Now Reading
INtokazi Ye-Afrika: UMama uMargaret Singana wasiweza ngamanoni akhe
Dark Light

INtokazi Ye-Afrika: UMama uMargaret Singana wasiweza ngamanoni akhe

Ingoma ethi: ‘We Are Growing” ingenye yezingoma ezidume kakhulu eNingizimu Afrika kanye nakwamanye amazwe. Abaningi bayazela emdlalweni wethelevishini uShaka Zulu lapho eyayidlalwa khona njengebika. Isigatshana okuyiso esinedumela kakhulu, abaningi abathi sibaqubula imizwa ethize ebenza bazigqaje ngokuba amaZulu yilesi esithi:

Bayede, Nkosi (x2)

(Mbo mbo mbo mbo mbo)

We are growing (x3)

Higher and Higher

Lengoma eyaqoshwa ngowezi-1986 iyiloluhlobo olubizwa ngezingasoze zabuna ngenxa yobunyonico bokuhlanganiswa kwemisindo yayo kanye nomyalezo okuyo. Kuhle kodwa ukutusa iphimbo likaMama uMargaret Singana okuyilo elanikeza lengoma impilo layenza yahlabahlosa ngesigqi sase-Afrika esihambisana nomnkenenezo ovusa uhlemvane ngaso sonke isikhathi.

UMama uMargaret owazalelwa eQueenstown, e-Eastern Cape ngowezi-1983 kuMasingana, kwathi eseminyaka engama-22 waya kwandonga ziyaduma eyobheka amadlelo aluhlaza emculweni. Ngenxa yokuqina kwemithetho ngaleyaminyaka waphoqeleka ukuba asebenze njengomsizi wasekhishini. Akuphelanga isikhathi esingakanani, umqashi wakhe wamuzwa ecula ngelinye ilanga wathatheka kakhulu, wabe esemthatha emyisa esitebeleni esiqopha umculo nokuyilapho athola khona ithuba lokuveza ikhono lakhe. Emva kwalokho wasebenzisana neqembu elalaziwa ngokuthi iThe Symbols nokwathi ngowezi-1972 baqopha ingoma ethi Good Feelings. Ikhono lakhe lamenza waba ngowesifazane wokuqala omnyama ukuba ingoma yakhe ibe sezingomeni eziyisihlanu ezihamba phambili emsakazweni iRadio 5 ngengoma yakhe eyabe ithi ‘I never loved a man the way I loved you’.

See Also

U‘Lady Afrika’ nokuyigama abaningi abamazi ngalo wadlala phambili emdlalweni weshashalazi ongomculo (musical) osihloko esithi ‘Iphi ‘Ntombi’’ nokwathi emva kwalokho wazakhela olukhulu udumo ngengoma ‘iMama Tembu’s Wedding’. Ekanye nethimba ayelingisa nalo emdlalweni yeshashalazi bahambela amazwe aphesheya okubalwa kuwo i-Australia, iMelika namanye nokuyilapho aphinde alingisa emdlalweni iSponono, owawuhlanganiswa u-Alan Paton (osanda kuhloniswa iGoogle ngenxa yeqhaza lakhe ekulwisaneni nobandlululo ngalesi yasikhathi) nowawukhonjiswa eNew York.

Izingoma aziqopha emva kwalokhu zaba ngezihamba phambili eGermany, eNetherlands naseMelika, kanti lokhu kwamenza wahlonishwa kakhulu emazweni aphesheya waze wamukela nezindondo abungazwa ngazo ngowezi-1976/1977 ehlonishwa yi-British Magazine Music Week.

Leliciko elasishiya emhlabeni ngowezi-2000 lakhombisa okukhulu ukuzinikela endimeni yomculo, nokwathi noma lihlasewa ukugula kepha laqhubeka nokwenza amanoni ayethakaselwa ngabaningi ngenxa yokunotha kwawo ngokwakwenzeka kwezepolitiki ngalesi yasikhathi. Ngowezi-1986 kulapho aqopha khona ingoma ‘We Are Growing’ neyagcina iba ngehamba phambili ohlwini lwezingoma eNetherlands. Yize noma ayesehamba ngesihlalo esinamasondo, akayekanga ukucula njengoba aqhubeka waqopha nezinye izingoma ezihlanganisa i’Nothing to fear’ ne ‘Music for Africa’.

Scroll To Top