Now Reading
Ukuzazi ukuthi ungubani kusemqoka ekuthuthukiseni umphakathi
Dark Light

Ukuzazi ukuthi ungubani kusemqoka ekuthuthukiseni umphakathi

Uyathandwa umbuzo othi yini umsebenzi kasibanibani, wobani, usenzeleni, wangenzelani, wakwenzelani nokunye? Kubuzwa kanjena ngoba kucatshangwa ukuthi kunobumsulwa obukhona ngokubuza ukuthi uyini umsebenzi kasibanibani?

Ingabe siyazibuza ukuthi yini umsebenzi wami, wethu? Engabe siyazibuza ukuthi sesenzela abangaki okuwutho selokhu sazalwa njengokuthi oluhlanganisa imali bayizuza noma bayiwina ngokwemincintiswano ehlukene ngenxa yakho?

Obuza kanjalo ucabanga ukuthi uyazazi ukuthi ungubani wakwabani. Angabe siyazibuza ukuthi siyini noma uyini wena, ngiyini mina? Kodwa ube ungazazi ukuthi uyini, ungubani emhlabeni. Ulobizela okwabanye yize kungedokwe eligayelwe yena.

Akakaze abeneqhaza elihle alibambayo nelibonakalayo kuze kube manje. Akazi ukuthi unokwahlukile okuhle okungabonwangwa nangumama wakhe owambelethayo. 

Okwenziwayo ukukhuluma ukuthi akawufanele, uyamehlula, akawazi umsebenzi usibanibani akasuswe esikhundleni nokunye. Sikhuluma ngomsebenzi owafika ngokomqondo nangokomcabango wemfundo yabelungu basentshonalanga mzukwana befika e-Afrika, eNingizimu Afrika nakweleNdlovukazi uMthaniya maqedane wadlula umsebenzi wase-Afrika. Uphi owethu umsebenzi?

Abamhlophe nezinye izinhlanga zaseNingizimu Afrika bayazikhohlisa. Kuyize leze nakubona ukubuza kanjalo. Siyazifanela, kuyazifanela. Kuyefana ngoba kwabona abakakaqambi okusha njengoba kwenza abamhlophe bakwamanye amazwe.

Uthola nasemisakazweni, komathelevishini, emithonjeni yabezindaba, ezinkundleni zokuxhumana, ePhalamende, komasipala nakwezinye izindawo kuyiso leso, kubuzwa, sibuza, kubhalwa, sibhala imibono ukuthi uyini umsebenzi kabani?

Sithi akagudluke kube ngomunye ngoba awusekho umsebenzi wakhe. Uma esegudlukile lowo kulowo msebenzi sithole ukuthi isikhala sakhe asisheshi ukuvaleka, sithatha iminyaka ukuvaleka.

Luyakhumbuleka udaba engosini olwashicilelwa ngumbhali owayesebenzela elinye lamaphephandaba olimi lwesiZulu, ngoVuyo Mbuli owayengusozilimi owashona ngowezi-2013. 

UVuyo wayengumethuli wezinhlelo kuthelevishini kuMorning Live SABC 2, kusukela lulu-1 kuLwezi we-1999 esebenzisana noLeanne Manas. Isikhala sakhe kwathatha iminyaka engaphezulu kwemibili ukuvaleka njengoba sesavalwa. 

Sibuza kanjena, sibhala kanjena asinawo nomncane umgogodla wokwenza umsebenzi owawenziwa ngabasendulelalyo bengakafiki abelungu. Phambilini ngangibalulile ukuthi sisehluleka ukuziqambela okungokwethu kwase-Afrika phezu kokufunda okungaka ngoba vele abelungu basasiphethe sonke ekusithekeni nasekucasheni.  

Bazophahluka abanye babuze ezindaweni ezahlukahlukene ukuthi wawuyini noma uyini umsebenzi weSILO uZwelithini kaBhekuzulu, wamabutho, wezinduna? Bazobuza ukuthi sisekhona yini isidingo saMakhosi, samabutho nezinduna? Bazophakamisa ukuba buphele uBukhosi.  

UMnu uDonald Trump owayenguMengameli wase-United States of America wathi yini umsebenzi we-Afrika ngoba isahlulwa ukusungula isixubho samazinyo idlulwa yiChina. Wathi aboHlanga i-Afrika sebayenza izindlu zangasese.

Wabuza noMnu uBarak Obama esanda kuba nguMengameli wase-United States of America, ukuthi abase-USA behluleka ukubukela nokwengeza kosekukhona, izwe seligcwele izimpahla zaseChina ngowezi-2009.

Abelungu nezinye izinhlanga bazobuza bethi yini umsebenzi kasibanibani, wabantu abathile eNingizimu Afrika? Babuza kanjena kwabona abakabi nowodwa umsebenzi omusha noma utho olusha asebelusungulile njengabanye abelungu bakwamanye amazwe. 

See Also

Kodwa nabo abamhlophe bagcwaneka aboHlanga ekubeni bekhohlwa ukuthi iminwe emithathu iyabakhomba.

Empeleni imibuzo eyayibuzwa ngoMengameli u-Obama noTrump yayibhekiswe nakwabamhlophe abahlala khona ukuthi nabo iyini imisebenzi yabo uma kusabonakala imisebenzi yamazwe asathuthuka njengeChina egcwele emazweni abakuwona?

Kafushane, kunaboHlanga abenza imisebenzi eyayingaxhumene nezinhlangano zepolitiki. Babesabalalisa emiphakathini nasemindenini ukudla okunomsoco kwamahhala ngaphansi kwenhlangano uKhuphukani kaNeil Alcock eyayingenzi inzuzo. 

Ezinkundleni ezanduleleyo sasibalule ngombhali uBen Temkin wencwadi iZulu Statesman, owayesinekele ekhasini lama-97, elama-98 nele-101 ngomsebenzi woMntwana waKwaPhindangene uMangosuthu Buthelezi ayewenza noKhuphukani eMahlabathini.

Kwazoba ababhali uGavin Maasdorp no-A.S.B Humphreys bencwadi iFrom Shantytown to Township: An Economic Study of African Poverty and Rehousing in a South African City ababesinekele ekhasini lama-96 nelama-97 ngoKhuphukani okwakusebenza ubaba kathishomkhulu uPretty, uZanele, uBasil, uDennis, uVincent Mhlongo KwaMashu.  

Kanti noMandla Stanley “iQola” Dladla owayengukaputeni, ungumnewabo kaThuthukani “uCaptain” wayesilandela okudliwayo kwababa uMhlongo sizodlala ibhola ku-Animals FC. 

Sibuza kanjena ngoba sinamanga asinalo iqiniso sonke kulo mhlaba, ngizibale nami. Kwasho umculi uVusi Ximba ethi “Mab’amanga. Lihl’iqiniso”. 

Scroll To Top