Now Reading
Isilovela esilulozolo: Ngabe uyini umongo welaboHlanga ngalesi sikhathi?
Dark Light

Isilovela esilulozolo: Ngabe uyini umongo welaboHlanga ngalesi sikhathi?

Lokhu okungenhla sesike sakwenza ngesikhathi siqala ukushicilela eminyakeni eyisi-7 eyedlule. Nokho ngokubona ukuthi abalandeli baleli khasi nabafundi bephephandaba laboHlanga banda nsuku zaphuma, sibone kukuhle ukuthi siyishaye umphehlu (siphinde silunguze).

Iningi labasha (abangene muva) kuleli khasi bake benze noma babuze izinto ezimqoka okunye esesadlulisana kuzo. Okunye nje siyaqaphela ukuthi kwabanye umongo waleli phephandaba kawucaci. Yikho sithi ngenhlonipho ake sichaze ukuthi mhla silisungula eminyakeni eyisi-7 eyedlule sabe sihloseni.

Okokuqala nje asiqale sikuqophe ukuthi singaka nje akukho muntu ongathi siyamkweleta imali ngaleli phephandaba. Kunalokho ukuthokoza kwethu kukini boHlanga enisipha lokhu okuncane eninakho.

Zingaka nje ezweni kepha kasikho isikhungo esilibhange noma sikaHulumeni esake sasixhasa – yize sike sihoshe ukuthi kukhona abake banyelwa yinyoni esadleni basekwa ngezimali.
Mhla siqala elaboHlanga sabe singananazi ukuthi sihloseni. Sase siwabuke onke amaphephandaba lawo esilungu nalawo esiZulu ukuthi ahlelwe kanjani.

Sabe sesamukela ukuthi aboHlanga kula maphephandaba ngabantu nje okuthathwa ngokuthi bazithandela ibhola, ukugembula nezikhohlakali nje. Lokhu kufakazelwa yindlela aboHlanga ababebhalwa ngayo nabasabhalwa ngayo kwamanye amaphephandaba kuze kube namuhla.
Lokhu kunanyekwa ngechilo ungunaphakade kwasinenga sabe sesithi kungakuhle siqhamuke nento yethu ngoba ngisho ungasola ontabakayikhonjwa laba iqiniso lithi ohlabe eyakhe akasolwa.

Lokhu sikusho ngoba nawo abhalwa ngezilimi zaboHlanga asininda nje kawazenzi yingoba akaphethwe yithi boHlanga kepha aphethwe yibo laba besilungu abaseya emini libalele nsukuzaphuma.

Umongo wethu ube wukungabiki ngezindaba nje kepha sikhethe ukubika ingqikithi. Sibathathe aboHlanga njengezakhamuzi sathi bafanelwe ngokugcono ekwazini ngepolitiki (yamaqembu nenqubo), ipolitiki yezomnotho, ukubuswa kwezwe, isimomazwe, umnotho nefagugu yebo nazo ezemindlalo ezinhlobonhlobo hhayi unobhutshuzwayo kuphela.

Ibutho lekhethelo lokwenzangakhona
Ukuze lokhu kuphumelele silande izihonga zababhali abangongoti, singabala oSolwazi u-Otty Nxumalo, uSolwazi uJabulani Maphalala, uDkt uNakanjani Sibiya, uMehluleli uMadondo, uNks uShalo Mbatha, uMntwana uZeblon Zulu, uDkt uMpumelelo Mbatha, u-Adv uHlengiwe Mkhasibe, uSolwazi uZamokuhle Khumalo, iNyosi uMnu uBuzetsheni Mdletshe, uDkt uNtokozo Ngcobo, uDkt uMbukeni Hebert Mnguni, uDkt uNomcebo Mthembu, uDkt uNomthandazo Ngcobo, uDkt uSakhile Manyathi, uDkt uSimphiwe Nojiyeza, uDkt uRosie Mngqibisa, uMnu uGugulethu Xaba, uNkk uLindiwe Dlamini, uMnu uLindani Dhlomo, uMnu uMfuniselwa Bhengu, uMnu uDaz Khumalo, uMnu uKMB Mpanza, uMnu uSabelo Wasa, uDkt uSanele Gamede, uMnu uSanele Ngcobo, uMnu uSenzo Mbatha, uMnu Sikhumbuzo Ndlovu, uNks uZanele Buthelezi, uMnu uSenzo Mkhize, uMnu uSenzo Ngubane, uNkk uSbonga Zungu, uSolwazi uBonke Dumisa, uMnu uThabani Khumalo, uNks uSiphindile Mthethwa, uSolwazi uHamilton Simelane, uNkk uZodwa Zondi, uMnu uThemba J Nkosi, uDkt uSibu Lubelwana, uMnu uBheki Khumalo, uMnu uNtobeko Shozi, uMnu uThobani Zikalala, uMnu uThami Zondi, uMnu u-Edmund Mhlongo, uMnu uMbuso Khoza, uSolwazi uNombulelo Magula, uSolwazi uThemba Msimango, uNks uNokulunga Ngobese, uMnu uMondli Mbatha, uDkt uLihle Qulu, uDkt uVVO Mkhize, noNgqondobukhali. Baningi nabanye abanze umnikelo bebhala imibono eya kumhleli nakuyo Inkundla Yabantu.

Lonke leli butho sanelisekile ukuthi lenze ngakhona ekuthuthukiseni ulwazi lwaboHlanga kokuningi. Lokhu kusidlulisela esigabeni sesibili nesimqoka nokuyisigaba lapho aboHlanga beqonda ukuthi ngalolu lwazi kumele lwenzeni, nini kanjani. Lokhu kumqoka ngoba aboHlanga basele kude le ezintweni eziningi ezithinta ukubuswa kwabo.

See Also

Akudingi ukuze ube ngungoti ukuvuma iqiniso lokuthi aboHlanga baningi uma kuvotwa kepha kababonwa noma kabahlonipheki ngale kokhetho. Lokhu ngaphandle kokudelelwa yilabo abashaya umthetho kepha nabo qobo aboHlanga kabahlelekile.

Lapha ezinkundleni zokuxhumana kuthi kukhulunywa okumqoka ngenhlalo ebathinta ngqo bona banake okungathi shu. Kulishwa ukuthi bambalwa abalandela izinhloko ezimqoka, iningi limandla kwezikaqedisuzungu ezimqoka nokho kepha okungedluli usuzi aboHlanga ababhekene nalo.

ElaboHlanga kumqoka ukuba ngalesi sikhathi esikuso lisetshenziselwe ukufundisa nokuhlaba umkhosi ngolwethunga. Kanti nabo aboHlanga kuhle ukuba bazifundise ukufunda ngokudephile nangokujulile, bathole ingqikithi ukuze babe yingxenye yokubuswa kwabo.
Uma nje ngingeba kwinjula kaSolwazi uZamokuhle Khumalo ebhukwini lakhe elisihloko sithi: INyoni Kayiphumuli (1996), ‘Lesi yisilovela (ElaboHlanga) ulozolo lwentusi emhlophe yeNyonikayiphumuli yakithi ebuNguni. Gimfizani nina bakwethu, yinto eyehla esiphundu. Abathe moto ithamo, nabathe bhu, bhu ngayo, bayobonakala ngokuchachamba.

Yinhlambamasoka lena yophuma-langa sikothe, amalanda namalandakazi akwaMalandela’.
ElaboHlanga ngelenu beNguni ngakho banini nomona ngalo.

Scroll To Top