Now Reading
KunaboHlanga abaningi abacijwa ezikoleni zabezimishini abakhaliphile
Dark Light

KunaboHlanga abaningi abacijwa ezikoleni zabezimishini abakhaliphile

Kuyiqiniso, ukuthi imfundo nemali, bese kuba yinkolo yezimfundiso ezehlukahlukene ezinhle zikaMdali yinto esiyifisayo sonke. Kanti vele kunamaqiniso esiwaziyo, ukuthi baningi aboHlanga abafunda ezikoleni zabezimishini, babanokucabangisisa, kanzulu benza okwehlukileyo okuthe thuthu, namanje zisabonakala izithelo zabo. 

Kepha, ukufunda ngokuthe thuthu, kwasenza saba ngaboHlanga abaningi abacabange ngokuthi sizohola imali eningi, siphathe izikhundla ngokukahulumeni nasezindaweni ezehlukahlukene. Nanokuthi ziningi izinto, izimo ezenziwa ngabamhlophe e-Afrika jikelele kusukela emandulo, kwasenza singaboHlanga sangakhombisa ukuthi siyacabangisisa, sinemimoya yokwenza okuhle ngokwehlukile emva kokuzuza imfundo kanye nemali eningi. Kunenkulumo eyayifundwe ngolimi lwesiZulu nguMhlonishwa webandla lakwaShembe, nengangiqala ukuyizwa emsakazweni uKhozi FM, mhla zingama-30 kuNtulikazi wezi-2022, osukwini lwangoMgqibelo Inkulumo yayimayelana nencwadi eyabhalwa yiNkosi uLeopold wesiBili waseBelgium kowe-1883.

Kwakuyitulo, kwakuyiqhingasu lemfihlo kaLeopold wesiBili, wayebhale incwadi, wadonsa ngendlebe abefundisi bezimishini ukuba basishumayeze inkolo yobuKhrestu, basifundise imfundo eyisiceke nesezingeni eliphansi, sibe ngabakwazi ukufunda kodwa singabi nomqondo wokucabangisisa nokuqaqeka kanzulu ngisho sesifundile. Ngabe sengicabanga, ngaphenyaphenya kwezinye izinqolobane zolwazi, lapho ngayithola lencwadi. 

Ngaqhubeka, ngacinga, ngakhathulula ngaqhathanisa ngafumana ukuthi lencwadi yayikade ibhalwe ngolimi lwesiFrench kuqala, kwayima ihunyushelwa olimini lwesiNgisi. Ngafunda elinye ikhasi ukuthi lencwadi eyayiyimfihlo yatholwa ngephutha, sacobelelwa ngayo ngowoHlanga, uMnu. uMoukouani Muikwani Bukoko, owazalwa ngowe-1915 eCongo. 

Yayishuthekwe eBhayibhelini elaselisebenzile lomfundisi wezimishini zaseBelgium, ayeyolithenga kuyena (umfundisi) ngowe-1935 khona belu eCongo. Sacobelelwa ngabazibiza iStaffwriter ngale ncwadi yeNkosi uLeopold wesiBili, mhlaziyi-10 kuMasingana wezi-2017, ngeqiniso langempela ngenkolo yobuKhrestu yabezimishini e-Afrika ngezinhloso zokusididisa singacabangi ngokujulileyo ekuqondeni imimoya emihle yase-Afrika. 

Sacobelelwa ngabenhlangano ezibiza ngeBlack Civilization Network, kwiFacebook mhlaziyi-16 kuZibandlela wangowezi-2019.Kwahlambuluka. Kwaxolisa neNkosi uPhilippe waseBelgium, encwadini eyayifundela aboHlanga, umengameli uTshisekedi waseDemocratic Republic of Congo, mzukwana iDRC igubha inkululeko ngowezi-2018. 

Ukuba sezingeni eliphansi lemfundo, sasikubona ngababefundile ngokwaseNingizimu Afrika, abazuza imifundaze yokuyofunda ko-America. Baqale benziswa izivivinyo ngabasemahhovisini amanxusa ase-America azinze eThekwini, esakhiweni iDurban Bay House, kunombolo wama-333 emgwaqeni u-Anton Lembede (Smith) Street, ukuqinisekisisa ukuthi bakulungele ukuyofunda khona nokunye. 

SinaboHlanga abaningi abafunda ezikoleni zabezimishini, abakhombisa ukucabangisisa baba nentshisekelo yemimoya yokufukula imfundo, inkolo ngokobu-Afrika.

Bakwenza emikhakheni wezokubhala, wezempilo, wezokwelapha, wezomnotho, wezenkolo, wezokuphepha, wezokuphatha, wezomthetho, wezepolitiki, wezenhlalo yesintu nokunye bekulumbanisa nemfundo, nemali, nenkolo engokwemimoya namaqhingasu ase-Europe. Sithola nombhali uDkt uHlonipha Mokoena wencwadi yangowezi-2011, ethi: Magema Fuze: The Making of a Kholwa Intellectual. Ekhasini lamakhulu ayisikhombisa kuya ekhasini lamakhulu ayisikhombisa nesihlanu, usifezela ukuthi uMbhishobhi UWilliam uSobantu Colenso, akazange amphikise umsizi wakhe uMnu uWilliam Ngidi, owayecabangisisa, wambuza uSobantu ngobuqiniso nokuthandabuza ngamanye amavesi aseBhayibhelini.

Sinentsha eyacabangisisa kanzulu uma seyifundile noma isafunda  imfundo yaseNtshonalanga, esayivezelwa yimithombo yokushicilela eyehlukene yezindaba.

See Also

Ngizokha phezulu ngoba yiningi, njengophawu lokuzigqaja ngabo. Njengomfundi waseTlou-Matome Secondary School, uMokgadi Machaba owayeneminyaka engamashumi amabili ubudala, waseGa-Rammutla, eBochum eLimpopo, Wayefunda ibanga leshumi, mhlazingamashumi amabili nambili, kuMfumfu ngowezi-2019.

Wafezekisa iphupho lakhe lokwakha kabusha imoto ngezicucu ezindala yasebenza. Savezelwa  abafundi baKwaZulu-Natal, okwakungumfundi waseMangosuthu University of Technology (MUT) uMzamo Mbhele, owayeneminyaka engamashumi amabili nambili ubudala ngenkathi ecabanga, esungula indlela entsha ye-App, iJobX kwiselula yokufuna umsebenzi, mhla zingamashumi amabili nanye, kuLwezi kowezi-2021. 

Kwavela abafundi benhlangano emele abafundi, base-University of KwaZulu-Natal (UKZN), uSphelele Mdondo owayengusihlalo noMalusi Zuma owayengumengameli. Basungula isikhwama sokuxhasa abafundi ngemali yokufunda mhla ziyishiyagalolunye kuNhlaba kowezi-2022. 

Asikucacise ngokuthi, ubuhlakani bokuhlakanipha ekuphatheni nasekubuseni i-Afrika, kwagcina ngabasemandulo, kanti eNingizimu Afrika kwagcina ngaboHlanga, ngeziNduna, ngabaMnuzane, ngaMakhosi neziNgonyama, zabaVenda, zamaTsonga/Shangane, zabaPedi, zabeSotho, zabeTswana, zamaNdebele, zamaSwati, zamaXhosa, zamaZulu. Laba boHlanga, balishiya elimagade ahlabayo beyibona phaqa ngobu-Afrika ngalena kokuzingabaza ukuba ngowoHlanga. Kufakazela ukuthi imfundo kwabanye boHlanga, ikakhulukazi osopolitiki, ibenze balobizela izikhundla nokuphatha. 

Okuthe sebeyizuzile imfundo, kodwa yaqhubeka yabenza bangacabangisisisa ngokujulileyo, ekuphakamiseni imimoyamqondo, imiqondonto namaqhingasu aboHlanga basemandulo e-Afrika. Kanti nomphumela wencwadi kaLeopold wesiBili ngemfundo nenkolo yobuKhrestu, kwenza aboHlanga, ikakhulukazi osopolitiki balibala ukugxekana, ukuqhoshelana, nokufuna ukushabalalisana ikakhulukazi ngokwamaqembu ezepolitiki. Bebe bengasivezeli ukucabangisisisa kanzulu kwabo bebe befundile.

Scroll To Top