Now Reading
Umpe Endlebeni: Umzwilili waseChesterville ovunywe yizizwe
Dark Light

Umpe Endlebeni: Umzwilili waseChesterville ovunywe yizizwe

Ekhuluma neNew York Magazine mhla zingama-25 kuNhlolanja we-1991 ongumzwilil weTheku uLinda Bukhosini wagcizelela ukuthi yena ungumuntu wabantu ozalelwe eThekwini, wakhulela elokishini iChesterville. Uyise wayengumlungu kodwa ngenxa yemithetho emibi yobandlululo uyise nonina baphoqeleka ukuhlala ngokwehlukana nokwenza wakhula phansi kwesandla sikanina kusukela ekuzalweni kwakhe.

Konke lokhu akumvimbanga ukuthi abuke ngale nokuyinto efakazelwa yimpumelelo yakhe kulokho akwenzayo. Ukhule ewuthanda kakhulu umculo kodwa ngenxa yokuthi wawungafundiswa ngokuyikho ezikoleni zaboHlanga waphoqeleka ukuzitholela umqeqeshi kathisha womlungu nowamsiza kakhulu ekulolongekeni kwezwi lakhe njengeLyric Soprano.

Ikhono lakhe limenze waba ngomunye woHlanga wokuqala ukuba ngaphansi kwenkampani enkulu yomculo we-ophera lapha eNingizimu Afrika. ULinda akazange awakhohlwe amazwi kagogo wakhe lapho njalo ayegcizelela khona ukuthi; “Uma ufuna ukuba sezingeni elilodwa nabamhlophe kumele ufunde, ukwazi ukukhuluma ulimi lwabo kodwa ungakhohlwa izimpande zakho nalapho uqhamuka khona nokuthi ungubani.”

ULinda ufundele umculo iminyaka eyisishiyagalolunye kanti eyisithupha yayo uyenze eJulliard School, eNew York ngemva kokugixabezwa ngomfundaze. Kuleli wawufunda kanzima umculo ngezikhathi lapho aboHlanga kwakumele babe nezimvume eziyisipesheli ukuze bafunde emanyuvesi. Akafundelanga nje kuphela umculo kodwa wafunda nangebhizinisi eliphathelene nokuphathwa kwawo umculo nezobuciko.

See Also

Lokhu kumenza abe ngomunye wabesifazane abavelele ekuphatheni izikhungo eziphezulu kuleli nento ethanda ukuba yindlala. Njengomqondisi weThe Playhouse Company ufike noguquko oluningi noluthuthukise izinhlelo eziningi zayo okubalwa iSouth African Women’s Arts Festival, iNews Stages Festival, iSchools Programme, Isicathamiya, Ingoma kanye nezinye.

Usehambele amazwe amaningi njengomculi okubalwa kuwo iBrazil, i-America, iGermany, iMalaysia namanye. Kanti useke waculela izikhulu eziphezulu emhlabeni okubalwa ababengoMengameli uDokotela uNelson Mandela, noThabo Mbeki, uKofi Anan (owayenguNobhala Jikelele we-United Nations odabuka eGhana), INdlovukazi yamaNgisi kanye noSobaba uDesmond Tutu ukukha phezulu.

Scroll To Top