Now Reading
Amahuzu azobuya amantombazane esehlome ngolwazi eMzimkhulu
Dark Light

Amahuzu azobuya amantombazane esehlome ngolwazi eMzimkhulu

Ifunga iyagomela iNkosi yaseMzimkhulu eningizimu yesifundazwe iKwaZulu-Natal ithi bazowuvala umkhuba wokuthwalwa kwezingane zamantombazane njengoba sebeqale umkhankaso waminyaka yonke wokufundisa izintombi ngalo mkhuba ovame ukwenzeka ngezikhathi zamaholidi kaZibandlela uma sekubuye amagoduka.

INkosi uMluleki Msingaphansi ithi lo mkhankaso bazowenza njalo ngoZibandlela ngesikhathi sekubuye abasebenza emadolobheni, baqwashise izintombi ukuthi zingalingeki ngoba aziheha ngakho konke azithembise nemishado egcina ingenzekanga. 

Ithe endaweni yayo eMzimkhulu ziningi izingane ezigcina zingabuyelanga ezikoleni uma sekuqala unyaka ebezithenjiswe umshado. Azibuyeli ezikoleni ngoba sezikhulelwe amagoduka engasazinakile esephindele emisebenzini. 

INkosi uMsingaphansi ikukhulume lokhu eKokstad ngoLwesithathu emkhankasweni wezinsuku ezili-16 wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.

Lo mcimbi bekulindeleke ukuthi uhanjelwe uMphathiswa Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu KwaZulu-Natal, uMhlonishwa uSipho Hlomuka, ophinda abe yisithunywa sentuthuko esifundeni iHarry Gwala. 

INkosi uMsingaphansi ibikhuluma kulo mcimbi ibambele uSihlalo Wendlu YobuHoli boMdabu KwaZulu-Natal, iNkosi uPhathisizwe Chiliza. 

INkosi uMsingaphansi ithe okwenziwa endaweni yayo kakuseyilo isiko kepha umkhuba wokwehlisa isithunzi abesifazane njengoba izintombi zigcina sezingasezona izintombi nokuthi lo mkhuba kawenziwa emizini okudliwa kuyo izambane likapondo ezokwazi ukuzilwela ngomthetho uma kuthwalwa izingane zayo.  Iqhube yathi abenza lokhu bakwenza emizini ehlwempu lapho izingane zihlala nogogo abagcina bekhohliswa ngezimbuzi kuthiwe kuyalotsholwa. 

“Leli siko lalingenziwa ngale ndlela emandulo, imindeni yayihlangana kuvunyelwane ukuthi ingane izokwendiselwa kwabani futhi ngesinye isikhathi kukhulunywe nayo. Lokhu okwamanje ukusa nokuxhashazwa kwezingane ngokocansi,” kusho iNkosi uMsingaphansi. 

Kulokhu ufakazelwe iMeya yendawo, uMhlonishwa uBheki Mtolo, ethe elakuleli kalibhekene nokuhlukunyezwa ngokobulili nje kuphela kodwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. 

“Ngikusho lokhu ngoba abenza lo mkhuba abesilisa kwabesifazane futhi kwenziwa abantu abathenjwa abagilwa okubalwa kubo izihlobo nalabo abazibiza ngobaba nezikhulu ezithembekile okungakholakali uma sebevela obala,” isho kanje. 

Ithe imbangela yalokhu ukuthi abesifazane abaningi bakuleli bancike kakhulu kwababaganile kumbe abathandana nabo futhi kabanalo imuva bahleli emishadweni ngoba bengazi ukuthi bazothathani bahlanganise nani ukuze bahlukane namadoda abo. 

See Also

“Yingakho uHulumeni ebambisene nezinkampani ezizimele kufanele basheshise izinhlelo zokuthuthukisa abesifazane ngokomnotho bazimele bangahlali emishadweni noma behlukumezeka,” kusho iMeya uMtolo. 

Ithe ubufakazi balokhu amazwe anabantu besifazane abazimele angabhekene nenkinga yokuxhashazwa kwabo. 

“Zibalelwa kumaphesenti amahlanu kuphela izinkampani zakuleli ezibhlaliswe kuJSE ezineZikhulu Eziphezulu zabesifazane, kuHulumeni ngisho nasezinkampanini zabezindaba ababhala ipolitiki neziphenywayo ikakhulukazi abesilisa, ” kusho iMeya uMtolo. 

Ithe okubuhlungu ukuthi abesifazane banemisebenzi abayenzayo abangayikhokhelwa ngoba iningi labesilisa liphuma emizini yalo libukeka futhi lidlile ngenxa yabesifazane abenza imizi yalo ibukeke. 

Ukhuluma lokhu nje uKhomishana Wamaphoyisa esifundeni iHarry Gwala, uGeneral uMandlenkosi Chirwa, ubesanda kudalula imininingwane emayelana nezigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane zokuthi idolobha laseKokstad elihamba phambili lilandelwa uMzimkhulu ngamacala okuhlukumeza abesifazane kulesi sifunda. UGen uChirwa uthe izigameko eziningi zenzeke ngesikhathi semvalelwakhaya edalwe ukhuvethe. 

Scroll To Top