Now Reading
Silokhu sinyuka isibalo sabazochitha amaholide eNingizimu Afrika kulelihlobo
Dark Light

Silokhu sinyuka isibalo sabazochitha amaholide eNingizimu Afrika kulelihlobo

Umkhakha wezokuvakasha kuleli nakwamanye amazwe uke wabhekana nomqansa kulezi zinyanga ezedlule kusukela ngenyanga kaNdasa nyakenye ngenxa yemithetho eqinile ephoqe ukuba izindawo eziningi zokuvakasha zivalwe. Lokhu kuze ngemva kokwenyuka kwezibalo zokhuvethe ezweni. Ngaphezu kwalokho kwaphinde kwaba nokutatshwa kwezimpahla, kwalinyazwa nezakhiwo eziningi zamabhizinisi ahweba ngokudla, kwaqubuka nezehlakalo zokucwasana ngokwebala nokuvuse okukhulu ukwesaba emkhakheni wokuvakasha ngezinga lokuphepha. Lo mkhakha ubuvele usazabalaza, uzilungiselela ukwethwasa kwehlobo ngaphambi kokuxegiswa kwemibandela yomvalelwakhaya.

Ngokombiko wangowezi-2020 owethulwe ngabeStatistics South Africa, izinga lezivakashi ezivela kwamanye amazwe lehle ngama-71% nokuyisilinganiso esingaphezudlwana kwezigidi eziyi-15,8 sangowe-2019 uma siqhathaniswa nesangowezi-2020 esehle saba yizigidi eziyi-5. Uma uqhuba lombiko uthi izinga lezivakashi ebezingena noma ziphuma ezikhumulweni zezindiza linciphe ngo-71.0% phakathi kowezi-2019 no-2020. Ngokwalemibiko kuvela ukuthi izivakashi eziningi bezivela emazweni ase-Africa angaphansi kweSADC. Lokhu-ke kukhombisa umonakalo odalwe ukhuvethe kwezokuvakasha kuleli nokubinde isimo somnotho wezwe.

Nokho izinto zibukeka seziqalile ukushintsha zibe ngcono kuleli hlobo. Izibalo ziveza ukwenyuka kwenani labahlali baseNingizimu Afrika abaqalile ukuvakashela izindawo ezahlukene ngaphakathi eNingizimu Afrika ngesikhathi kuqala ukuxegiswa kwemibandela. Lokhu kudalwe kakhulu ukuthi izindiza eziphumayo nezingenayo ziqhubekile nokuvalwa kwaphinde kwaba nomkhankaso woMnyango Wezokuvakasha obugqugquzela abantu ukuba bavakashele izindawo eziseduzane nabo. Yize noma kusazoba umqansa ukubuyela esimweni esejwayelekile, kepha kubukeka kukhona okuhle okwenzakalayo nokubuyisa ithemba.

Ubuchwepheshe bugqibe ihlazo
Ubuchwepheshe budlale enkulu indima ekusizeni izindawo eziyaye zivakashelwe ngabantu okubalwa kuzo amahhotela, izindawo zokudlela, izindawo zokulala, nezinye ngalesi sikhathi sokhuvethe. UMnu uNeils Verspui, oyiSikhulu esiPhezulu kwaRoomRaccoon South Africa ephawula ngalokhu uthe ukhuvethe lwenze ubuchwepheshe baphenduka isiphephelo kubantu abaningi nasendleleni amabhizinisi asebenza ngayo.

“Amahhotela nezindawo zokulala eziningi zikwazile ukuzigcina zisebenza yize abantu bebevalelwe emakhaya ngoba okuningi bezikwenza ngabo ubuchwepheshe,”
Okhulumela i-Emily Moon, okuyihhotela elisePlettenberg Bay eWestern Cape u-Alex Olivier yena uthe akekho noyedwa obezilungiselele ukubhekana nesimo esinzima esidalwe ukhuvethe kwezokuvakasha.

“Baphakathi kuka-85% no-95% abantu abebekade bebhalisela ukuba sehhotela lethu ngaphambilini, iningi labo obekuba abaphuma emazweni aphesheya nalabo abasuke bezochitha ubusuku obubodwa kuphela; kepha konke lokho kushabalale kuhle kwamazolo uma kuqala ukhuvethe. Kuningi esikwenzile ukuzama ukwenza inzuzo, saze sanquma ukulivala ihhotela njalo ngoMsombuluko nangoLwesibili ukuze sizonciphisa izindleko, sabe sisebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuheha izithandani ukuba zizochitha isikhathi lapha nokusisebenzele kakhulu,” kusho yena.

NgokukaMarium Vosloo, ongumnikazi weNico Hotel esenkabeni yedolobha iGoli, bona basebenzisa ubuchwepheshe beRoomRaccoon ebasiza ukukala amanani amagumbi abo athandwa izivakashi zabo. IRoomRaccoon ikwazi ukwehlisa noma yenyuse inani legumbi elisuke lilokhu likhethwa ngabantu abaningi ku-inthanethi. Lokhu kwenza abanikazi behhotela babone ukuthi yini abangayenza nakwamanye amagumbi ukuze nawo ezothakaselwa yizivakashi kanti amanani ashintsha njalo nokwenza abasuke bebhalisa bakwazi ukuqhathanisa kalula.

“Lokhu kusisizile nokuthi sinciphise amanani amagumbi angathakaselwa kakhulu ngo-20%. Siphinde sabona ukuthi lamagumbi abefunwa kakhulu yilabo bantu abebefuna indawo ethule abazosebenzela kuyo kunokusebenzela emakhaya, bengaphazamiswa yilutho; bengenandaba nezinto ezithakaselwa yizithandani zona ezifuna ukungcebeleka. Abebekufuna kuphela bekuba yigumbi elipholile, eline-inthanethi esheshayo nokuthula okuyinto ebesibanika yona ngenani abebelithakasela,” kuphetha uMarium.

Izindawo ezivakashelwa kakhulu
Imibiko iveza ukuthi izibalo zizolokhu ziqhubekile nokwenyuka kuleli hlobo kanti izindawo okuyizo ezivakashelwa kakhulu ngabantu yilezo eziqhelile emadolobheni noma enxanxatheleni yezitolo.

See Also

Ukuvula kwezindiza zakwaBritish Airways neVirgin Airlines ezisebenzela kakhulu emazweni ase-UK kwenze izivakashi zasemazweni angaphandle zaqala ukubekisela izindawo ezahlukene ezwenikazi i-Afrika. Nokubuya kwemibukiso yokuvakasha enjenge-Africa’s Travel Indaba neMeetings Africa maphakathi nonyaka nakho kusimamise inani lezivakashi ezinothando lokuchitha amaholide eNingizimu Afrika.

Izibalo nocwaningo olubhekwe ngobuchwepheshe besizindalwebu sabakwaCheapflights ngenyanga kaMandulo kulonyaka luveza ukuthi abantu bebengena kangakanani kulesi sizindalwenu becinga izindawo abangazivakashela eNingizimu Afrika kanti eziningi abebezibhalisela ziqhelile emadolobheni. Lolu cwaningo luveza nokuthi lenyuke ngamaphesenti ayi-110% izinga lezivakashi ezivela ngaphandle uma kuqhathaniswa nezinyanga ezedlule. Luphinde luveze ukuthi okuyizona ndawo ezizovakashelwa kakhulu kubalwa kuzo iKapa, iTheku, iSun City, iGeorge ne-East London.

Abahlali balapha eNingizimu Afrika bona babonakala bevakashela kakhulu izindawo eziseziqiwini behamba ngabodwana noma nabangani, iningi labo baphakathi kweminyaka engama-24 kuya kwengama-34.

Yize noma amanani alezi zindawo kubikwe ukuthi anyukile ngenyanga kaMfumfu kepha lokhu akubadikibalisi neze labo abafuna ukuzochitha isikhathi sabo eNingizimu Afrika kuleli hlobo. Ezinye zalezi zindawo ezihlanganisa uPhongolo, iHluhluwe, iLa Mercy, iMidlands namanje zisazamukela izivakashi njengoba zingakagcwali.

Scroll To Top