Now Reading
Kufanele ngabe kudala kwaqala ukushushiswa kwabaholi kuleli
Dark Light

Kufanele ngabe kudala kwaqala ukushushiswa kwabaholi kuleli

INgizimu Afrika kubukeka sizwakala isikhalo sayo seminyaka engamashumi amabili okusempeleni ukushushiswa kwabaholi baleli lizwe kufanele ngabe kwaqala kowayengumengameli wakuleli uMnu uThabo Mbeki njengoba kwabhubha izinkulungwane zabantu engafuni ukwamukela ukuthi kusemahlombe kaHulumeni ukunikezwa kwamakhambi okuthothobalisa igciwane lengculazi ukuze abantu eselibahaqile bakwazi ukuphila isikhathi eside.

Kunalokho kwathi noma kunoxhaso olwaluqhamuka emazweni aphesheya lapho kwakulekelelwa isifundazwe iKwaZulu-Natal okwakuhlalukile ukuthi isona esinesibalo esiphezulu sabantu asebephila naleligciwane kodwa wamshaya phansi ngonyawo uMnu uMbeki wathi loloxhaso maluze kuHulumeni omkhulu kwuncunzulelwe zonke izifundazwe. Konke lokho kwakukhomba ukungabakhathaleli abavoti.

Okusempeleni nje lesi sinqumo esikhishwe iNkantolo YoMthethosisekelo osukwini lwangoLwesibili zingama-29 kuNhlangulana 2021 isikhiphela owayenguMengameli. Lokhu siyakudinga njengezakhamizi zakuleli ukuthi sikhishelwe nalapha emazingeni omasipala njengoba ilapho inkohlakalo idla lubi khona.

Okunzima kakhulu kugembulwa njempilo yabantu ngokunciphisa imali okumele ibhekane ngezidingo zemiphakathi edla imbuya ngothi kanye nengqalasizinda kungahlangatshezwana nayo nanjengoba kusenezindawo lapho kusaphonseka abantwana ezindlini zangasese kwezinye sezikoleni zakuleli kusedlula emhlabeni abantwana kweminye yemifula belibangise ezikoleni behluleka ukuwela ngoba engakhiwe amabhloho.

Konke lokhu kwenzeka ezindaweni ezinamehlo (okungamakhansela) oMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu futhi nabo labo bantu bekhethwe yiwo amalungu omphakathi kodwa kuzifanele nje.

Naye ke uMsholozi isinqumo esikhishwe ngaye besidingeka ukuze ezobulungiswa kuleli zibuyisele ithemba ezakhamuzini zakuleli lokuthi akekho ongaphezu komthetho kusezingeni kona ezweni lapho kukhona abezephulela umthetho kugcine ngabo izakhamizi zigcina sezingazethembi ezobulungiswa zigcine dezizithathela komthetho ezandleni.

Ukuchema kwezobulungiswa kuleli kusukela ekuchemeni kwezokushushisa. Kukangaki uNgqongqoshe uPravin Gordhan ekhonjwa ngenjumbane kuKhomishini kaZondo naye azifikele yena avume ayekuphikile kodwa angathathelwa zinyathelo sekuze kwacacela ngisho nengane encane ukuthi ngisho uMvikeli Womphakathi ukuthi unqundwa amandla ngokuthi uma ethathela abasezikhundleni zikaHulumeni izinkantolo sezinomkhuba wokuthutha isicelo sakhe aze ethweswe nezindleko zokuhlala kwenkantolo lokho osekumnqunda amandla ekuthatheleni abakuHullumeni izinyathelo.

Esinye nje isigameko lapho ukuphulwa kwemigomo yokuvikela ukuthelelana ngokuvethe kwaqala ukwephulwa amabutho eNdlunkulu kaZulu ephume ngobuningi bawo ephelezela iSilo siyotshalwa kodwa akushiwongo lutho ngokuphulwa kwemigomo.

EMgungundlovu kuyokwesekwa uMsholozi eNkantolo nakhona kwathuleka abeseki baMsholozi bephume ngobuningi babo kodwa kuthe makuphuma abeseka iqembu le-EFF liyokhalazela ukungabanjezelwa kokugonywa kwezakhamuzi. Kwaqubuka ebezokushushisa bezwakala sebethi bazoshushisa abahleli bale mashi.

See Also

Kube njalo futhi lapho uMehluleli uZondo ebiza isithangami sabezindaba ezodalula ukusongwa kwamanethi ngoba ofishi omkhulu onguMsholozi abebheke ukuwubamba sowahlulelwe yize ungehlulelwe. Kona ukubanjwa kombuso kodwa yena uMehluleli akasenaso isikhathi sokupheka ngemibuzo umndeni okuthiwa iwona owawulawula uMsholozi khathi esenguMengameli.

Lokho okufakazela izinsolo zaMsholozi ukuthi leKhomishini idinga isiqu sakhe konke lokho kuyacaca ukuthi kusetshenziswa amaKhomishini nezinkantolo ukulwa izimpi zamagqubu ngaphakathi eqenjini elibusayo.

UKhabazela njeNgongqongqoshe ophethe esemnkantshubomvu ikakhulukazi eMnyangweni Wezempilo angathathwa njengomgogodla abethembele kuwo uMengameli obekungenzeka agcine eselisekela lakhe manje ukuvela kwezinsolo ezimhlanganisa nenkohlakalo le uMengameli athatha isihlalo wathembisa ukuyikhuculula kwayena uMengameli uzithola esenkingeni yokuncishelwa izikhuni azibasela ngazo ihlandla lakhe lesibili.

AbeNkhosi baseSwatini
ElakwaNgwane izakhamizi zakulo ezizozilungisela izinkinga zazo njengoba ukuphila ngokuthathelwa izinqumo nanjengoba ngisho nezinhlangano ezimele abasenenzi okuwuhlaka oluletha umnotho ezweni nokuqinisekisa ukuqasheka kwezakhamizi ukuze zingabulawa yindlala kodwa kulula ukuthi zivalwe umlomo. Ngakho ke isixazululo soqhamuka uma nazo izakhamuzi zingezuhlukana phakathi.

Scroll To Top