Now Reading
Inhlanzeko nesixoliso kuwudumo kwabangabonwa ngelenyama
Dark Light

Inhlanzeko nesixoliso kuwudumo kwabangabonwa ngelenyama

Uma aboHlanga ngizibale nami, singasakwazi, sesinokuziqhenya nokuzasiza, sesinokukhathala ekubhaleni ngathi ngolimi lwebele, kufanele sibhalelwe ngobani empeleni. Kufanelwe sibhalelwe yizilwane yini na?.

Sinomkhuba wokungakhuthazani sodwa ngenxa yomgolo. Ngoba sazi ukuthi zonke izinto zidinga ukuba uzuze imali kuqala. Kanti akunjalo kwenye inkathi.

Kunezinto ezidinga uthando kuqala, ukwethembeka obungubuwena bokungokwehluka, umuzwa wokuyizwa ngaphakathi wena mnikazi walezo zinto. Bese kulandela imali.

Abanye bakhathala endleleni benamakhono neziphiwo ngenxa yokuhubhana nokuholobhela imali phambili kwabakwenzayo. Bese kuyonakala. Yebo, imali iyadingeka kosuke ukwenza.

Kwenye inkathi basuke bangaqondi noma benganakile ukuthi uMdali, ithongo nabadala bamnikeni ngayikona ngokongubuyena.

Angiqale ngokunika udumo kuSomandla, ethongweni, kwabadala nakwabaphansi, nezincithabuchopho zaboHlanga e-Afrika. Ngingazenzi ongcono kwabanye ngoba sonke siyefana emehlweni kaMdali.

Kunezizukulwane, ezishaywa yizinto ezenziwa kwabanye besaphila, badlula emhlabeni kucwebe isiziba. Kwangaxoliswa. Izizukulwane zize zibize abantu bazobethela, bazozigeza, bazongenisa amathongo, amaKhrestu nabezinye izinkolo kuzothandazwa nokunye.

Wayethi kuseza kahle ezinganeni zakhe umzukulu kaMaGxabhashe, uSombizi eNyoni, ongumdayisi ozimele eThekwini, gwiqiqi sekuyabheda kuzona. Wayengasazi ukuthi idliwa yini imali yakhe neyezingane.

Kunababemtshela ukuthi kwakunababebamfake izichitho nesinyama, yingakho kwakunjena nasetafuleni lakhe nakwezothando. Sebageza, benza konke okwenziwayo nesikwaziyo uma welashwa noma usizwa.

Sewabuya ngisho kubelaphi bendabuko, ezinyangeni, kwabahlolayo nababhulayo, kwabasebandleni lakwaShembe, kwabaphrofethayo, kumaKhrestu kodwa kwakunhlanga zemuka nomoya.

Ngamcela ukuba sibeke uMdali, ethongweni, kwabadala nakwabaphansi bakubo nabami kokwakuzokwembulelwa thina sobabili.

Ngabe sengimcacisela ukuthi okhokho bethu bayaye benze izinto ezingezinhle emndenini nasezinhlotsheni, bengaceli uxolo, bangakhumelane umlotha besaphila bonke. Bese zisala zishaye izizukulwane, ezazingeyona ingxenye yokubi abakwenzayo.

Ngathi ekhaya kubo kwakunesenzo esibi esenziwa ngowasekhaya kowomndeni, wenza sengathi akwenzekanga lutho. Wathatha impahla yomunye, owadlula emhlabeni kungazange kuxoliswe ngalokho. Washona inhliziyo ibalisa futhi esonga ngokwenziwa kuyena. Yingakho okuhle nezinhlanhla sekunamathele uzalo lonke lwasekhaya

Ngathi akazilungiselele kuqala ngokuhlanzeka ngenhlanzeko eyehlukene. Sekufanele kube nguwena oxolisela leso senzo ngokubika, ngokushweleza ngendlela yasekhaya uma eyazi. Athi babengeyona ingxenye yalobo bubi basekhaya. Uyabaxolisela nalabo abenza okubi. Angenza futhi ngokuvunywa ngumoya wakhe.

Wathi kwakungumkhulu wakhe owayenesithembu. Wadla izinkomo zendodana yakhe walobola omunye umfazi owayeyisangoma. Isangoma sasazi ngalezo zinkomo, ukuthi kwakungezendodana hhayi ezomkhulu. Kodwa savuma ukulotsholwa ngazo. Yashona indodana kamkhulu okwakungumalume kuyena, zingabuyiswanga izinkomo zayo ngumkhulu.

Njengamanje izinto seziyakhanya manje kunakuqala emva kokuba esexolisele isenzo sikamkhulu wakhe sokudla izinkomo zendodana ayolobola ngazo

Kukhona abanye emindenini okubalungelayo, kodwa kufumaniseke ukuthi kukhona okungahambi kahle nakubo uma ususondela eduzane nabo. Banamathiza thizeni nabo abahaqile. Ongathola ukuthi nakubona yile ndaba yokugqhwagwa kwezinto zomunye wasekhaya nokunye.

NjengoNkomose owangibikela ngowezi-2012, ukuthi wabamba iLotto yezinombolo zonke ezaziyisithupha. ezazikhokha izigidi ezimbili zamarandi. Wabuya ejabhile eposini ngoba izinombolo zaziphume zinjalo zonke kuLotto Plus kanti wakhohlwa ukuhlikihla uLotto Plus phezulu ethikithini lakhe.

See Also

Wathi wayengazi ukuthi kwakudalwe yini ukuba akhohlwe ukuhlikihla uLotto Plus. Ngabe ngalowo nyaka wayeyisicebi. Sewenza konke okwenziwayo mayelana nezinhlanhla.

Ngathi amathongo akini ayekukhombisa ukuthi angakunika iJackpot, kodwa sekukaningi ukhombisa ukuthi awuthembekile kuwona uma sewunemali eningi. Yingakho njena wakhohlwa nya ukuhlikihla uLotto Plus phezulu ethikithini ngowezi-2012.

Ngathi Nkomose ophuza umfula uMzimkhulu khona eMzimkhulu, awenzanga izinto amathongo akini ayezilindele ukuthi uzozenza ngenkathi unezindodla zemali phambilini. Wenza okunye esikhundleni sokuba wenze okwakufanele nokwakulindelwe ngamathongo akubo.

Akabheke ukuthi akasebenzisanga yini into yothile wakubo wazicabangela yena yedwa. Wangenza okwakufanele akwenze.

Wathi uyakhumbula, ukuthi wadla budedengu imali eyayizigidi ezimbili zamarandi eyayibhaliswe ngaye, zengane yakhe eyayisosha, eyashona ngokugula ngowezi-2010. Wayiqeda ngonyaka owodwa wezi-2011.

Wayeyidla nabanye, abanye bancele izithupha. Akenzanga okwakufiswa yindodana yakhe isaphila, nayekwazi kamhlophe.

Wethembisa ukuthi wayesezozabela ngokulinganayo izihlobo emalini encane eyase isisele phezu kwenkulu ayisaphazayo nabambalwa. Wenza kanjalo.

Wahlabana futhi ngeLotto yezinkulungwane ezazingamashumi ayisikhombisa zamarandi ngowezi-2016. Akubange kusaba izigidi ezimbili zamarandi zangowezi-2010.

Alube kuMdali, ethongweni, kwabadala nakwabaphansi udumo. Udumo nakho konke kungokukamoya.

Scroll To Top