Now Reading
IMbube ibiyisishabasheki semkhankaso eyahlukene
Dark Light

IMbube ibiyisishabasheki semkhankaso eyahlukene

Ephawula ngobumqoka beSILO ngesikhathi sethu, uMntwana wakwaPhindangene wathi: “Siyaziqhenya ngobuZulu bethu uphawu lwabo olumelwe yiNgonyama njengomzukulwana neNdlalifa yeNgonyama uShaka kaSenzangakhona owasinikeza igama likakhokho wakhe uZulu. Thina, njengabantu baseNingizimu Afrika, siyiSizwe esimqoka ngenxa yezinhlobonhlobo zezimpawu zethu. INgonyama iyaqhubeka nokuqukatha lokho esiyikho.”

ONgangezwe Lakhe waziwa njengesishabasheki empini yokulwa nokusabalala kwesifo sengculaza nesandulela sayo ikakhulukazi entsheni. Iqhaza lakhe livunywe nayizinhlangano zomhlaba okubalwa kuzo i-United Nations ngokuvuselela isiko lokusokwa, i-USAID, ithimba loMengameli abadala base-Afrika elabe liholwa yilowo owayenguMengameli wesibili waseBotswana, uSir Ketumire Masire, uHulumeni kazwelonke, owesifundazwe iKwaZulu-Natal, omasipala kanye nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukaHulumeni.

ISILO sisebenzisane kakhulu nesikhungo i-Africa Centre for Health and Population Studies ukuqinisekisa ukuthi imiphakathi eyakhele izindawo zasemakhaya iyakhanyiselwa ngesifo sengculaza nobungozi baso kwezempilo nasemnothweni wendawo. 

Umhlaba uyinto ewumgogodla kaZulu, yize amakoloni nombuso wobandlululo benza umonakalo ngokuthatha umhlaba kaZulu base bephonsa isizwe emigubaneni nasemeveni.

ISILO besiyiNhloko ye-Ingonyama Trust efukamele ingxenye ethile yomhlaba kaZulu. Lona akuwona umhlaba ongathathwa ngokuthi uyisipho kepha yithonsi nje lalowo owabe wenganyelwe nguMbuso kaZulu ngesikhathi seNgonyama uShaka. I-Ingonyama Trust ibambe elikhulu iqhaza ekuqinisekiseni ukuthi izindawo ezengamele nezisemakhaya ziyathuthuka. 

Lokhu ikwenza phakathi kokunye, ngokuqeqesha imiphakathi ekuphathweni komhlaba. Lokhu kubandakanya nokukwazi ukuhweba ngawo. 

See Also

Ukuqinisekisa ukuthi amalungelo omhlaba ayavikeleka, iSILO, ngokusebenzisa i-Ingonyama Trust, kasigcinanga ngokukhongela imiphakathi ethintekayo kubatshalizimali, kepha sibambe imihlangano nabatshalizimali kanye nemiphakathi ukuqinisekisa ukuthi kunokusebenzisana. 

Ukuxhumana kwakamuva nje kube yilapho okokuqala ngqa, kusukela kwaba khona uHulumeni wedemokhrasi ngonyaka we-1994, neNgonyama Trust yasungulwa, kube nomhlangano ohlanganisa abezimayini kanye nomphakathi owenganyelwe yi-Ingonyama Trust.

Okunye okukhulu okwakusenhliziyweni yoNgangezwe Lakhe ngubunye nokusebenzisana kwama-Afrika. Kule minyaka yokubusa kwakhe usebenze kakhulu noMengameli, ababusi kanye nezingcithabuchopho zase-Afrika ukuqinisekisa ukuxhumana nokusebenzisana kwaboHlanga.

Scroll To Top