Now Reading
Uthi iconsi nje lomkholongo okuyishwa emgomeni wokhuvethe
Dark Light

Uthi iconsi nje lomkholongo okuyishwa emgomeni wokhuvethe

Ngesonto eledlule uNgqongqoshe Wezempilo kuleli uDkt uZweli Mkhize, umemezele ukumiswa kokugomela ukhuvethe ngomgomo iJohnson & Johnson kulandela imibiko yokuthi usudale amahlule egazi ebuchosheni kwabanye abajovwe ngawo e-USA.

Noma kunjalo, inhlangano iSouth African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) ithi akuqhutshekwe usetshenziswe lo mgomo. 

Ongungoti kwezemithi kanye nezithinta ezempilo uDkt uVelile Ngidi weNyuvesi iWitwatersrand ephawula ngalokhu okushiwo iSAHPRA, uthe: “Ngihambisana kakhulu nesinqumo abasithathile kwaSAHPRA ngoba besazi nangesikhathi umiswa lo mjovo ukuthi bekwenzelwa ukuthi kuqikelelwe ngokweqile ngoba akukusha ukuthi imithi ibe namathize, amanye abakhona kakhulu angajwayeleki. Lo mgomo musha sifunda sonke ngakho kuyasethusa. Imithi kuvame ukuthi ibhalwe ukuthi inamathize athile ngakho lawa atholakala kulo mgomo akhona emithini eminingi esiyidlayo. Othola ukuthi umuntu oyedwa kwabayisigidi uba nenkinga kodwa abaningi bayasizakala kube ukuthi kumele usetshenziswe unikezwe iziguli futhi ingabi bikho inkinga.” 

UDkt uNgidi uqhube wathi uma bebheka ubungozi babone bubukhulu obokhuvethe kunenkinga eyenzekile kubantu abayisi-6 e-USA. 

Ebuzwa ukuthi sebeke bayithola yini imibiko yabantu bakuleli abangaphathekanga kahle emveni kokuthola lo mgomo, uthe: “Akhona amathize abikwayo njengokuba khona kobuhlungwana, omunye aphathwe ikhanda kodwa akwedluli izinsuku ezimbili. Okufana nalokhu kwase-USA kwamahluli besingakakuzwa. Omunye walabo abebecwaninga wakuleli uke washo ukuthi nabo bebengakayitholi le mibiko. Uma siyibukisisa le nkinga ukuthi umuntu oyedwa kwabayisigidi thina besisagome abantu abangaphansi kwezinkulungwane ezingama-300, okusho ukuthi noma isazoba khona kepha oyedwa kwabayisigidi akusiyona into esinikeza ukukhathazeka.” 

ISAHPRA ithe akuqhutshekwe nalo mgomo kodwa kube nemigomo ethize ebekwayo njengokuthi abantu baqale bahlolwe ukuthi bakulungele yini ukuthi bawuthathe bese beqashwa ukuthi abanawo yini amathize okungezinye zezinto okumele ziqikelelwe lezo. 

See Also

Ephawula kulokhu uDkt uNgidi, uthe: “Akuqali ngomgomo wokhuvethe ngoba noma uthola amaphilisi esifuthezi kanye noshukela udokotela uyasichazela isiguli indlela asetshenziswa ngayo, imiphumela nezinkinga ezizoba khona. Lena into efanayo nasemgomweni wokhuvethe, ukuthi amaphepha lawa amade esike siwathole awakabi bikho lokhu okusho ukuthi abantu kumele baziswe ukuthi iziphi izinto ezitholakele. Baphinde baziswe ngamathuba okuthi babe nalezo zinkinga nokuthi uma sebegomile iziphi izimpawu okumele baziqikelele.” 

Kwezinye ezithinta umgomo wokhuvethe, izikhondlakhondla zamakhemisi iDischem noClicks zithi sezikulungele ukuba ingxenye yomgomo wokhuvethe njengoba sekuzoqala isigaba sesibili sohlelo lokugoma uma nje sezithole imvume yokukwenza kuMnyango Wezempilo. 

IKhemesi iClicks lithe selibhalise wonke amakhemisi alo angama-600, kanjalo neDischem njengoba ithe yonke imitholampilo engaphansi kwayo engama-200 isime ngomumo. 

Scroll To Top