela ngaphesheya komfula. Yilo-ke lelitheku osekuthiwa manje kuseKhongela – “Congela”, kuthathwa ngeKhangela kaShaka – iKhangel’ amankengane.

Laliyobakhona nedolobha lakwaBulawayo elalizofana nePitoli likaPewula, elingikhumbuza ingoma yakudala ethi:

Ngangiy’ ePitoli,

Ngiyotheth’ icala lami;

See Also

Icala lam’ likhulu,

Seliyothethwa ngamaJaji.

Angithi phela kwaBulawayo kwakuyokuba yiPitoli likaShaka, Iapho izigangi nezigcwelegcwele nababulali nezidlova ezizithathela umthetho ezandleni ezazizobulawelwa khona ngokaNdaba, ngisho  nemisheshelengwana ezishaya incekwana yayiyokwesaba ukusondela  kwaBulawayo ngoba izobulawa, ngisho nabalahlwe icala abayobhekana nemikhonto, babeyokhothanyiswa khona lapha kwaBulawayo. Kwakuyothi uma bethi, icala ledluliselwe kwaBulawayo, bazi kamhlophe ukuthi ledluliselwe kwaMbokodwe kaMagayisa, uyobuya lowo, noma angabuyi esenelwe yiklwa. Uma amadlozi akhe enamandla, uyobuya entanjeni yamaJaji kaShaka, uma amadlozi akhe engenamandla, aphelele khona kwaBulawayo, ayiswe kwaGoqanyawo!

Idolobha lakwaGibixhegu laliyokwaziwa njengendawo lapho amaxhegu nezalukazi zihlala khona, angithi sezigitshwe wukuguga? Yayingawuyeka umkhuba wayo inkosi uShaka wokuthi uma ibona amanqe ezulazula phezulu ezintabeni, ithi “ Wo, nazo izinyoni zami. Zilambile. Zipheni ukudla.” Kuthi angasho njalo, kuphakwe ibutho liyozingela izothamlilo esezingonguboziyeweni, esezaba yimiquba engenamsebenzi, imidodovu engasaphakwa nampi, osekuyizintothololo nje zamaxhegu nezalukazi esezigitshelwe ukuba zibhuqwe ngomkhonto, zihudulwe ngaphandle, zibe ukudla kwezinyoni zenkosi-amanqe! Lapho-ke kwaGibixhegu, yayiyoguquka inhliziyo yokaNdaba, akhele amaxhegu nezalukazi idolobha lazo lapho zizohlala khona zize zixhegule, zize zidonswe ngezikhumba, lapha kwaGibixhegu.

NelaseMkhandlwini idolobha laliyoduma ngezinkundla okuthethela amacala, ngisho nezinkantolo zalo lapho okwakuyothi esikhundleni sokuba uZulu ayoginqa izithupha kube yilapho eklekwa khona. ElaseMkhandlwini oweSilo wayeyolithanda  kakhulu, njengoba ayengumuntu othanda ukuxoxa impi nebandla, yilapha-ke eMkhandlwini lapho ayeyoyixoxela khona nawoMzilikazi kaMashobana bengakaqembuki, nawoSoshangane bengakaqembuki nawoMbopha kaSithayi nawoMhlangana benoDingane bengakambulali.

Yilapha-ke lapho okwakuyokuba nezinkundla zokuvivela amabutho- amabhathaliyoni ngolimi lwanamuhla- amabhathaliyoni angamashumi amabili. Lokhu ngikusho ngoba oweqhawe wayenamabhathaliyoni abuthwa nguye uqobo uDlungwane kaNdaba, njengalana alandelayo: amaWombe, iziKlebe, uKhokhothi, uMbelebele, iziMpohlo, uFasimba, iziNyosi, amaPhela, isiPhezi, uDlangezwa, uMbonambi, uNteke, uMgumanqa, iziKhwembu, amaKhwenkwe, uNomdayana, iNdabankulu, uGibabanye, uFojisa noMfolozi.

Nanko-ke amabhathaliyoni ayeyovivela edolobheni laseMkhandlwini, lapho umkhandlu owawuzobhungela khona ezempi.

Idolobha laseSiklebeni, cishe laliyoba yitheku lezikebhe, mhlawumbe lapho kusungulwa kwakhiwe khona imikhumbi emikhulu yokuhweba neyempi. Ngisho namasabhumalini imbala ayeyokwakhiwa lapha. Nalo laliyoduma ngokuduma kwalo njengoba lalikhomba ibutho elinamandla elaqanjwa ngokuthi yiziKlebe. Mhlawumbe kwakuyokuba yilapho kunesikhumulo esikhulu sezindizamshini nemikhumbi, izindizamshini ezindizisa okukaklebe, ngisho nezempi imbala ezazizotshuzisa okukaklebe esecuthele ukuhlwitha itshwele-amajethi ahuzisa okwakhe uqobo uklebe uma isibambene emoyeni impi. Amahelikhophitha ayezokwakhiwa avivinywe khona lapha eSiklebeni, erne emoyeni kuhle okukamathebethebeni ebhakuza amaphiko emi ndawonye emoyeni engandizi, abafana belusile sebemhasha bethi:

Ngashay’ inkondlwane;

Ngashay’ inkomo!

Zeluka!

Idolobha laseMpangisweni laliyokwaziwa ngokuphangisa kwezinto ezenzeka kulo, ngisho nangezinqolobane ezinkulu lapho okwakuyolondolozwa khona impango ephangwe ezimpini zokaNdaba. Laliyokuba yidolobha lezigele nezibolangqondo ezazizocubungula zihlolisise ukuma kwezinto ngokuphangisa. Lalizokuba yiziko lesayensi, lapho imiqondo idala khona izinto ezintsha ngokuphazima kweso, njengoba nabesayensi bamanje sebedala izinto bephangisa. Badala izikhali eziyingozi ngokuphangisa, ezinjengo-atomic bomb, Hydrogen bomb, Kanye nemibani yamaradar, eshisa insimbi iyinqamule izijuqwana. Sebendiza beya enyangeni babuye ngokuphangisa, ngisho nomhlaba sebengawubhubhisa ngokuphangisa.

Lapha eMpangisweni yilapho esasiyophangisa khona ukushwibeka ngeziputiniki kumbe imishanyelo, singagibeli izimfene ukuyohlola ngazo elabaphansi kungesilona elasenyangeni, siyolunguza kwelakwaGoqanyawo lapho amakhosi akhona esakhonzwa njengokomthetho, nalapho kusatshalwa khona imbewu, kubazwe nemikhonto. Angithi kwaZulu wawungcwatshwa uhlaliswe uqosheme, uphathiswe imikhonto oyolwela ngayo inkosi, ufumbathiswe nembewu oyoyilima kwelamathongo. Nakuleli sasiyokuya ngokuphangisa, sibuye ngokuphangisa.

Scroll To Top