Now Reading
Ingozi yokushabalala kwefagugu lomlando wezindawo
Dark Light

Ingozi yokushabalala kwefagugu lomlando wezindawo

nguMfo waKwaNomajalimane

Ngeshwa umlando okhona noqhakanjiswayo ngowabaholi namaqhawe ezwe kuyekwe lo wabantu bendawo abenza isithombe somlando siphelele


Buningi ubufakazi obuveza ukuthi umlando waboHlanga e-Afrika awuqali futhi kawupheli ngokufika kwabacindezeli bamaKhrestu namaSulumane. Ubufakazi balokhu abuqukethwe nje ezilimi zethu zona ezingumlando ngowazo kepha omunye uqoshwe ematsheni nasemagameni esiqambe ngazo izinto.

Yebo bafika nje abafo izintaba nemihosha e-Afrika kunamagama. Yize kuthokozisa ukubona abantu, okungaba ngabantu noma zifundiswa zinetshisekelo ekubhaleni umlando wabantu okuthiwa bangamaqhawe noma izigameko ezikuzwelonke ikhona ingozi yokukhohlwa ukuqhakambisa umlandu kanjalo nomlando wezindawo. Umlando wendawo yiwo esimweni esejwayelekile ozala umlando kuzwelonke. Lokhu sikusho ngani?

Iqhawe noma iqhawekazi okusuke kubhalwa noma kukhulunywa ngalo imvamisa kusuke kukhiwa umlando walo phezulu lapho selinezibongo. Isibonelo uMandela nowamukelwa ngumlando nabantu jikelele njengeqhawe izibongo zakhe zivela esekupolitiki kuzwelonke, esejele nayilapho esenguMengameli wokuqala wezwe elibuswa ngaphansi kwedemokhrasi.

Ngisho ngosuku lokulondolozwa kwakhe umlando owabe ukhulunywa ngowendoda eyalwa nobandlululo, yaboshwa, yaphuma yaba ngumengameli.

Nansi-ke indaba.
Kulo mlando omuhle kasizwa owendawo, owabantu abakhula naye uMandela, othisha bakhe bakasontosikole, izinsizwa ayelusa nazo, izintombi ayezishela zanqaba ezinye zavuma. Izingqwele zakhe nalabo ababemumisa kabi lapha endukwini. Kasizwa ngabafana angena nabo ekwalukeni. Bangaki nje abazi umlando kanina uMama uNosekeni indodakazi kaNkendama. Uthini nje umlando kathisha wakhe wokuqala uNks uMdingane negama lesonto elithi Nelson elaqhamuka kuye.

UMnu uMangaliso  Sobukwe

Esinye isibonelo ngumlando wesibhicongo saseSharpeville namuhla esesingumlando wezwe. Lapho igama eligqamayo ngelikaMnu uMangaliso Sobukwe. Kepha bambalwa abazihlupha ngokwazi umlando wabantu ababehamba noSobukwe abanye abagcina ngokufa. Babengobani bevelaphi, kwafika kanjani izindaba zokuthi balimele emakubo? Kwenzakalani ngemindeni yabo nokunye. Ngokungazi ngalabo ababeseduze komlingisi omqoka emlandweni sizincisha ulwazi lokuqonda umsuka kanjalo nesithombe esiphelele ngaye.

Umlando wendawo nabantu
Nakuwo amagama ezindawo ngokufanayo, kunenkinga. Okwakhona kuze kudabukise ngoba ngisho abantu bendawo bavame ukuzithela ngabandayo. Uma nje ngingenza isibonelo ngamalokishi lawa azungeze iTheku njengaseMkhumbane, eChesterville, eLamontville, KwaMashu, eMlaza, eNtuzuma naseNanda.

Lapha umlando owaziwayo nokhishelwa izimali ezishisiwe ukuze uqoshwe ngowezikhulu nabaholi. EMkhumbane nje abantu bavame ukukhuluma ngisho okungeyikho ngemashi lapho abesifazane abase bekhathele yimithetho eyabe ilawula ukuthengiswa kotshwala begasela oluhhohho.

Lapha kuvela amagama amakhosikazi okuthiwa ayehola la makhosikazi nalapho kukhulunywa iphutha ngoba amagama abanye ayenamekwa nje ngoba besondele sebezwe umsindo. Akekho okhuluma ngokuthi la makhosikazi ayedayisa ‘into yomgodi’ (isiqatha nogavini) ayengobani, ikuphi imizi yawo nokuthi baphelelaphi.

See Also

UMnu uMarshall Campbell

Iqiniso lithi umlando wabo ngowendawo ngoba babengabendawo kepha awukho ngisho emtampweni wezincwadi khona endaweni kepha ukhona okaSobukwe, okaMandela nowamanye amakhosikazi kazwelonke. Njengoba ngishilo ekuqaleni lesi simo siba yinkinga uma sekufuneka umlando ophelele.

Okungenziwa
Umbuzo osalayo ngothi ngabe singawuqoqa kanjani umlando wendawo? Impendulo lapha ilele ekubambisaneni komphakathi nabantu noma imindeni ethintekayo kanjalo noHulumeni wendawo kanye nowesifundazwe.

Kubantu, wonke umuzi kumele uqale usekele izingane ekufuneni kuqala umlando womndeni bese kuba ngowomphakathi wawo. Lokhu nezikole zendawo kumele zilekelele. Emphakathini kuhle labo badala baziveze ukuze kube lula ukuthola umlando kubo.

UHulumeni wendawo nowesifundazwe yibo abakha imitapo ngakho kumele baqinisekise ukuthi imitapo yolwazi endaweni inawo umlando waleyo naleyo ndawo. Lena kumele kube yinkundlamshikashika elumbene nomkhankaso wokubhala kabusha nokubhala umlando waboHlanga wangempela. Ingangathi.

Scroll To Top