Now Reading
Inkolo yama-Afrika yadicilelwa phansi ngamamishinali – uGatsheni
Dark Light

Inkolo yama-Afrika yadicilelwa phansi ngamamishinali – uGatsheni

Ababhali uPeter B. Clarcke benoPetwer Beyer, basincelisa  esahlukweni sokuqala sencwadi yabo iThe World’s Religious; Continuous and Transformations yangowezi-2021, ngezinkolo ezehlukene emhlabeni njengekaBuddha, yobuKhrestu nezinye ingekho eqondile yaboHlanga.

Kafushane bathi: Inkolo yaboHlanga e-Afrika yathikamezwa noma yathikanyezwa, yaphazanyiswa noma yaphazamiswa yadicilelwa phansi isithunzi mzukwana kuhlangana amasiko ehlukene nezinkolo ezehlukene zezinye izizwe.

Amakoloni, abefundisi bezimishini ngaphansi kwenhlangano yomshoshaphansi wezinhloli, bagxisha inkoloze yasemazweni abo. Le nkoloze esingafuni ukuxebuka kuyona ngoba sesaba abelungu.

Abefundisi bezimishini, babengacacisi ukuthi babemi nobani noma babeyiliphi kulezo zimo. Kwacweba isiziba. Bakha umkhanya abanye babefundisi bezimishini bekujabulela ngoba kwenza kwabalula ukusabalalisa ubuKhrestu.

Bathi kuyavela ukuthi abezimishini benza kahle ngokubhala nokugcina okwaboHlanga okwehlukene. Okuyiqiniso, njengoba sikwazi ukubhala ngathi.

Yingakho kwazaleka aboHlanga basemandulo abehlukene e-Afrika ababhala, abaqopha okungokwabo emva kokuba sebefunde ezikoleni zabezimishini base-Europe nabase-United States of America bephetha isahluko.

Bese iphephandaba limbe libhale, lishicilele isihloko esibalula isiko ebeligcinwa emzini thizeni ngenkathi kwehla umshophi.Kube sengathi umshophi wenzeke ngoba bebenze umsebenzi wethongo noma bebeshunqise impepho ngokwase-Afrika.

Kwenzelele ukubhala nokushicilela uma umshophi sewenzeka kwabenkolo yobuKhrestu, kwabangayishunqisi impepho nabanye, ukuthi kwakunomshophi.

Njengokuthi kwamuka izakhiwo ngezikhukhula noma kwabhidlika izakhiwo sabaleyo nkolo. Kube nomshophi wokuminza kwamakholwa egameni lenkolo. Kungagqami ukucokofula kwengikubalule ngenhla.

Yilapho owoHlanga eziveza ukuthi akanalo ugqozi lokucubungula, lokukhuphula okwaboHlanga ngokomoyamqondo. Akanakho ukuvikela ubu-Afrika,ukuzikhulula ekuzicindezeleni komqondo wengqondo yokuzeya. Esingakuzami thina boHlanga bale nkathi ngezindlela eziningi nezehlukene.

Okwatshalwa ngabacindezeli baseNtshonalanga kudala kwagcizelela umbhali uMosibudi Mangena enwadini yakhe ebizwa: On Your Own;Evolution of Black Consciousness in South Africa/Azania yangowe-1989.

Le ncwadi ivuselela owoHlanga ukuba azethembe, azikhulule engcindezelweni yomqondo wengqondo. SinaboHlanga abazicindezelayo ngokungazihluphi ngolwazi lomlando wasemakubo omuhle, bese befundisa abasebancane.

Ukuze singaboHlanga ezindlini, emaxhibeni, emakhaya, emphakathini nasezweni kucubuzisisiswe, kuvuselelwe, kufakwe, kutshalwe ivuso ngababesebhekile ngowe-1960 nowe-1980. Ivuso lezimfundiso ezinhle zokuba ngowoHlanga.

Ivuso lowoHlanga owayenomoyamqondo womoya waboHlanga wokuba ngomnyama, wokuba nguye. Owayecabangela omnyama wakubo ngeqiniso kuqala nangokwemimoya yase-Afrika engahambisi  imali phambili kodwa ebeka abantu kuqala, kunaye.

Yayingakaphushwa le demokhrasi futhi okungasenzeki manje kule demokhrasi nale politiki nenhlelonkwebo.  Abathi inkohlakalo ekubeni leli gama inkohlakalo likungukugwegwesa nokuhambela kude okwelanga lasebusika. Leli gama linguhambela kude okwembuzi igudla iguma.

Ngize empephweni, ukuthi ngisho amakoloni, abezimishini imbala babubona ubumqoka bempepho kwaboHlanga. Kwakungemuva kokuba izinhlangano zabamhlophe zomshoshaphansi sezitholile ngobumqoka bempepho kwaboHlanga.

Akekho ongazi ukuthi amasonto ahlukahlukene, ashunqisa impepho enephunga elehlukile empephweni esetshenziswa ngaboHlanga ngesingabo sase-Afrika, saseNingizimu Afrika.

KunaboHlanga abanomkhuba wokwenyanya ukunuka kwempepho, ukuhlabela amathongo ngoba sebengamaKhrestu hhayi owoHlanga. Ekubeni igama ubuKhrestu alizange libathume ukwenyanya noma iNkosi uJesu Khrestu ayizange ikuphimise lokho ukuba bancifele okwaboHlanga.

See Also

Bathi impepho ayinamsebenzi, kuyefana, akunamehluko ukuyishunqisa nokungayishunqisi ngenkathi kunabantu abehlukene abamzungezile oholayo ekushunqisweni kwempepho.

Kube naboHlanga abazothi kuyefana kothandaza ngegama noma egameni leNkosi uJesu Khrestu kungashunqisiwe impepho. Ebe nabantu abaseduzane naye ebahola ngomthandazo kodwa kujike kufane, kungabi namehluko.

Kunento  enganakiwe ngabaningi emndenini ngokuthandwa yibona  egameni lempepho nasegameni lobuKhrestu. Okuhlalukayo ukuthi abasuke behola ngokwempepho, ngokomthandazo basuke behlanzekile emehlweni kaMdali, ethongo nabadala. Hhayi ababazungezile ngenkathi eshunqisa impepho noma ethandaza.

Lona obahola ngempepho nangomthandazo kusuke kunguyena ohlanzekile ngoba ezilungiselele. Kanti abamzungezile, kuguqiwe basuke benokungcola omdala nomncane, ngokwehlukahlukene ngokwenyama nangokomoya.

Bebebonwa ngamathongo, abona okungabonwa ngabantu abaphilayo ngoba amathongo abona ingaphakathi lomuntu ohlanzekile nongahlanzekile.

Yingakho-ke izinto noma imisebenzi kuhlale kuphindwaphindwa njalo, izikhathi ezehlukene, kucatshangwa ukuthi umsebenzi awenzekanga noma ongumelaphi, ongumthandazi akakwenzanga ngendlela.

Kwakudalwe ngabantu ababeseduzane kowayehola ngempepho noma ngomthandazo, ababenezinhliziyo ezazingahlanzekile. Nowayehola wayengahlanzekile. Babebukela phansi lowo msebenzi, lowo mthandazo ekhaya.

Ukungahlanzeki, ukungcola nezinhlziyo ezazingencwaba zababeseduzane kohlanzekile owayengangcolile kanti futhi kowayehola ngempepho nomthandazo okwenza kube nezehlo ezibuhlungu kade kunomsebenzi wethongo, kuthandazwa, kushunqiswa impepho egameni lenkolo thizeni. Ayingahlanjalazwa impepho singaboHlanga singenayo neyethu inkolo.

Scroll To Top