Now Reading
Kunakisise okuyisiphiwo sakho hleze yikho okuyimpilo yakho
Dark Light

Kunakisise okuyisiphiwo sakho hleze yikho okuyimpilo yakho

Amaphupho abelungu bawaveza engqayini ehlukene, singanaki ukuthi baqinisekisa, ukuthi iphupho liyinto ekhona.

Amaphupho ayashabalala, aqhele, anyamalale kade ungumuntu ophupha kahle impela. Bese beya kohlola engazinukanga yena amakhwapha kuqala. Abanye awashabalalanga amaphupho abo ngoba bawanaka. Agcina ebaholele kokuningi okuhle nokwakudingwa nguMdali, ngamathongo nabadala.

Ngesishozi, abanye abahlolayo basuke sebekubuke ngeso lemali hhayi ngeso lokukubonisa, lokukusiza nokukwelapha wena ngokukaMdali naleli thongo elikuwena owazalwa nalo.

Akuvamisile ukuba abanye abahlolayo nodokotela abelapha ngokwaseNtshonalanga ukuba bathi kwakungafanele uze kubona uzohlola. Akuvamisile abahlolayo bathi lalela lawa maphupho naleyo micabango. Nanokuthi uwena, imina imbangela yalokho ngalezi zizathu ezithile.

Ukunganaki nokushaya indiva amaphupho abasuke (abolibofuzo lwakini), bekhuluma nawe ngamaphupho ebuthongweni nangenkathi ucabanga emini kwabha. Ngamaphupho abafikela bekhuluma bethi babecabanga ukwenza okuhle. Abafikela behlezi, besebenza noma bexoxa nabanye.

Izenzo ezingezinhle kwabanye nezingathandwa nguMdali nethongo lakho lezinhlanhla. Umgolo nokunganaki ukwehluka okungubuwena bokunguwe. Ukuzingcolisa ngenhliziyo kungabonakali ngamehlo enyama.

Ukulala nomuntu ongcolile ngokwethongo lakho. Ukusondelana kakhulu nabantu abakhuluma izinto ezingcolile nezingakhi, bese uyenanela nawe kulezozinkulumo ezingcolileyo. Ukungcoliswa ngababethi bayasiza kanti ithongo lalingalufuni lolo hlobo losizo. Mhlawumbe elinye lamathongo ayengalungile enza ukuba ungavumi ukusizwa.

Kufanele uzihlambulule noma uhlambululwe ngokufanele nokuzwayo emzimbeni.Uphahle ucele baziveze.Ungaya nakwabanye ukuyothola olunye usizo. Qaphela ukuthi kuyahambisana nokuwulibofuzo lwakini uma unolwazi ngalo. Kuyokwenzeka okuhle okudingwa uwena.

Vuka uwabhale phansi lawo maphupho ebhukwini olikhethile, uwafunde, uwaqhathanise ukuhlobana kahle kwawo. Uzoyithola incazelo yawo ngokwakho.Ungaya kwabanye ukuyoqhathinisa noma uyocela ukucaciselwa ngamaphupho akho. Ngiyethembisa dadewethu kababa!

Ngokuhamba kweminyaka, amaphupho ayahlangana abesobala ngokufanele ukwenze nozoba yikona, nalapho okufanele  uyosizakala khona.Abanye basizakala ngokweqiniso. Bambalwa abazokuvumela ukuba uqhubeke ngendlela abakini, amathongo, abadala abaziveze ngayo kuwena ngamaphupho.

Ngibhala nje, abanye bangomakhosi, bangamathwasa, bayahlola bayasiza kusukela ezigamekweni zamaphupho ababewaphupha.

Ngikhumbula ngowezi-2011 uMaHlongwa engangisebenza naye kwaMTC, kwenziwa amatoilet paper, eseseMobeni ngaphambi kokuba aye ePhoenix ngowezi-2014. Udume ngomakhosi uHlongwa, waziwa erenki yamatekisi aseLamontville.

Ngizobala ambalwa ngoba wayenamaningi amaphupho, ayehlale engicela ukuba ngimcakulele, ngimhlahlele, ngimcacisele wona.

Wathi kwakunento eyayimtshela ukuthi yimina (Michael) elesilungu, engangizomchazela amaphupho akhe. Ngoba abanye kwaMTC, babethi wayenesilwane. Ngangithi kuyena akekho umuntu ongenawo amaphupho noma ongafikelwa amaphupho nezincazelo zawo. Inkinga esinayo ukungawanaki ikakhulukazi.

Wangibikela ukuthi wayephuphe eyofunda esikoleni, samabanga aphansi nezingane begqoke imifaniswano. Kwamxaka ukuthi wayehlanganaphi nesikole futhi efunda nezingane ngoba wayesesebenza.

Ngathi kwakucaca ukuthi wayenobizo nesiphiwo sabadala abamnika, nabamfundisa sona kusukela ebuncaneni. Ngenanela ngokuthi umfaniswano wawuluhlobo lwemvunulo ayezoyigqoka mhla sigqamayo. Akalinde.

Waphinda wangibikela ukuthi watshela unina ukuthi wayephuphe inyoka egcekeni ngowezi-2011. Ngathi kwakusaqhubeka lona iphupho lasesikoleni.

Weza nelinye iphupho esehlane kunephunga lesiziba eduzane. Ngathi indawo ayezosizakala kuyona ehlanzekile hhayi engcolile.

See Also

Ngathi angabe esangitshela ngamaphupho kodwa akawanake, awabhale phansi ngoba wayezowabona onke ukuthi ahlobene. Ngoba vele uyithwasa akaziboni yini ukuthi kuyeza.

Waqinisekisa udadewabo omdala ngowezi-2021, ukuthi (umakhosi uMaHlongwa), waba nalolu bizo esemncane, benganakile kubo. Engangokuthi weyekhumbula ehlala phansi ethi wayengasakwazi ukuhamba ngenkathi bebuya esikoleni waze wambeletha.  

Wagula, eya kaningi kudokotela ngokwesiyalelo sakhe kodwa angafiki udokotela ukuzomhlinza. Wabacela abakubo ukuthi bangabe besamusa esibhedlela. Wayesafuna ukuphahla.

Waboniswa ebusuku ugobela nendumba, okwakufanele ayekuyona ayokwethwasiswa, wayakhona. Abakubo bafonelwa ngugobela waseMzikhulu ukuthi wayelapho, bangathuki. Ukugula ayenakho akwaziwa ukuthi kwashonaphi

Ngabikela umnewami mhlaziyisishiyagalombili kuMasingana osukwini langoMgqibelo ukuthi ngangiphuphe umama osizalayo, esemsakazweni, eteketiswa ngegama uNozizwe ngoLwesithathu mhla ziyisihlanu kuMasingana wezi-2022. Okwakuchaza ukuthi bakhona abadala basibhekile beza nodumo nokusivikela.

Wenanela umnewami ukuthi wayetshele umkakhe ngoLwesine ziyisithupha kuMasingana wayecabange ukwenzela umama wethu ongasekho, ngokumkhumbula ngomsebenzi omncane.

Sabonisana ngezinto ayezozithenga esizaziyo ukuthi zazithandwa ngumama wethu esaphila. Nanokuthi acele umama osizalayo ukuba ameme abahlanzekile.

Ngathi umama wayesezibonakalisile ngengangikuphuphile ziyisihlanu ngayekucabangile ziyisithupha kuMasingana ukuthi bakhona, basibhekile. Akudingi kuhlola ukuze kungonakali.

Scroll To Top