Now Reading
Ngale kukaShenge kuneNdlovukazi uGwabini
Dark Light

Ngale kukaShenge kuneNdlovukazi uGwabini

Njengoba kuhlale kuvela emlandweni weSihlalo kukhona owesifazane oludondolo eNdlunkulu


Ngesikhathi yonke imilomo ivunana ezweni ngoholo loMntwana waKwaPhindangene odabeni oluthinta iSihlalo yena ukhomba udume komunye eNdlunkulu. Ekhuluma nelaboHlanga uMntwana uthe konke akwenzayo ukwenzela iSihlalo nokuthi kwaba ngumsebenzi akhonjwa kuwo njengoba kwenzeka kokhokho bakhe . Nokho kulokhu uthe lize lingalitshalwa iqhaza leNdlovukazi uMaZungu.

“Bengimazi impela kulokhu ngimaze ngokunye. Ube ludondolo olumangalisayo ngesikhathi ekumela lokho ayikho, ehlanganisa umndeni, kusho uMntwana. Kpha ungubani uNdlunkulu okaGwabini? Uma ezichaza yena uthi: “Mina nginguMavis Maud Ngitheni. Ngizalwa nguMnu uRichard Mzalwana Zungu, kumaQwabe, intombi yaseNhlophenkulu. Ngazalelwa edolobheni kwaNongoma, lapho inkaba yami yasala khona. Ubaba wayehlala khona edolobheni kwaNongoma. Njengomuntu owayengowokufika lapha kwaNongoma evela endaweni yaseClermont, ubaba wayengumkhandi wezicathulo bemazi ngokuthi ngushoe maker. Ubaba wagcina esehlala kwaLindizwe, okuyilapho ngaqala khona ukufunda. 

INdlovukazi ibingapheli nasolimini lweSILO esidala ngoba ngisho emicimbini ibisho kugcwale ukuthi ‘umama’ lapho yazisa izihlwele ukuthi naye ukhona lapho emcimbini. 

See Also

Cishe  kuzo  zonke izinkulumo kanjalo nezitatimendeni abe nazo uMntwana kula masonto edlule kusuka kwebuze iSILO nangesikhathi kuhamba iGwalagwala, uMntanenkosi, belingasali elokuthi “ngokuxhumana neNdlovukazi uMaZungu …” nobekusho ubumqoka bakhe (okaGwabini)  ekuthatheni izinqumo ezinqala nebezikhomba indlela eya phambili.

Ukuba khona kwabesifazane abamqoka nabanamandla  eNdlunkulu okungaba ngodadewabo noseSihlalweni noma onina akuyona into entsha. Empeleni elakwaZulu ‘lingowesifazane’ ngeNdlovukazi uMthaniya kuveza khona lokho ukuthi abesifazane eBukhosini bamqoka yize kokunye bengagqami. Kulokhu uMntwana  uligqamisile elikaNdlunkulu okaGwabini.

Scroll To Top