Now Reading
Nabasemakhaya nabangafundile bangabesifazane
Dark Light

Nabasemakhaya nabangafundile bangabesifazane

INYANGA kaNcwaba ingemqoka eNingizimu Afrika. Lena yinyanga lapho injolozela ikubantu besifazane abancane nabadala. Okusuke kugqame kakhulu yilokho okubizwa (kuthathwa kuMthethosisekelo) njengamalungelo abo.

Njengengxenye yenjolozela kubanjwa imigidi eminingi nayilapho lokho okuyizingqinamba ezibhekene nesibhuda kusuke kucutshungulwa khona. NoHulumeni usuke engazibekile phansi ngoba phela usuku alunqumayo lomhla ziyisi-9 kuNcwaba njengosuku oluyinhliziyo yemigubho kusuke kungolwakhe. Ngalolu suku uMengameli wezwe wethula inkulumo ebhekiswe esizweni. Konke lokhu esimweni esejwayelekile kuhle futhi kumele kutuswe.

Uzothi omunye lolu suku luqondene nosopolitiki kwazise usuku okwaqondaniswa ngalo umhla ziyisi-9 kuNcwaba luqondene nosuku lapho imbokodo yabacindezelwa nalabo ababeseka umzabalazo wayo baphikelela ePitoli.

Kukhona isithombe esehlukile esakhekayo namuhla ngomzabalazo wabesifazane nesigugula umlando walokho okwenzeka ngesikhathi imbokodo igasela ekomkhulu labacindezeli. Isithombe esesakheka manje ngesokuthi abesifazane laba bavela emkhakheni owodwa obizweni olulodwa okuyipolitiki.

Lokhu kufakazelwa nayinjolozela yezinhlelo zikaHulumeni eningi lazo libheke kwabesifazane ababenalabo abangabizwa ngezigomagoma zomzabalazo noma amaqembu abo. Lesi sithombe sidlulise umlayezo ongelona iqiniso nothi silapha nje ngokomzabalazo yingoba kwakungabesifazane abalunjaniswa nepolitiki abenza safi ka khona. Qha, babekhona yebo mhlawumbe abanye behola kepha izishabasheki zabe zilaphaya emakhaya. Khona lapho isithombe ngesithi kunohlobo oluthile lwabesifazane okumele lwaziwe futhi lufukulwe.

Lokhu kufakazelwa yizinhlelo eziba khona zikaHulumeni lapho yonke inkulumo nezikhulumi iba ngepolitiki yamaqembu. Kukho konke lokhu kunabesifazane abaqhubekayo nokusala endleleni, laba ngabesifazane basemakhaya nalabo abangafunde kuyaphi. Laba okubukeka kukuhle ngabe wukwenziwa kwabo ingxenye yocwaningo yilaba abafundile nabasemadolobheni. Abesifazane basemakhaya bayaqhubeka ukuba yizibonelo zalokho okungalungile.

Usikompilo abazikhethele lona njengokugana esithenjini kujivazwa nsuku zaphuma yilaba basemadolobheni nabafundileyo besho khona ukuthi laba basemakhaya abaganele esithenjini bacindezelwe noma bayahlukunyezwa. Izwi lalaba besifazane kalejwayele ukuzwakala, bayakhulunyelwa ngabantu abangabazi, abangakhulanga nabo nokugcina kuyibo abazuzayo ngoba imiqingo abayibhala ngomama basemakhaya ithola ukuxhaswa kepha labo obekwenziwa ngabo ucwaningo baqhubeke baziphilele impilo yabo.

Izibalo zisathimula
Umbiko kaStephen Gelb wangowezi-2003 ngokungalingani eNingizimu Afrika ufaka izibalo ezikhombisa lokhu kungalingani ngokwegrafu: izinga lobubha emakhaya aphethwe abesifazane ngowe-1995 lalingama-60%. Ukungaqhashwa kwabesifazane ezweni lonke kwakungama-46.4% ngowezi-2001, futhi ezindaweni zasemakhaya kungama-53.6%. Ngowe-1995, abesifazane boHlanga ababesebenza babengama-17% kuphela futhi abangama-9% bezisebenza bona. Amakhosikazi namantombazane babesengcupheni enkulu yesandulelangculaza nengculaza kunamadoda nabafana, abathelelekile abesifazane babengama-12.8% uma kuqhathaniswa nabathelelekile abesilisa ababengama-0.5% ngowezi-2002.

Lezi kwabe kuyizibalo ezingezinhle nezazidala amahloni kokunye. Nxa ucabanga ukuthi lokhu sekuguqukile ushaye phansi ngoba uguquko alungakanani. Lokhu kwenzeka ngisho uHulumeni esewakhiphe onke amangwevu emizameni yokufukula abesifazane. Imibiko yansuku zaphuma yokubulawa ngesihluku sabesifanaze kanjalo nokuhlukunyezwa kwabo ezindaweni zokusebenza kufakazela khona ukuthi kusenzima. Kunjalo manxa kukhulunywa ngomnotho ngoba abesifazane basalandela, kuya kwabanama-34 iGauteng cishe inabesifazane abevile ezi-700 000 abangaphezu kwesibalo esilindelekile. Lokhu kukhomba ukuthi abesifazane uma sebeqeda esikoleni bafudukela eGauteng (njengabo abesilisa) ukuyozama umsebenzi noma ukuyoqhuba izifundo zemfundo ephakeme. IWestern Cape inephesenti eliphezulu labesifazane abaneminyaka ngabesilisa babelungu naboHlanga abaphezulu. Kwezinye izingxenye zezwe kusekhona ukukhuluma okuthi abesifazane basanqindwa amalungelo odabeni lobunini.

See Also

Amabhizinisi
Isibe nenqubekelaphambili iNingizimu Afrika ekunciphiseni ukungalingani ngokobulili lapho abesifazane beqala bezisungulela amabhizinisi besebancane, ngokwemibiko yesibili yeMastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE). Nokho, inani labesifazane abangabanikazi bamabhizinisi lisanqindwa ukungabi nazinhloso zokuba ngosomabhizinisi, zamathuba okubona amabhizinisi, ukungeneli kokwesekwa nokwezinsiza, kusho ephakathi kwengama-35- kuya kwengama-64 enanini labesifazane bephelele kulesi sifundazwe okucishe kube ngamaphesenti angama-35 abesifazane baseWestern Cape. Ingxenye enkulu yabesifazane abasezingeni lokusebenza bahlala emakhaya okungaba asebehlulekile ukuthola umsebenzi noma abaqhuba umbiko.

INingizimu Afrika ikhuphuke ngezinga elilodwa kwelangonyaka odlule yanyuka yaba ngeyama-22 ngamaphuzu angama-64.2 ku-Index, ethola ukuthi ikhono lokuba ngosomabhizinisi labesifazane lokuthola amathuba lisekusekelweni izimo ezibazungezile ezindaweni abahlala kuzo.

Leli lizwe linabesifazane abakhula nsuku zonke ebuholini bamabhizinisi nokunethemba lokuthi iminyaka yabo izode yehla ngoba kuke kwanesikhathi lapho amagama abephezulu kuyilawo awabancike kakhulu emaqenjini epolitiki nakubaholi abathile noma asebethe ukukhula ngeminyaka.

Kafushane ngezibalo zabesifazane kuleli

  • Abesifazane boHlanga bangama-80.8% kubo bonke abesifazane baseNingizimu Afrika, abangamaKhaladi bangabesibili ngama-8.9% kubo bonke abesifazane eNingizimu Afrika, ababelungu bangabesithathu ngama-8% kubo bonke abesifazane eNingizimu Afrika kuthi abamaNdiya bona bangama-2.4% kubo bonke abesifazane eNingizimu Afrika.
  • Isifundazwe iGauteng isona esinabesifazane abaningi abangama- 24.5% kubo bonke abesifazane eNingizimu Afrika, iKwaZulu-Natal ibe ngeyesibili ngabangama-20% yabo bonke abesifazane eNingizimu Afrika, kuthi i-Eastern Cape ibe ngeyesithathu ngabali-11.9% kubo bonke abesifazane baseNingizimu Afrika. Abesifazane eNorthern Cape bangama-2.1% kuphela kubo bonke abesifazane eNingizimu Afrika. Okuqaphelekayo wukuthi kwanebeminyaka ephakathi kuka-0 kuya esi-9 nabaphakathi kwabaneli-10 kuya kwaba neli-19 eGauteng naKwaZulu- Natal banesibalo esifanayo sabesifazane, kodwa manje sekusukela kwabanama-20 abathelelekile abesifazane babengama-12.8% uma kuqhathaniswa nabathelelekile abesilisa ababengama-0.5% ngowezi-2002. Lezi kwabe kuyizibalo ezingezinhle nezazidala amahloni kokunye. Nxa ucabanga ukuthi lokhu sekuguqukile ushaye phansi ngoba uguquko alungakanani. Lokhu kwenzeka ngisho uHulumeni esewakhiphe onke amangwevu emizameni yokufukula abesifazane. Imibiko yansuku zaphuma yokubulawa ngesihluku sabesifanaze kanjalo nokuhlukunyezwa kwabo ezindaweni zokusebenza kufakazela khona ukuthi kusenzima. Kunjalo manxa kukhulunywa ngomnotho ngoba abesifazane basalandela, kuya kwabanama-34 iGauteng cishe inabesifazane abevile ezi-700 000 abangaphezu kwesibalo esilindelekile. Lokhu kukhomba ukuthi abesifazane uma sebeqeda esikoleni bafudukela eGauteng (njengabo abesilisa) ukuyozama umsebenzi noma ukuyoqhuba izifundo zemfundo ephakeme. IWestern Cape inephesenti eliphezulu labesifazane abaneminyaka ngabesilisa babelungu naboHlanga abaphezulu. Kwezinye izingxenye zezwe kusekhona ukukhuluma okuthi abesifazane basanqindwa amalungelo odabeni lobunini. Amabhizinisi Isibe nenqubekelaphambili iNingizimu Afrika ekunciphiseni ukungalingani ngokobulili lapho abesifazane beqala bezisungulela amabhizinisi besebancane, ngokwemibiko yesibili yeMastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE). Nokho, inani labesifazane abangabanikazi bamabhizinisi lisanqindwa ukungabi nazinhloso zokuba ngosomabhizinisi, zamathuba okubona amabhizinisi, ukungeneli kokwesekwa nokwezinsiza, kusho ephakathi kwengama-35- kuya kwengama-64 enanini labesifazane bephelele kulesi sifundazwe okucishe kube ngamaphesenti angama-35 abesifazane baseWestern Cape.
  • Ingxenye enkulu yabesifazane abasezingeni lokusebenza bahlala emakhaya okungaba asebehlulekile ukuthola umsebenzi noma abaqhuba umbiko. INingizimu Afrika ikhuphuke ngezinga elilodwa kwelangonyaka odlule yanyuka yaba ngeyama-22 ngamaphuzu angama-64.2 ku-Index, ethola ukuthi ikhono lokuba ngosomabhizinisi labesifazane lokuthola amathuba lisekusekelweni izimo ezibazungezile ezindaweni abahlala kuzo. Leli lizwe linabesifazane abakhula nsuku zonke ebuholini bamabhizinisi nokunethemba lokuthi iminyaka yabo izode yehla ngoba kuke kwanesikhathi lapho amagama abephezulu kuyilawo awabancike kakhulu emaqenjini epolitiki nakubaholi abathile noma asebethe ukukhula ngeminyaka. Abesifazane ngowe –1956 Kafushane ngezibalo zabesifazane kuleli izifundo zabo. Labo abasebenzayo, umbuzo uthi ngabe basebenza kuyiphi ingxenye yomnotho? Uma besebenza basemunxeni oqasha ngokujwayelekile, okungahlelekile (ngaphandle kwezolimo), kwezolimo noma basebenza emajalidini (babheke amakhaya, baqaphe izingane bapheke, nokunye).
  • Ngenkathi abesifazane abaningi beqashwe ngokusemthethweni eminxeni okungesiyo eyezolimo abaqashiwe abayizigidi ezi-4.77 noma abangama-67.4%, kuyaqapheleka ukuthi cishe abangama-14.4% noma abayisigidi baqashwe emajalidini (okukholakala ukuthi abaningi benza imisebenzi yasezindlini). Ngokwezibalo zeCPI zakamuva zithi abathengi baseNingizimu Afrika basebenzisa u-R2.45 ku-R100 osebenza kubasebenzi basezindlini. Ngakho-ke kuyinani eliphezulu elisetshenziselwa okwasezindlini okucishe kube yizigidigidi ezingama-R49 kubasebenzi basezindlini ngonyaka.
  • Umthombo: ISouth African Market Insight
Scroll To Top