Now Reading
UbuDlamini obakha amaSwati buhle kepha abuhambisane nesikhathi
Dark Light

UbuDlamini obakha amaSwati buhle kepha abuhambisane nesikhathi

Ngingusomlando nosolimi esizweni samaSwati ozinze eMpumalanga. Ngithi ake ngisike elijikayo ngengicabanga ukuthi kwenzeka kwelakwaNgwane nasesizweni samaSwati jikelele. Kulesi sigaba kunzima ukuthola imithombo ethembekile ngokwenzeka eSwatini njengoba amaziko ezindaba angaphansi kukaHulumeni engayithi vu eyalabo abangahambisani nombuso weTinkhundla. Kanti futhi nalabo asebezisungulele amaphephandaba abo ezinkundleni zokuxhumana, nabo bengayithi vu ngokuhle okwenziwa yilo mbuso.

Lithi elami, ubuDlamini lobu obuyinsika yesizwe sakithi kusukela sasungulwa, yibona kanye futhi osebenza isizwe sibe sengozini yokushabalala futhi. Yibona futhi obuholele kulolu dweshu olubonakala kulezi zinsuku.

Ukwakhiwa kwesizwe ngingakwehlukanisa ngezigaba ezintathu. Isigaba sokuqala yilapho khona oDlamini befikela kwelasoPhongolo, nezibongo zamaLangeni. Ekufikeni kwabo ngokwenani babewuhlanga oluncane, okwenza bathande ukuganana nezizwe abazifica lapho njengoMndzebele, oHlophe, oNsibandze. Ngisho nezinduna zemizi yaMakhosi okuqala zaqhamuka kulezi zibongo. Babona kukuhle ukuhlangana nazo ukuze bazibuse kahle. Lokho kwabeka isisekelo esinamandla esizweni esabizwa ngesakwaNgwane. Izibongo ezehlukene zihlangene ngokubusa isizwe sakwaNgwane

Esesibili isigaba sokwakhiwa kwesizwe yilapho khona iNkosi uSobhuza isilishiya elaseningizimu ibheka eLusutfu iyohlula izizwe ezinkulu njengoMagagula, oMnisi, noMaseko, nezinye eziningi ezabe zisenkabeni yaleli esilibiza ngeSwatini namhlanje. Lapha-ke oDlamini baqhamuka nendlela entsha yokubusa.

Ngokungazethembi lezi zizwe abazinqobile kabafunanga ukuhlangana nazo kakhulu. Ngisho izikhundla eziphezulu ezweni kazinikwanga lezi zibongo. Emlandweni nje wamaSwati uzongatholi umuntu owayeyiSikhulu Esiphezulu ozalwa kulezi zibongo, yingoba kwakusatshwa amandla azo, engithi kusenjalo nanamuhla kwesinye isikhathi.

Esesithathu isigaba eseNkosi uMswati wesibili, “ULodvungandzaba waseMbelebeleni.” INkosi uMswati iyona eyabeka kakhulu aMakhosi kulo lonke leli elalinqotshwe uyise uBhuza kuletindze. Wayebeka kakhulu abanewabo ayebethembile.

Ngokubonakala ukuthi nabo kabasethembekanga bonke, sekukhona asebevukela umbuso, kwabekwa izinceku ezethembekile zendlu kaDlamini, njengoShongwe, uMdluli, uDvuba, njalo njalo. Uma uzobheka-ke uzobona ukuthi abakwaDlamini kulo mbuso babengafuni umuntu wesinye isibongo asondele kakhulu emandleni.

Bethembana bodwa. Iyona ndlela yokubusa esasetshenziswa aMakhosi akithi kwaNgwane leyo.
Ngithi-ke mina le ndlela ezikhathini zanamhlanje ayisalungi. Izolo nakuthangi kwakusakhiwa isizwe, kodwa namhlanje lapho khona sesiphephile njengesizwe samaSwati futhi lapho sesinesiqiniseko ngobuzwe bethu esizimisele ukubulwela, asisekho isidingo sokubusa ngendlela endala.

See Also

ODlamini kabadedele amandla, kabawethembe amaSwati abawabusayo ukuba ahlakaniphe ngokwanele ukuthi engathatha izinqumo ezizothuthukusa uNgwane wonke. Futhi kufanele oDlamini bethembe ukuthi amaSwati kawasoze abuchitha uBukhosi, ngaphandle-ke uma uBukhosi buwacindezela njengoba kwenzeka. UBukhosi iyona nto esihlanganisa sonke njengamaSwati; eSwatini naseMpumalanga. Uma sekushabalele bona, nesizwe samaSwati sisengozini yokushabalala. Bayakwazi konke lokho abaseSwatini. Kodwa asebekhathele yikho yile ndlela yokubusa yaMakhosi engahambisani nezikhathi.

Elokugcina lami lithi njengoba elaseSwatini laqhamuka nendlela yokubusa ezinze esiSwatini, umbuso weTinkhundla, kungaba kuhle phela iNgwenyama itshale izimali ekuyithuthukiseni le ndlela. Kuphume imifundaze amaSwati ayihlaziye le ndlela yeTinkhundla, ukuthi ingathuthukiswa kanjani yikhona izomelana nezingqinamba abhekene nazo amaSwati.

Kuyinselela nakithina maSwati kulona lonke ukuthi sizinikele ekuthini lendlela ingathuthukiswa kanjani ukusebenzela isizwe samaSwati. Hleze ingaba yisibonelo esihle se-Afrika ukuthi nathi sinakho okwethu futhi kuyasisebenzela. Nkhosi!

Scroll To Top