Now Reading
Kuphendulwa izikhuni: NamaBhunu awamile ukuvuthisa izikhuni
Dark Light

Kuphendulwa izikhuni: NamaBhunu awamile ukuvuthisa izikhuni

Yize kwenzeka buthule nasezinhlakeni zamazwe ngamazwe iyakhula indaba “yokubhujiswa kwabamhlophe” kuleli. Lo mkhankaso wokuceba elakuleli uqale mahlayeni mahlayeni yilabo abazibiza ngedlanzana labamhlophe abathi bangaphansi kwengcindezi kaHulumeni waboHlanga.

Ubuso balo mkhankaso wukuhlaselwa nokubulawa kwabalimi abamhlophe. Iphawula ngokubulawa kwabalimi abamhlophe ngonyaka wezi-2015 inhlangano i-AfriForum yathi: “Ukubalawa kwabantu emapulazini isenzeko esithe phecelezi eNingizimu Afrika hhayi ngokwenzeka kwakho isikhathi esiningi lapho abalimi baseNingizimu Afrika, oningi labo lingabezizwana ezincane, bayabulawa; kodwa futhi nendlela ababulawa ngayo inobulwane nokuhlukunyezwa kuwubunjalo balobu bugebengu. Ngeshwa, lokhu uHulumeni waseNingizimu Afrika ukushaya indiva.”

Abe AfriForum kabangcinanga lapha njengoba babe sebengena emkhankasweni womhlaba wonke wokuvezela umhlaba ukuthi abelungu abalidlanzana bayabulawa eNingizimu Afrika. Enanela isikhalo se-AfriForum uKatie Hopkins umbhali waseBritain, ubhale kuTwitter kanje: “Ubudlova, ukuhlanzwa kwabalimi abamhlophe ngamaqembu ezigebengu zaboHlanga kuyacasula futhi kubanga inhliziyo ebuhlungu. Umhlaba awunandaba. Noma abezizinda zokwazisa abayingeni.”

Kulokhu kukhuluma kasalanga nowayenguMengameli wase-United State of America uTrump nowabe esefaka unyawo lwedada ebhala ethi: “Ngicele uNobhala Wombuso ukuba acwaningisise ukuqhwagwa nokuthathwa komhlaba kanye nokubulawa kwabalimi.’UHulumeni waseNingizimu Afrika manje usuqhwaga umhlaba wabalimi abamhlophe’.”

Umkhankaso we-AfriForum uhlose ukuphendula izikhuni, kuthi lapho umhlaba ubuwazi ukuthi aboHlanga babecindezelwa ngokobuzwe yidlanzana lawo amaBhunu nabamhlophe jikelele bese manje ubuka ukucindezelwa kwawo amaBhunu nabelungu jikelele. Kulokhu le nhlangano icije ngazo zonke izindlela njengoba iqobela phansi zonke izigameko ethi ziwubufakazi.

See Also

Yize okunye ekushoyo nekubhalayo kuchithwa wongoti kepha bamile ekutheni umphakathi wamabhunu ungaphansi kwengcindezi kakhulukazi uma kukhulunywa ngamapulazi nokuthi izingane zabamhlophe kuleli zibulawa ziphila njengoba zincishwa amathuba ngenxa yebala lazo. Lapha zisola uhlelo lukaHulumeni lokubonelela labo ababecindezelwe olwaziwa ngeleBlack Economic Empowerment.

Abanye bayayisola i-AfriForum ngokuthi idlala ngemizwa nokusaba kwedlanzana nabathi ngalokho icija imikhonto. Nokho le nhlangano kayijiki ekutheni yona imele idlanzana kusuka ekuvikelweni kwempahla yalo, amasiko nezilimi.

Scroll To Top