Now Reading
Batheleka ngobuningi ezikhungweni ukugomela ukhuvethe
Dark Light

Batheleka ngobuningi ezikhungweni ukugomela ukhuvethe

Emveni kwezinyanga iChina inikeza abantu bakuleli lizwe umgomo wokubavikela okhuvetheni, lolu hlelo seluvulelwe nabantu bakwamanye amazwe abahlala nabasebenza kuleli lizwe.

Inhlokodolobha yakuleli lizwe iBeijing iqale ngasekupheleni kukaNdasa ukunikeza abantu bangaphandle imigomo yokhuvethe.

Yize kusekhona abantu abasamanqika ngokuwuthola umjovo, abantu baseChina kanye nabakwamanye amazwe abafuna ukuthola imigomo babonakala betheleka ezikhungweni ezehlukene eBeijing.

Abantu bangaphandle bathola umgomo owenziwe iSinovac okuyinkampani ezimele engekho phansi kukaHulumeni.

NgoLwesihlanu olwedlule, inkampani engiyisebenzelayo ibe yingxenye yalezo ezinikeza izisebenzi zayo abavela kwamanye amazwe nabafuna ukuthola umgomo wokhuvethe ithuba lokuthi bajove.

Okumangazile ukubona inqwaba yabantu abavela ezindaweni ezahlukene okubalwa labo abavela emazweni ase-Afrika, e-Europe, e-Asia kanye naseNorth America, bekhetha ukuthola imigomo yokhuvethe.

Esikhungweni sokugomela ukhuvethe esifundeni iShijingshan, entshonalanga nedolobha iBeijing, abantu bangaphandle nabaseChina bajovwa ngokwehlukaniswa.

Abantu uma befika ebhilidini lapho kutholakala khona imigomo, baqale bahlolwe izinga lokushisa komzimba baphinde basebenzise omakhal’ekhukhwini ukubheka iQR Code yezempilo kaHulumeni edalula ukuthi ubungakayi ezindaweni ezinobungozi bokhuvethe.

Ube usudlulela lapho uveza khona iphasiphothi kanye nekhadi lezenhlalakhle laseBeijing ukubhalisa imininingwane yakho.  

Okulandela lapho udluliselwa kwelinye itafula lapho unikwa khona iphepha lemvume elicacisayo ukuthi umgomo ozowunikwa awukuvikeli okhuvetheni ngokugcwele nokuthi uma kukhona okungahambi kahle umshuwalense wakho ozokunxephezela.

Ezinye zezinto ezikuleli dokodo ukuqinisekisa ukuthi awunako yini ukugula, uma ungowesifazane kubhekwa ukuthi awukhulelwe yini ngaphambi kokuthi usayinde ukuqinisekisa ukuze unikeze imvume yokuthi bakujove.

Kulesi sikhungo, ziningi izisebenzi zezempilo kanye namavolontiya abasiza abantu ukuthola imijovo yabo. 

Lapho ujovwa khona umuntu ungena ngamunye futhi aphinde abhaliswe uma esethola umjovo. 

Emveni kwalokho udluliselwa ehholo lapho ulinda khona imizizu engamashumi amathathu ukuze baqaphe ukuthi umzimba wakho awukhombisi yini izimpawu zokungawamukeli kahle umjovo.

Umjovo awubuhlungu neze, futhi awuzwakali uma usungena enyameni, okuyinto eyenziwa ukuthi inaliti incane kakhulu.   

Emva kokujovwa, imiyalelo ekhishwayo imbalwa: ungagezi isikhathi esingangamahora angamashumi amabili nane, ungakudli ukudla okubabayo kanye nenhlanzi.

Abantu asebejovile babike ukuzwa izinto ezahlukene emizimbeni yabo, okubalwa ubuhlungu bengalo noma umzimba wonke, kanti kuphinde kuye ngokuthi imuphi umjovo owutholile.

Mina ngizwe ukukhathala komzimba, okuyinto ezwakale isikhathi esingangosuku olulodwa ngaphambi kokuthi ngibuyele ngibe umqemane.

Bayizigidi ngezigidi abantu eChina kanye nabanye basemazweni alinganiselwa emashumini amathathu asebeyitholile imigomo eyenziwe eChina, okusizayo ukwehlisa itwetwe kwabanye abamanqika.

Kuze kube imanje ukusebenza kwayo le migomo yaseChina kubonakala kwethembisa, yize kukhona imibuzo ngesiqiniseko sokusebenza kwayo. 

See Also

IChina inemigomo emihlanu yokhuvethe esiyenzile neyisebenzisayo emkhankasweni wayo wokugoma izinkumbi zabantu.

Emithathu yale migomo yenziwe iSinovac, okuyinkampani ezimele, kanye neSinopharm, engaphansi kukaHulumeni, kanti awohlobo lwemigomo eyenziwe ngokuthatha amagciwane bese kubulawa izifo ezikuwona ngokusebenzisa amakhemikhali, ukushisa noma imisebe.  “Le ndlela yokwenza umgomo isebenzisa ithekhinoloji esikhombisile ukuthi iyasebenza kubantu kanti angenziwa ngesibalo esiphezulu,” ngokusho kwesizindalwebu seWorld Health Organization.

“Nokho, le ndlela idinga igumbi lokucwaninga elikhethekile ukukhulisa igciwane ngendlela ephephile, futhi uhlelo lokukhiqiza lungathatha isikhathi eside, kanti kungadingeka ukuthi abantu bajovwe kabili noma kathathu.”

Omunye umgomo  osetshenziswa eChina wenziwe inkampani iCanSino kanti udinga abantu bathole umjovo owodwa vo.  

Owesihlanu umgomo wenziwe ithimba lesikhungo sikazwelonke esibhekelele ukunqandwa kwezifo iChinese Center for Disease Control and Prevention ngokubambisana nenkampani eyenza imithi.

Ukusebenza kwale migomo kulinganiselwa ezingeni eliphakathi kwamaphesenti anga-50 nama-80, ngokusho kwalezi zinkampani eziwenzayo.

IChina yaphasisa le migomo ngonyaka odlule khathi ikhungethwe ukubhebhetheka kwalolu bhubhane, kanti ukungadalulwa kwemininingwane egcwele yocwaningo lwayo imigomo kudale imibuzo ezingxenyeni ezahlukene emhlabeni.

Izikhulu kuleli lizwe zihlele ukuthi kuthi kufikwa phakathi nonyaka amaphesenti angama-40 abantu baseChina babe sebejoviwe ngemigomo yokhuvethe, ukubavikela ukuthi bangasitholi lesi sifo esesibhuqe abantu emhlabeni.

Isibalo sabantu asebewutholile umjovo wokuqala womgomo silinganiselwa ngaphezulu kwezigidi ezingamashumi ayisithupha nahlanu kule nyanga uMbasa, ngokusho kwesikhulu kuCDC uGao Fu, siqhuba sithi alinganiselwa ezigidini ezingaphezulu kwamashumi amathathu nanhlanu.

Kuze kube imanje ibingakabi bikho imigomo yokhuvethe eyenziwe kwamanye amazwe esetshenziswayo eChina.

Scroll To Top