Now Reading
Kungani amahlamvu ebomvu ekwindla
Dark Light

Kungani amahlamvu ebomvu ekwindla

Eminyakeni eminingi edlule, kwakuyizilwane kuphela ezaziphila emhlabeni futhi zinemikhandlu yazo. IBhele lalingasali lapho nezidladla zalo ezicijile, nesikhumba salo esivukuzelayo. Kuphinde kube khona neNyamazane eyayizazisa kakhulu futhi iziqhenya ngokuba nezimpondo ezinhle ezaziphuma ekhanda layo njengezihlahla, zonke izilwane nezinyoni zaziba khona uma kunomhlangano omkhulu. Kwakufika ngisho nezimfudu. Olunye ufudu olwalujwayele ukuhambela le mihlangano lwabe luluncane kakhulu futhi lungathandi ukukhuluma nezinye izilwane. Kodwa lwaluhlale njalo lunezifiso:

“Ohh uma ngingakwazi ukwenza into enhle! Kodwa yini into engenziwa isilwane esincane njengami? Kulungile ngizoke ngihlale ngibukele, kusazothatha isikhathi ukuthi kuvele ithuba lami lokuba ngenzele abantu bami okuthile.”

Lolu fudu lwalungakhohliwe ngale nto enhle elaliyicabanga ukuyenza. Ngelinye ilanga lelo thuba lávela. Lalisemhlanganweni, ezinye izilwane zazithi:

“Kumnyama kule ndawo, into esikhanyiselayo nje ukukhanya kwesithwathwa. Angeke sikwazi ukwenza izaba zokukhanyisa?” kubuza izilwane.

Ufudu oluncane lwathi: “Ngiyacela ukuthi ngike ngiye phezulu eSkyland? Nginesiqiniseko sokuthi ngingenza ukukhanya kufinyelele laphaya phezulu.”

Basho ngazwilinye ukuthi kungenzeka anyukele phezulu, base bebiza uDark Cloud ukuba alufukule ufudu. Nebala uDark Cloud wafika ngokuphazima kweso.

Ufudu oluncane lwabona ukuthi kukhona uMbani Nokuduma kuyena uDark Cloud, kwathi ngesikhathi esefikile eSkyland wenza iLanga kulo Mbani walibeka eSibhakabhakeni.

ILanga lalingakwazi ukuhamba, ngenxa yokuthi lalingenayo impilo, nomhlaba wonke owawungaphansi kwalo wawushisa kakhulu ukuthi kukhona okwakungahlala kuwo.

“Yini esingayenza manje?” izilwane zabuzana zodwa. Esinye sathi: 

“Kumele sinike uLanga ukuphila nomoya, emuva kwalokho sizobe sesilandela ngesibhakabhaka.”

Nebala bamnika ukuphila nomoya wase enyukela esibhakabhakeni. Lolu fudu lwabe selumba umgodi emhlabeni ukuze uLanga akwazi ukuhamba. Lwaphinda lwamakhela unkosikazi ngokuKhanya okwakuphuma kuDark Cloud. Lowo kwabe kuyiNyanga. Izingane zabo ezincane kwabe kuyizinkanyezi ezazihlala emkhathini.

Ngaso sonke lesi sikhathi lolu Fudu Oluncane lwalunakekela Isibhakabhaka. Izilwane ezazingaphansi zambiza, Wena onakekela Isibhakabhaka. wajabula kakhulu ezwa lawo mazwi, ngoba wayenza into enhle akade ayeyifisa.

Ezinye izilwane zavukwa umona ngomsebenzi walolu fudu, ikakhulukazi Inyamazane eyayiziqhenya ngezimpondo zayo. Ngelinye ilanga Inyamazane yathi kuThingolwenkosazana:

“Thingolwenkosazana, ngicela ungiyise phezulu esibhakabhakeni uma ufudu oluncane seluhamba.”

UThingolwenkosazana wayengazi ukuthi lokho kungaba yinto enhle yini ukuthi athathe Inyamazane ayiyise endlini Yofudu Oluncane, kodwa wazithola esethi:

“Ngesikhathi sasehlobo, uma sengiphumule ezintabeni ezinkulu ezingasechwebeni lomfula, ngiyokwazi ukukuthatha.”

Le nkulumo yenza Inyamazane yajabula kakhulu. Ayizange itshele noyedwa umuntu ngesithembiso esenziwe uThingolwenkosazana. Yalinda ubusika bonke ebuka ngasezintabeni ezinkulu ukuthi uThingolwenkosazana uzophuma yini, kodwa uThingolwenkosazana akazange aphume, ngelinye ilanga entwasahlobo, Inyamazane yabona uThingolwenkosazana eduze kwechweba.

“Thingolwenkosazana,” embuza, “Kungani ungasigcinanga isethembiso sakho kimina?” UThingolwenkosazana wenza esinye isethembiso.

“Woza kimina ngasechwebeni, uma ungibona ngihleli ngasenkungwini,” washo njalo.

Inyamazane yakugcina ngaphakathi kuyo nalokhu futhi yangatshela muntu, ngenxa yayifisa ukuya esibhakabhakeni ngelinye ilanga, yalinda eceleni kwechweba. Kwathi ngelinye ilanga yabona inkungu iqhamuka ngasechwebeni, Inyamazane yabona uThingolwenkosazana oluhle.

UThingolwenkosazana wenza unqenqema echwebeni ezintabeni ezinkulu. Kwase kuba nokukhanya okwaqonda ngqo enyamazaneni, yase ibona imibalabala yoThingolwenkosazana. Yahamba yaze yayofika ehlathini elikhulu.

“Landela indlela enhle enqamula ehlathini elikhulu,” kusho uThingolwenkosazana.

See Also

Nebala inyamazane yangena kule ndlela ekhanyayo, yayithatha yaze yayoyifaka ngqo endlini yofudu oluncane esibhakabhakeni. Inyamazane yahamba yonke indawo esibhakabhakeni. Ngesikhathi sekuhlangana umkhandlu omkhulu wezilwane, Inyamazane yayingekho lapho. “Inyamazane ayifikanga emhlanganweni womkhandlu, ngabe iphi ngempela? Izilwane zabuzana zonke.

Inyoni yandiza yonke indawo kodwa yangayibona inyamazane emoyeni. Kwaphuma zonke izilwane zabheka yonke indawo ehlathini kodwa zangayithola inyamazane.

Ngesikhathi uDark Cloud esefika nofudu emhlanganweni, ufudu oluncane lwabatshela okwenzekile nokuthi uThingolwenkosazana wenza indlela ukuze Inyamazane ikwazi ukugxumela esibhakabhakeni. Nanguya kumanje,” kusho ufudu oluncane.

Izilwane zabuka echwebeni nebala zabona indlela enhle ezazingakaze ziyibone ngaphambilini.

“Kungani inyamazane ingazange isilinde sonke? Bekumele engabe sonke sikwazile ukuya esibhakabhakeni,” kusho izilwane.

Manje iBhele lase lifuna ngazo zonke izindlela nalo ukuhamba kule ndlela.

Kwathi ngelinye ilanga lisele lodwa, eduze kwechweba, layibona le ndlela ekhanyayo enqamula emahlathini. Akuphelanga sikhathi esingakanani lazithola selisesibhakabhakeni. Umuntu wokuqala elahlangana naye kwabe kuyinyamazane.

“Usishiyeleni? kungani uye emhlabeni wofudu oluncane ngaphandle kwethu? Kungani ngempela ungasilindanga?” kubuza ibhele kunyamazane.

Inyamazane yathukuthela yaphakamisa izimpondo zayo. Unaliphi ilungelo lokungibuza lokho. Kwasuka impi enkulu phakathi kweBhele neNyamazane. Kwagcina sekunyakaza isibhakabhaka. Zombili lezilwane zazibuka ngasemhlabeni. Izimpondo zenyamazane zase zibomvu igazi, kwathi ngesikhathi ezinyakazisa, kwaqathaka amaconsi amakhulu emoyeni agcwala emahlamvini ehlathini. Lawo mahlamvu ajika abamahle kakhulu futhi ebomvu ngombala ngenxa yegazi lenyamazane.

Ngakho ke uma ubona ngesikhathi sekuzongena ubusika amahlamvu ejika eba bomvu, yingoba eminyakeni eminingi edlule, kwalwa Inyamazane neBhele esibhakabhakeni. Balwa  emhlabeni wofudu oluncane olwalwenza into enhle elikade layifisa.

Scroll To Top