Now Reading
Ziyalakanyana izinkinga kuNdunankulu wase-United Kingdom
Dark Light

Ziyalakanyana izinkinga kuNdunankulu wase-United Kingdom

NgoLwesithathu, uNdunankulu we-United Kingdom (UK) uBoris Johnson ubengaphansi kwenkulu ingcindezi yokuchaza ngesimo sakhe sezimali. Lokhu kulandela izinsolo zokwephula umthetho wokhetho ngokwamukela umnikelo ngendlela engafanele. 

Lo Ndunankulu usolwa ngokwamukela umnikelo ngokuthi kuvuselelwe isakhiwo sakhe esisendaweni yomtakabani iDowning Street. Lolu lwazi luputshuzwe ngowayengumeluleki omkhulu kalo Ndunankulu uDominic Cummings. Le ngcindezi nokusolwa kufika nje ezinsukwini eziyisithupha kuzoba nokhetho lo Hulumeni Basekhaya e-England, eWales naseScotland. 

Akulona lodwa lolu lwazi oluputshuzwe uCummings kodwa uphinde wakhipha noluthinta ukuziphatha kukaJohnson ngesikhathi izwe lingaphansi kwengcindezi yokhuvethe. 

Ebuzwa ngalezi zinsolo, okhulumela lo Ndunankulu u-Allegra Stratton, uthe yonke iminikelo, izipho kanye nokunye ukuhlomula konke kwavezwa obala kanti ayikho imali yeqembu iConservative Party esetshenzisiwe ukuvuselela isakhiwo. UJohnson njengoNdunankulu unikezwa uHulumeni ama-Euro ayizi-30 000 minyaka yonke ukuthi avuselele futhi agcine sisesimweni isakhiwo ahlala kuso kodwa ngaphezu kwalokhu kuba sekuba yiphakethe lakhe uNdunankulu. 

Ongqongqoshe bakhe bebelokhu bemuvikela uJohnson bethi wazikhokhela yena ukulungisa lesi sakhiwo kodwa akucaci ukuthi lokhu wakwenza nini kanti njengoba izindleko zokusilungisa zihlawumbiselwa a kuma-Euro ayizi-200 000 akucaci ukuthi wayithathaphi le mali. 

Ngaphansi kwemithetho yomnikelo yokhetho, uJohnson kwakumele awuveze obala lo mnikelo. Iqembu eliphikisayo iLabour Party selicele ukuthi iKhomishini Yokhetho iluphenye lolu daba. USekela Sihlalo kuleli qembu u-Angela Rayner ubhalele inhloko yezinhlelo zikaHulumeni uSimon Case, ukuthi aphenye lezi zinsolo njengoba uCummings ethi uJohnson wayefuna abaxhasi bavuselele lesi sakhiwo ngokuyimfiyo ngesikhathi kuyiwa okhethweni lukazwelonke ngowezi-2019. 

UCummings uphinde wathi wamtshela uJohnson ukuthi lokhu akwenzayo kuwubuwula, kunokungathembeki futhi akuhambisani nomthetho. Ebuzwa ngokuthi uJohnson wake wanikezwa yini isikweletu iqembu lakhe iConservative Party ukuvuselela isakhiwo, uGrant Shapps onguNgqongqoshe Wezokuthutha uthe: “UNdunankulu wayesevele ezikhokhele.” Nakuba lo Ndunankulu ebesekwazile ukuzakhela ugazi ikakhulukazi ngendlela asilawule ngayo isimo sokubhebhetheka kokhuvele kanye nesivumelwano sokuhlubuka ku-European Union (EU) esaziwa ngeBrexit. 

Konke lokhu sekunambithwa ngenye indlela njengoba sekuvela nenkulumo ethi lo Ndunankulu uthe zingamane ziqoqelane ngobuningi bazo izidumbu kunokuthi kubuyelwe kumthetho emvalelwekhaya. Ebuzwa ngalezi zinsolo uJohnson uphike walala ngomhlane. NgoLwesithathu uxwayise ngokuthi uzozihoxela esikhundleni uma kungavela ukuthi ngempela ukushilo lokhu. 

Le nkulumo kubikwa ukuthi uyisho ngoMfumfu wanyakenye ngesikhathi ukhuvethe lukhomba ukungalawuleki kuleli lizwe. Umholi weLabour Party uKeir Starmer, usetshele amalungu ePhalamende ukuthi nanoma ngubani odukisa iPhalamende kumele azihoxele ngoba kuyacaca ukuthi kukhona ongenalo iqiniso njengoba kusolakala ukuthi ngomunye wongqongqoshe bakaJohnson okhiphe le ndaba. 

UJohnson uthi lowo onobufakazi ukuthi le nkulumo iphuma kuye akaphumele obala. Le nkulumo ayihlali kahle kwabaningi e-UK ngoba inqwaba yabantu abafa ngalesi sikhathi. 

Okucasula kakhulu abantu ukuthi bayibona imufanele uJohnson le nkulumo njengoba aziwa ngokuba nolwimi olubudedengu nokwehluleka ukufihla imizwa yakhe. Ngaphambi kokwethulwa kohlelo lokugoma ngomgomo i-Oxford-AstraZeneca leli lizwe lalingelinye lalawo e-Europe ahaqwe kakhulu ukhuvethe. 

Njengamanje bangama-127 000 abantu asebebulewe ilesi sifo kanti asebesindile kuso bevile kuzigidi ezine. Lokhu kunikeza isithombe sokuthi lesi sifo besidla lubi kangakanani kuleli lizwe. 

Kuthe kungethulwa umgomo zaqala zehla izibalo zabafayo nabahaqekayo. Yonke le mibiko ifika ngesikhathi lapho kunoxhaxha lwemibiko evela ngoJohnson. 

See Also

Kumanje ubhekwe ngeso lokhozi njengoba konke lokhu kwenzeka vele baningi ababethi kuzokwenzeka nokho okuze kube manje ebasaphoxa. 

Ngakolunye uhlangothi, izinto zihamba ngokufisa kwakhe uJohnson njengoba amalungu e-EU asevumelene ngesivumelwano sokuhwebelana ne-United Kingdom. Le nhlangano yacela ukuphinde isibuyekeze lesi sivumelwano kulandela ukungacaciswa kweminye imininingwane kwazise zombili lezi zinhlaka zazivumelene ngokungabi nasivumelwano. 

Lokhu kwakuchaza ukuthi lezi zinhlaka zizohlukana kube sengathi azikaze zazane. Lesi sivumelwano sizoxazulula umbango phakathi kwalezi zinhlaka womungcele weNorthern Ireland kanye nemigomo yokhuvethe. 

Obekuziqhatha kakhulu lezi zinhlaka ukuthi sezihlale isikhathi eside ndawonye okudala ukuthi uma sezehlukana kube nokudideka ukuthi sezizosebenzisana kanjani okanye azisebenzisani nhlobo. Kunezinto abazakha bobabili ngaphansi kwesivumelwano sokwehlukana ngaphandle kwemibandela kube khona ukudideka ukuthi zingezikabani futhi zisetshenziswa kanjani. 

Angama-660 amalungu ePhalamende le-EU avotele ukuthi sibuyekezwe isivumelwano sesehlukaniso ukuze sicacise eminye imininingwane kanti amalungu ayisihlanu athe asishiywe simanikiniki sinjalo vele sibuyekezelwa ukutotosa i-UK. 

Angama-32 athe akugqiziqakala kuwo ukuthi kwenzakalani ngalesi sivumelwano okungakho engavotanga. Lesi sivumelwano silungiswa okokugcina nje isimihlanu iminyaka selokhu i-UK yasicela isehlukaniso ku-EU ikhala ngokunqidwa amandla yilobu budlelwano.

Scroll To Top