Now Reading
Luyiva olwamahositela eGauteng, izinduna zithi akalibangule uNdunankulu
Dark Light

Luyiva olwamahositela eGauteng, izinduna zithi akalibangule uNdunankulu

IziNduna zaseGauteng zigxeke isimo esinyanyekayo nesibi samahositela amaningi akulesi sifundazwe. Bacele uNdunankulu waseGauteng, uDavid Makhura, ukuthi agcizelele ukuvuselelwa kwabo lapho ethula Inkulumo Echaza Isimo Sesifundazwe (SOPA) ngoMsombuluko. Sebesabise ngokungena imibhikisho uma izimfuno zabo zokuthuthukiswa kwamahostela zinganakwa. 

Amahositela amaningi eGauteng asazolungiswa futhi aguqulwe abe imindeni njengombono kahulumeni. Eziningi zazo ziyachichima indle, awekho amafasitela, uphahla luyavuza, notshani sebukhule kakhulu obuheha amagundane nomiyane.

“Siyacela ukuthi uma uNdunankulu ethula inkulumo yakhe ayithinte indaba yamahositela nokuthi zithini izinhlelo zakhe ngawo. Uma kungenjalo sizongena emgwaqeni ngoba yilona lodwa ulimi olulalelwa nguHulumeni. Akukhona ukuthi abantu abafuni ukubhikisha ngalokhu, thina njengabaholi siyabavimba ukuthi bakwenze lokho. Kodwa uma sibayeka baqhubeke nombhikisho wabo, iGauteng izobe ingalawuleki,” kusho uNobhala weziNduna eGauteng, uVusi Zwane.

UHulumeni ubhekene nezinselelo zokutholwa kwempahla nokuyihlinzeka 

Umbiko wokusebenza koMnyango Wezokuhlaliswa KwaBantu eGauteng wekota yesithathu wonyaka wezimali kwezi-2021/22 ukhombisa ukuthi kwezingama-37 obekuhlosiwe, ezili-12 kuphela ezifeziwe, kanti ezinhlanu kuthiwa zifezwe kancane. Kodwa-ke, okuhlosiwe okungama-20 akuzange kufinyelelwe, ikakhulukazi maqondana nodaba lokulungiswa kwamahostela. Ngesabelomali esiphelele esingaphezu kwezigidigidi ezi-R5.9, njengoba ngoZibandlela wonyaka odlule, kwasetshenziswa imali engaphezudlwana nje kwezigidigidi ezi-R3.4 okusho ukuthi ama-57%.

IPhini likaMqondisi Jikelele walo Mnyango, uNomfundo Ngwenya, ubikele iKomidi Elilawulayo Lezokuhlaliswa KwaBantu leSishayamthetho saseGauteng. “Ukukhathazeka kugxile kakhulu ezindlini eziqondene namaphrojekthi ethu esiwatholile. Lapho besingeke siphumelele khona, uzoqaphela ukuthi nokuthengwa kwempahla ngokwezinkampani ezizimele, izinsiza zakho zimi, ngqo kulokho ebesikudinga ezinkampanini ezizimele, emahostela akho, amayunithi emindeni yakho obekudingeka ukuthi akhelwe ngqo amahostela, ” kusho uNgwenya.

IPhini likaMqondisi Jikelele Wezokuhlelwa Nokuphathwa Kwezakhiwo eMnyangweni, uNgoako Molokomme, usole lokhu ngezinselelo ezinhlelweni zokuthengwa kwempahla. “Amahositela, impela kube nenkinga yokuthengwa kwempahla. Lokho kuyinkinga yangaphakathi. Kungaphansi kwamandla ethu ngoba izikhulu ezisochungeni lokuhlinzeka (supply chain) zingaphansi kweSikhulu Sezezimali (CFO). Ngakho-ke iCFO, uma ingena, izinkontileka eziningi zaziphelelwa yisikhathi futhi ukuqonda kwami kwakungukuthi kufanele babuyekeze isizindamininingo (database) nokunye. Futhi lokho kube nomthelela omkhulu kuzo zonke ezinye izinhlelo ngaphandle kwamahostela. Sizoqala ukuhamba ngesivinini kulo nyaka wezimali ozayo,” kusho uMolokomme.

‘Asikwazi ukukhokhela irenti emahositela aselungisiwe’

See Also

 Akukhona ukuthi uHulumeni akenzanga lutho mayelana nokulungiswa kwamahositela akwazi ukwamukela ukuhlala kwemindeni . Inqwaba yawo, okuhlanganisa amahositela aseSoweto iDube, iMzimhlophe, iDiepkloof neMeadowlands athuthukiswe ngezigidi ezingama-R230 kodwa amanye ahlala engenalutho kanti amanye acekelwa phansi.

Kodwa uZwane uziphendulele izinkulumo zokuthi iziNduna zivimba abantu ukuthi bangene futhi baqashe lezi zindawo wathi  “NguHulumeni; benza abakwenzile ngaphandle kokubonisana nathi. Uma bethi ngokwesibonelo umuntu kumele akhokhe u-R5 000 ukuze ahlale khona, mina angisebenzi futhi kade ngihlala khona, ngizoyithola kanjani leyo ndawo entsha. UHulumeni wakha izindlu zomxhaso, abantu bahlala mahhala kulezo zindlu. Kodwa uma besakhela bafuna sikhokhe ukuze sihlale kulawo mayunithi amasha,” kusho uMolokomme. 

Manje sekuzogxilwa kuNdunankulu uMakhura ukuze athole ukuthi uhlose ukuthini mayelana namahositela angenamuntu nacekelwe phansi kanye nezinhlelo zokuwavuselela abe yimindeni ezokwazi ukufinyeleleka kuwo wonke umuntu kungakhathalekile isimo sawo somnotho.

Scroll To Top