Now Reading
ElaboHlanga nenkundla yokucija abavoti ngepolitiki yezokhetho
Dark Light

ElaboHlanga nenkundla yokucija abavoti ngepolitiki yezokhetho

Ukhetho loHulumeni Bendawo seluseMome. Zonke izinhlangothi okubalwa amaqembu, labo abazongenela ukhetho nehlangano ebhekelele ukhetho babukeka sebeviva bezilungiselele ukhetho. Abantu okumele sonke sikhathazeke ngabongabavoti okuyibo abazokwenza umehluko.

Njengazikhathi zonke uma kuzoba nokhetho lukazwelonke noma oloHulumeni Bendawo, ElaboHlanga selimi nomumo ukuqinisekisa ukuthi abavoti bayalekelelwa ekwenzeni isinqumo esiphusile naleso esivumelana nabo.

Ephawula ngalezi zinhlelo uMphathi Omkhulu wenkampani eshicilela elaboHlanga, Igunundu Holdings, uSolwazi uSipho Simelane uthe nakulokhu akujiki elaboHlanga lizoba ngasohlangothini lwabavoti. “Sekulisiko kithi ukuthi ngalesi sikhathi sifike nezinhlelo lapho sizofundisa khona abafundi bethu nesizwe nje jikelele ngepolitiki yezokhetho. Lokhu sikwenza ngenhloso eyodwa nje vo, okuwuphakela ngolwazi ukuze umvoti enze isinqumo enolwazi. Lokhu sikwenza ngokusabalalisa ulwazi hhayi kuphela ngokuthi athini amaqembu noma labo abangenele ukhetho kepha nokucija abavoti ngendlela yokuthola izimpendulo eziyizo kubo ukuze bavote ngokuyikho”, kusho uSolwazi.

UMagujwa ube eseveza ukuthi kulokhu uhlelo luzothi ukwehluka. “Njengoba sonke sazi ukuthi sibhekene nengwandla elukhuvethe nathi kumele senze isiqiniseko sokuthi nakanjani siyafinyelela kubantu. Kuqala besiba nezithangami lapho sibiza abantu, sihambela zonke izifunda kepha ngenxa yemithetho ekhona ngeke kube njalo. Okunye okuzodambisa umoya wemikhankaso wukungakwazi kwamaqembu ukugcwalisa izinkundla noma angene umuzi nomuzi njengoba kuhlale kwenzeka”, kusho yena.

Uthe ngenhlanhla elaboHlanga linengqalasizinda ekahle ukuqhubeka nokusabalaisa ulwazi. Uveze ukuthi izithelo zalokho okwatshalwa eminyakeni emibili eyedlule zizobonakala. “Uzokhumbula ukuthi eminyakeni emibili eyedlule senze isizindalwebu esisha ngenhloso yokufaka izinhlelo ezilula nayilapho abafundi bezokwazi ukuthola ukuxhumana okugcono kusuka kumavidiyo kanye nephodikhasti. Okwesibili sakhe igumbi lokusakazela nelokupheka amaphodikhasti. Lokhu kwenze sikwazi ukuziphekela siphinde sisabalalise izindaba. Ubuhle balokhu wukuthi kokubili isizindalwebu sethu esisha kanye namaphodikhasti kulekelela iphephandaba lethu”, kuchaza uSolwazi.

Abalingani abasha -Imisakazo yemiphakathi Ube eseveza ukuthi izinhlelo zalolukhetho zinabalingani abasha.

“Esikhathini esedlule sisebenze nesikhondlakhondla somsakazo Ukhozi FM nesizoqhubeka njengoba uMhleli Omkhulu wethu, uMtaka enza njalo ngoMsombuluko kepha kulokhu uma sikhuluma ngokhetho sizosebenzisana nemisakazo yomphakathi ukuze wonke umuntu ahlomule. Kungumbono wethu ukuthi lezi ziteshi kumele zilekelelwe ngokuqkethwe. Kulokhu izodela ngoba sihlanganise okuningi okuzoba yizifundo kuzo nakubalaleli mayelana nepolitiki yokhetho,” kubeka uSolwazi.

Uthe kusuka ngoLwesine oluzayo mhla zingama-23 kuMandulo kuzosuka lokho ngakho abafundi kanjalo nabalaleli ababeke indlebe kepha okumqoka baveze nalokho abafisa kukhulunywe ngakho ezinhlelweni lezi.

See Also

“Khumbula lapha kithi awutholi nje izindaba kepha uthola ingqikithi. Futhi awugcini nje ngokuthola ingqikithi kepha uyithola ngolimi lwakho. Asikholwa ukuthi bukhona ubulungiswa manxa izilimi zaboHlanga zingasetshenziswa uma kusatshalaliswa ulwazi olumqoka njengalelo lwepolitiki yokhetho. Simile ekutheni lezi zinhlelo zizokwethula ngesiZulu nesikholwa yikuthi abantu abaningi basizwa kangcono”.

Uthe ngoLwesibili oluzayo kuzokwethulwa izihloko ezizobhekwa emuva kokuba kunikwe aboHlanga ukuba basho nabo ukuthi bafisa kubhekwe ziphi. “SingaboHlanga nabo bayithi. Ngakho kumqoka ukuba nabo bafake umbono ekutheni bafisa sixoxe ngani yikho nje sizobanika ithuba lokuphakamisa okungenani amaphesenti angama-40 ezihloko. Lokhu kumnqoka ngoba esizobe sikhuluma ngakho nguHulumeni Wendawo wona osondelene kakhulu nabo,” kuphetha uSolwazi.

Eminyakeni eyedlule lasungula Inkundla Yabantu okuyikhasi lapho abafundi nongoti besina khona bededelana. Kwathi ngenxa yokunanelwa kwayo kwase kuba khona lapho inkundla lena iya kubantu emahholo nasezikoleni. Kusuke lapho yabe isiba kuphodikhasti nayilapho abafundi bengazigcinela khona iziqephu ezinolwazi ngepolitiki, ipolitiki yezomnotho kanye nalokho okulifagugu.

Scroll To Top