Now Reading
Ithole ithuba iTaliban kuhoxa iNATO e-Afghanistan
Dark Light

Ithole ithuba iTaliban kuhoxa iNATO e-Afghanistan

Aya ngokukhula amandla eqembu lophumasilwe iTaliban e-Afghanistan. Lokhu kulandela umbiko ovela ePakistan othi leli qembu seliphumelele ekuhlwitheni umngcele kuHulumeni wase-Afghanistan ophakathi kwalelizwe nePakista

. Ekwenzeni lokhu leliqembu libe selehlisa ifulegi likaHulumeni wase-Afghanistan okuyizinkomba zokuthi sebushintshile ubuholi kule ndawo. Lo mngcele usetshenziswa kakhulu ngabantu ngabase-Afghanistan abasedolobheni iWesh nabasePakistan bedolobha iChaman. Lo mngcele ungobaluleke kakhulu e-Afghanistan njengoba kunguwo ofinyelelisa abakwamanye amazwe edolobheni elikhulu eliseningizimu ye-Afghanistan iKandahar kanti futhi uphinde uxhumanise kakhulu amachweba akuleli lizwe nawasePakistan.

Imininingwane kaHulumeni wase-Afghanistan ukhombisa ukuthi lo mngcele usetshenziswa ngamaloli angama-900 ngosuku. Ukuthathwa kombuso kulo mngcele kuphoqe iPakistan ukuthi ivale izingxenye zomngcele wayo ne-Afghanistan ngemuva kwempi ebishubile phakathi kwamabutho eTaliban namasosha ase-Afghanistan azungeze iWesh. Izikhulu zase-Afghanistan zithi amasosha kaHulumeni ahlehlisele amasosha eTaliban emuva futhi aphethe isifunda esingasemngceleni weSpin Boldak esifundazweni saseKandahar. Kepha, izakhamizi nezikhulu zasePakistan zithi iTaliban elawula imingcele yalesi sifunda. Okukhomba ukukuthi kukhona ukufihla ulwazi ngokwehluleka kuHulumeni wase-Afghanistan.

ITaliban ilwela ukuxosha amabutho angaphandle futhi anqobe uHulumeni osekelwa i-United States of America (USA) eKabul eselokhu baxoshwa kuwo ngowezi-2001. Kulezi zinsuku ibonakala ingena ntanga iTaliban njengoba isiminingi imngcele esiyizuzile iphinde izuze nezifundazwe iHerat, iFarah neKunduz ezisenyakatho nasentshonalanga.  Ukulawulwa kwezikhala zemingcele kuvumela iTaliban ukuthi aqoqe imali eyobe isiyisebenzisa ukuthenga izikhali nokukhokhela amanye amasosha ayo.

UMengameli waleli lizwe uMnu u-Ashraf Ghani uvakashele isifundazwe esisenyakatho neBalkh ngoLwesibili eyohlola ezokuphepha ngemuva kokuthi iTaliban idudule amasosha kaHulumeni ezifundeni eziningi.  UMengameli uGhani uhlangane nezakhamizi waziqinisekisa ukuthi umgogodla weTaliban uzophulwa futhi amabutho kaHulumeni azothatha zonke izindawo esezilahlekile.

IPhini likaMengameli u-Amrullah Saleh libhale kuTwitter ukuthi iTaliban isiqalile ngomkhankaso wayo wokuphoqa abakwezinye izinkolo ukuthi bamukele inkolo yobuSulumane. Umvuzo wokwenqaba ukwenza lokhu ukufa okanye ukudlelwa umuzi, umhlaba nemfuyo.

Ngokwemibino yaleliqembu, wonke umuntu e-Afghanistan kumele alandele futhi ahloniphe inkolo yobuSulumane. Ukukwenza lokhu kuchaza ukuthi abesifazane abavumelekile ukufunda, ukusebenza, ukuhamba edolobheni ngaphandle kokuphelezelwa ngowesilisa kanti nezimpahla eziveza izingxenye zomzimba ngaphandle kobuso azivumelekile. Umsuka wakuvuka umbhejazana kweTaliban kube isimemezelo se-USA sangoNhlaba sokuhoxa e-Afghanistan. Lesisimemezelo sakhuthaza amanye amalunga eNorth Atlantic Treaty Organization (NATO) ukuthi enze okufanayo.

Emveni kwalesi simemezelo i-USA namanye amazwe abambe iqhaza kwezokuthula nokuphepha emhlabeni abe esehlela izingxoxo zokubuyisana phakathi kweTaliban noHulumeni wase-Afghanistan. Nakuba lezi zinhlaka kwakuhlelwe ukuthi zihlangane ngoNhlaba kodwa okuze kube manje lokhu akukaze kwenzeke. Lomhlangano wawuhlelelwe ukuba sedolobheni laseTurkey i-Istanbul, inhloso yawo kwakungukudingida udaba lokuhlalisana njengoba izinhlaka ebekuyizo ebeziqaphe ukuphepha nokuthula kuleli lizwe sezihoxa.

See Also

Umnyango wezokuvikela eGermany wathi wona uzimisele ukuhoxisa umbutho wawo kule nyanga kaNtulikazi, okuyisiphakamiso esavunwa iNATO nayo eyathi izokwenza njengalo leli lizwe. Zizine kulenyanga iGermany ihoxise wonke umbutho wayo kwathi iNATO yawunciphisa ngesibalo esibonakalayo okuyiso esesishiye eminye imingcele ingagadiwe namanye amadolobha eqashwe kuphela umbutho kaHulumeni esekuvele kucacile ukuthi angeke wamelana namasosha eTaliban.

I-USA yona ihlele ukuhoxisa awayo amasosha mhla zili-11 kuMandulo. INATO ne-USA bebenamasosha angama-13 000 e-Afghanistan kanti ibisingaphezulu kweminyaka engama-20 lawamasosha ezinzile kuleli lizwe. Lokhu kushiya isigubhukane kwe-USA neNATO kubonakala sekuqalile ukuba nomthelela ongemuhle kunhlalakahle yabantu base-Afghanistan. Ukunqaba kweTaliban ukuhlangana noHulumeni wase-Afghnanistan kudalwa umbono waleli qembu ukuthi lokuHulumeni uyisichuse se-USA.

Ngokwaleliqembu ukuhlangana kwalo nalo Hulumeni kuyefana nokuthi lihlangane ne-USA uqobo kanti kulona inhloso ibonakala icacile okungukuthi bafuna ukulinqinda amandla. Leli qembu elagudluzwa ngesankahlo nakuba lanqoba ukhetho lukazwelonke ngowezi-2009 lisabambe igqubu okuze kube imanje liyazama ukubuyela emandleni. Kukhulu ukukhathazeka nakwamanye amazwe ngokubuyela kweTaliban emandleni kuleli lizwe. IPakistan inovalo lokuthi leli qembu lizokhuthaza amaqembu amavukela mbuso angaphakathi kulo ukuthi athathe izikhali alwele ukuthi leli lizwe lilandele ngokuphelele izimiso nemithetho yenkolo yobuSulumane. Leli lizwe nakuba libuswa ngokwalenkolo kodwa alinayo ingcindezi kwabezinye izinkolo yokuthi balaxaze ezabo izinkolo balandele lena yobuSulumane.

I-Turkey nayo inovalo olufanayo kodwa futhi iphinde ibe novalo lokuthi leli qembu lingase likhethe ukungasebenzisani nayo uma kwenzeka liba kuHulumeni njengoba iTurkey izama kakhulu ukuba namandla okulawula ipolitiki yaseMiddle East. I-USA isimemezele ukuthi ekuhoxeni kwayo kungenzeka ithathe abesifazane ababonwa njengezitha yiTaliban kanjalo nezingane ebesezivele seziqalile ukufundiswa ngempilo yasentshonalanga.

Scroll To Top