Now Reading
Izimayini zokuqala zensimbi nesiliva zazikhona kudala kwaZulu
Dark Light

Izimayini zokuqala zensimbi nesiliva zazikhona kudala kwaZulu

Zazikhona izimayini kwaZulu. Lezi zimayini kwakungezokuqala kwaZulu. Zembiwa iGoli lingakabibikho. Kwakungakaphushwa nakuphushwa nangezimayini zaseWitwatersrand zegolide, elaqala ukutholakala kulendawo ngonyaka ka-1890. Izimayini ezinjengoCity Deep, iSimmer and Jack (thina-ke aboMdabu sithi uSamarinjeki), nezinye  zodumo olukhulu njengemayini iBalmoral eyayiseduzane naseJimistoni (Germiston), kanye nezinjengawoChimes Mine eBenoni, ngisho nezinye ezazilapho sekumi khona idolobha laseBoksburg namhlanje elaqanjwa ngomnumzane u-Ednard Bok, owayenguMmeli-jikelele weRiphabhuliki laseSotaflika kuleyomihla.

 Lezi zmayini zakwaZulu zazisezifundeni zomfulakazi uThukela. Zikhona naseziweni nasemihhumeni yezintaba ezigudle uThukela, lapho okwakwakhe khona isizwe okuthiwa safika kuqala kulelizwe lasoThukela kunesizwe samaZulu, isizwe samaLala.Kuyaqagelwa ukuthi lesi sizwe samaLala njengegama laso, hleze savela emfuleni onelala, saze sathiwa ngesamaLala, kuthathelwa phela elaleni uZulu eluka ngalo izimpahla zasendlini. 

Kwakuyisizwe esasiphiwe nguMvelingqangi ubuhlakani bokukhipha insimbi ematsheni. Kuthiwa umuntu wesizwe samaLala itshe lensimbi kumbe elesiliva, wayelibona ngengubo yalo. lngubo lena wuhlonze olungaphandle etsheni, oluvamise ukuba mpofu njengomkhubampofu, okuyaye kuthi uma umuntu elixebula ingubo yalo lelitshe, kusale itshe eliluhlaza kumbe elibenyezelayo lensimbi noma lesiliva.Lamatshe uma esexetshulwe ingubo njengoba kuxetshulwa amaxolo esihlahla sikawatela, azothathwa-ke akhandwe, ebese kuphuma amanyela ensimbi noma awesiliva. Lamanyela azofakwa ezimbizeni, esikholwa ukuthi nazo zazenziwe ngensimbi, aphekwe esithandweni somlilo owawushisa kakhulu kangangokuba umpheki wensimbi wayengasha angqongqe uma isithando siseduzane. Lesi sithando somlilo sasibaswa ngezinkuni zehlanze ezilukhuni njengemisimbithi.

Kuzothi uma insimbi kumbe isiliva selincibilikile sekuluketshezi oluyikloba elibomvu, luthelwe emicengez1n1 yobumba, ebese kukhandwa imikhonto, amageja, namazembe nezizenze nezinhlendla uma lolo luketshezi kungolwensimbi. Uma kuluketshezi lwesiliva, sekuyokhandwa izindondo, ubusenga kanye nemigqizo ngezinhlobo zayo. Lesi sizwe samaLala sasingamaciko okwenza imihlobo yesiliva eyayimihle impela, kangangokuba enkathini kaShaka, lemigqizo kanye nezindondo nobusenga, kwase kugqiziswa izilomo nezingwazi ezedlule ngomkhonto nezinduna kuphela.

Kwathi lapho uShaka,

ILembe eleq’ amay’ amalembe, 

UDlungwane kaNdaba;

Odlung’ emanxulumeni; 

Kwaze kwas’ amanxuluma ebikelana …

eselibusa lonke elakwaZulu ngonyaka ka-1819, kwaphela ukuba izizwana ezincane zibe namakhosi azo. Lonke elakwaZulu lase linenkosi eyodwa uShaka. Phela ingxenye yalelizwe uShaka wayeyibanga nesizwe sakwaNdwandwe esasibuswa nguZwide kaLanga, okuyisizwe samaNxumalo. Lesi sizwe sasakhe ezifundeni zomfula uMhlathuze omthombo wawo ungaphansi kwentaba iBabanango, kuyilapho nezimpi zikaZwide noShaka ezazilwelwa khona. 

Kwenzeka ukuthi ngemuva kwalezi zimpi, uSoshangane induna yempi kaZwide wabalekela kuleliyana elingasenhla elasebuThonga koTembe, osekungelaseMaputo namhlanje, lapho okwathi esezinqobile zonke izizwana zakuleli uSoshangane, waqamba umbuso wakwaGasa.UShaka akasicwasanga  lesi sizwe samaLala ngoba sasihlakaniphile, kuyiso esimbazela imikhonto yensimbi nezizenze zempi. 

Njengoba ayethanda impi  uShaka, wakubona kufanele ukuba lesizwe samaLala asigcine silondolozekile ngaphansi kwekhwapha lakhe ukuze sibe yilokhu simakhela izikhali nxa ephuma eyohlasela.  Sasikhonza ngazo  izikhali kuShaka, futhi senza ubusenga obabugqiziswa izingwazi nezilomo kuphela kwaZulu.UShaka wayaziwa njengomuntu onenhliziyo ehlala ibomvu yigazi. Kwakungekho kwaZulu owayengasho ukuthi uyolibona liphuma alibone futhi lishona, ngoba igazi lalichitheka kubhekiwe. Naso lesi sizwe samaLala sasingazi ukuthi ngelinye ilanga liyosishonelanxanye, sibe ukudla komkhonto kanye nabantwana baso. Kwabakhona inhlebendwane yokuthi lesisizwe samaLala kanti ngesamaKhalanga ayevela eLodeshiya, lapho sekuyiZimbabwe namuhla. 

See Also

Kusolelwa kuso lesi sizwe ukuthi yisona esakha inqaba yaseZimbabwe okuthiwa yiZimbabwe Ruins. Bayasho ukuthi lenqaba yakhelwa inkosi uSolomoni owayehlakaniphe kakhulu ebusa izwe lakwa-lsrayeli wasendulo. Kuthiwa lenqaba wayakha ngenkathi emba lona igolide ayehlobisa ngalo ithempeli ayelakha eJerusalema elakhela uJehova. Lelo golide wayelithola kulo leli lase-Afrika, ngoba liyizwe elinomnotho omkhulu ombiwa ngaphansi komhlaba. Kusobala ukuthi lesi sizwe samaLala njengoba sasidabuka kwesamaKhalanga njeyaya, yilapho esafunda khona ukusebenza ngensimbi nangegolide nesiliva, okucaca ukuthi sakufundiswa yizizwe zabaMhlophe ezazilapha kwelaseAfrika ngenkathi uSolomoni emba igolide lapha eZimbabwe.

UShaka kuthiwa wayengawathandisisi kahle amaKhalanga. Lenhlebendwane yasuke yabhibhisa okwesilonda, uma sekubonakala ukuthi abantu ababegqiza ngobusenga obenziwe ngamaLala bavela ingqwayimane ngaphansi kobusenga, bamfirnfe nobomvu, babhibhe izilonda. UShaka wathi ubuthakathi obuvezwe yiwo amaLala lawa ngoba nakhu wayezonda amaKhalanga okuyisizwe amaLala adabuka kuso. Nawo amaKhalanga ayemzonda uShaka ngoba awanqoba. Hhawu kwasuka imbedumehlwana, kwathiwa amaLala asefuna ukubulala isizwe sakwaZulu ngobuthi ayebufaka ebusengeni bese busibhibhisa izilonda ngaphansi kobusenga.

Noma uShaka ayengesiyena umuntu owayekholelwa emalutheni nasemilingweni, wakukholwa okwakushiwo ngabantu nezinduna zakhe ngobuthi bamaLala. Wathi, bonke abagqize ngobusenga ababusike, babugqabule; kwakhishwa nebutho ukuba libuthwale libuphindisele emigodini lapho amaLala ayemba khona insimbi nesiliva, buyogqitshwa khona. Ngemuva kwalokho uShaka waphaka impi eyawabhuqa nya amaLala, ayaze yashiya lutho ngisho nabantwana nezinja zawo.

Nanamhlanje zisekhona izindawo Iapha kwaZulu naseNatali ezisabekwe eceleni lapho okuzombiwa khona igolide, isiliva namalahle enkathini ezayo. Laphaya ngaseMpandleni eNkandla, eziphambanweni zemigwaqo, oya eShowe noya eKranskop, kukhona ibhodi eliluhlaza elibhalwe ukuthi “ Reserved Gold Mines “ ( Izimayini zegolide ezisagciniwe).  Ngisho nakwaMagiya imbala eDenny Dalton ngaseMahlabathini likhona igolide, Nakhona alikembiwa. Konke lapha eGcotholi ngaphesheya koThukela uma usulibangise eTsheni likaNtunjambili, nakhona kukhona itsheboya konke lapha eMfongosi kukhona amalahle nokhokho.

Kuthiwa kwaZulu nase Natali kukhona amalahle amaningi futhi nensimbi nesiliva nethusi kukhona. Ehlathini laseNkandla, khona impela ngasemfuleni iMome, yilapho ithusi elalimbiwa khona. Leli thusi kubonakala ukuthi lalimbiwa yiso isizwe samaLala, likhandwe-ke sekwenziwa izigqizo zamakhosi. Nanamhlanje kusobala ukuthi konke lokhu kusekhona, kungambiwa nguZulu wanamuhla, osezokumba ngendlela yamanje nangobuchwepheshe nobungcweti bamanje. Ngokwenzenjalo kuyobe sekuvuswa isizwe samaLala kwaZulu esiyovuselela izimayini zokuqala zensimbi nesiliva nethusi kwaZulu. Mhlawumbe , lelizwe kuyokuba yizwe lensimbi nesiliva nethusi, njengoba sekunezimayini ezinkulu zamalahle ebaQulusini eFilidi eDundee, eNyonikhahlela, eDanawozi, eGilonko naseWashibhange eTholeni.  

Scroll To Top