Now Reading
Imvelo ngelinye ilanga iyosinika onjengaye, inqabakutholwa
Dark Light

Imvelo ngelinye ilanga iyosinika onjengaye, inqabakutholwa

Ikhono lakhe ekushayeni umakhweyana, isigubhu, isitolotolo nokuba ngumzwilili kwamdonsela amehlo nedumela emazweni omhlaba. Loyo nguMntwana uMagogo Constance Sibilile Mantithi Ngangezinye kaDinuzulu. UMntwana uMagogo uzalwa yiSilo uDinuzulu eNdlovukazini uSlomo (okaNtuzwa) Mdlalose. Uzalwe ngonyaka we-1900, elama uMntwana uMshiyeni Arthur Edward kaDinuzulu neSilo uSolomon Phumzuzulu kaDinuzulu. UMntwana uMagogo ukhulele eSigodlweni oSuthu, KwaNongoma, eyigagu elibabazekayo ekukhuleni kwakhe. Ugane iNkosi uMathole kaMkhandumba Buthelezi, eKushumayeleni, eMahlabathini, bazibula ngoMntwana uMangosuthu Buthelezi ngowe-1928. Yize agana ngowe-1926, uMntwana uMagogo uqhubekile wadlala umculo ayedume ngawo. Elinye lamakhono akhe, wayeyinyosi enekhono, ebonga onke aMakhosi oHlanga aKwaZulu nabaNtwana baseNdlunkulu kaZulu, edlula amadoda. Uhlonishwe ngendondo yegolide ye-Order of Ikhamanga ngoZibandlela wezi-2003.

Ikhono lakhe laliyinqabakutholwa njengoba nanamuhla kusafunwa ukuthi ngubani ongengeza emnikelweni awenzela isizwe ngobuciko bakhe obuhlobonhlobo. Nokho ikhona imizamo yokuba umsebenzi wakhe uqoqwe uphindwe utshalwe esizukulwaneni esizayo nokuyinto encomekayo. Ikhuluma emcimbini wokwethulwa kwePrincess Magogo International Music Symposium KwaMashu, indodana yakhe uMntwana waKwaPhindangene wadweba isithombe ngonina: “KuMntwana, umculo wawungabekelwe kuphela imicimbi. Ngiseyingane, ngangiphathwa ubuthongo kodwa ngiyovuswa ngumculo woMntwana. Ngimkhumbula edlala uphiyano ehlabelela ngekhanda amaHubo eNkosi uDavida. Kwakuyindaba nje eyejwayelekile empilweni yami ukuthi iphimbo lakhe yilo engilizwayo uma ngivula iBhayibheli bese ngifunda. Ngenxa yokuba enamathele kimi, ngakho ngiyamkhumbula… Ngiyakuba naye esosizini, ngimkhulula, ngimdumise. Ngiyakumsuthisa ngobude bezinsuku, ngimbonise insindiso yami.”

Impela basazolawa abanjengaye, abenza njengaye nekhono lakhe lithandwa njengaye. Ithemba lisekutheni imvelo ngelinye ilanga iyokumilisa phakathi kwethu onjengaye.

See Also

UMntwana uMagogo ushonele esibhedlela eThekwini ngowe-1986.

Scroll To Top