Now Reading
KweleNkosana kaZulu nathi siyingxenye
Dark Light

KweleNkosana kaZulu nathi siyingxenye

UZulu wonkana awube yingxenye yokuthola ilahle emlotheni


Selidume ledlula. ISILO sesebuzile sesilinde kuzo iZinyandezulu ukuba kube yizo njengoba kwenzeka kuso sonke isikhathi ukuba zisikhanyise noma zisitholele ilahle emlotheni. Lokhu asingabazi ukuthi kuzokwenzeka. Ngalesi sikhathi kulindelekile ukuthi kube nokuqagela nokusola. 

Empeleni bekungabe asisebantu uma ngabe kwenzeka izinto bese kungabi nolunci esithi kaluhambanga kahle. Okusijabulisayo kukho konke lokhu wukuthi kukhona ukuxhumana phakathi kweSILO esidala iNdlunkulu, nezinhlaka zoBukhosi. Endulo nananamuhla kuke kube khona izimo lapho obeseSihlalweni ehambe engahleli bese kuphihlika igula. 

Lapha KwaZulu okwamanje esikuzwayo sikubona kusahamba kahle nesikhuleka ukuba kube njalo kuze kube liyatholakala ilahle emlotheni. Lokhu kungeqinisekiswe yiNdlunkulu kuphela. 

Kungeqinisekiswe ngaMakhosi kuphela kepha noZulu ngothi lwawo uzoba yingxenye. Lokhu akumele kungatshazwe ngoba le ezobe ibekwa eSihlalweni yiNkosana yethu sonke. Yebo ilikhanda leNdlunkulu kepha ingeyethu thina Zulu.

Uma sizwa kuthiwa kusazoboniswana sifikelwa wumuzwa wokuthi oMdala usinike ithuba eliyingqayizivele ukuthi sonke sakhe siphinde sibiyele iSihlalo. Sekuyiphutha ukuthi kube khona abangasinqinda ilungelo lethu lokubumba inqanawe yeSihlalo njengoba lenza iLembe. 

See Also

Lezi zinyanga ezintathu zimqoka kithi sonke ngoba kuzo singakha noma sibhidlize lokho iZinyandezulu ngoMdlokombane ezabe zikwakhile, okuyisizwe esiqotho, ezizigqajayo nesimandla ekubonisaneni nasekwakheni izinto ezintsha. 

Umbuzo okumele sizibuze sonke wukuthi hlobo luni lukaZulu esifisa ukulubona eminyakeni engama-50 ezayo? 

Siyakholwa ukuthi uma sonke, okuyiNdlunkulu, izinhlaka zoBukhosi noZulu sibuswe yilokho siyokwazi mhlawumbe ukuhumusha impela nokunyathela kweSILO phambi kwethu iminyaka engama-49.  Ngalesi sikhathi sinxusa ukuba neSILO esesiNyandezulu nazo qobo iZinyandezulu zisihole ukuze silibone ilanga.

Scroll To Top